Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 30.05.2022

2022-05-30 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
30.05.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 30.05.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

117 205

9,86

1 155 205,76

XHEL

119 640

9,86

1 179 614,51

CEUX

224 412

9,86

2 211 753,76

AQEU

18 926

9,85

186 510,69

TQEX

28 341

9,86

279 370,18

XCSE

22 685

9,86

223 620,92

Summa

531 209

9,86

5 236 075,81

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,5117 och DKK till EUR 7,4390
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 17 842 263 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents