Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 10.06.2022

2022-06-10 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
10.06.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 10.06.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

1 511 611

9,23

13 949 931,03

XHEL

1 165 582

9,23

10 760 769,58

CEUX

1 159 724

9,22

10 697 645,56

AQEU

126 413

9,22

1 166 048,90

TQEX

99 460

9,22

917 475,39

XCSE

121 704

9,25

1 125 942,38

Summa

4 184 494

9,23

38 617 812,84

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,5431 och DKK till EUR 7,4387
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 27 215 719 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents