Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 14.06.2022

2022-06-14 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
14.06.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 14.06.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

1 595 974

9,16

14 620 772,23

XHEL

1 272 161

9,17

11 666 479,67

CEUX

1 320 218

9,20

12 140 594,37

AQEU

136 095

9,20

1 252 111,13

TQEX

133 702

9,19

1 229 313,01

XCSE

110 760

9,17

1 015 880,64

Summa

4 568 910

9,18

41 925 151,05

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,6257 och DKK till EUR 7,4394
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 36 451 989 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents