Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 24.08.2022 samt en teknisk korrigering av tidigare börsmeddelanden

2022-08-24 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
24.08.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 24.08.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

313 265

9,51

2 980 309,23

CEUX

303 397

9,52

2 888 596,61

TQEX

0

-

0,00

XSTO

337 323

9,53

3 214 068,42

XCSE

41 889

9,51

398 538,57

Summa

995 874

9,52

9 481 512,83

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,5725 och DKK till EUR 7,4374
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 4 919 575 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

Teknisk korrigering av tidigare börsmeddelanden

I samband med Nordeas aktieåterköpsprogram har börsmeddelanden om utförda återköp av egna aktier publicerats dagligen. Till följd av bristande datakvalitet och fel i konfigurationen hos Nordeas externa mäklare, innehöll viss transaktionsinformation tekniska fel rörande handelsplatsen Turqoises marknadsidentifieringskod (MIC) under perioden 20 juli till 11 augusti 2022. Rättade uppgifter för alla transaktioner under perioden finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents