Nomineringsrådets sammansättning i Nordea Bank Abp

Ordinarie bolagsstämma | 2022-09-20 08:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
20 september 2022, kl. 09.00 EET

Aktieägarnas nomineringsråd i Nordea har utsetts. Nomineringsrådet består av styrelseordförande och representanter från de röstmässigt fyra största aktieägarna i bolaget den 31 augusti som önskar delta i nomineringsrådets arbete.

Nomineringsrådets sammansättning:

  • Niko Pakalén, partner, Cevian Capital
  • Lars Ingemann Nielsen, vice vd och finansdirektör för Nordea-fonden
  • Ann Grevelius, styrelseledamot, Alecta
  • Ossian Ekdahl, Chief Active Ownership Officer, Första AP-fonden (AP1)
  • Styrelseordföranden i Nordea Bank Abp (Torbjörn Magnusson fram till 30 september 2022 och Stephen Hester från 1 oktober 2022 och framåt)

Nomineringsrådet utsåg vid sitt första sammanträde Niko Pakalén till nomineringsrådets ordförande.

Enligt innehaven som registrerats den 31 augusti 2022 i värdeandelssystemen i Finland, Sverige och Danmark representerade de utsedda aktieägarna tillsammans cirka 12 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Nordeas ordinarie bolagsstämma har inrättat ett nomineringsråd som ansvarar för att ta fram förslag till bolagsstämman på val av och ersättning till styrelseordförande och styrelseledamöter samt utföra nomineringsrådets övriga uppgifter enligt arbetsordningen. Nomineringsrådet inrättas årligen och består av representanter från de röstmässigt fyra största aktieägarna som önskar delta, samt bolagets styrelseordförande. Nomineringsrådet har mandat att fortsätta sitt arbete tills ett nytt nomineringsråd har utsetts.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 09.00 EET den 20 september 2022.