Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 10.10.2022

2022-10-10 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
10.10.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 10.10.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

591 793

8,80

5 204 819,44

CEUX

351 212

8,79

3 088 342,79

TQEX

43 961

8,79

386 500,22

XSTO

277 549

8,79

2 440 036,59

XCSE

33 600

8,79

295 492,56

Summa

1 298 115

8,79

11 415 191,59

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9693 och DKK till EUR 7,4390
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 21 832 168 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents