Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 20.10.2022

2022-10-20 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
20.10.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 20.10.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

245 861

9,45

2 323 312,69

CEUX

263 039

9,44

2 483 999,63

TQEX

33 149

9,44

 312 918,87

XSTO

230 011

9,43

 2 170 025,65

XCSE

26 151

9,45

 247 183,59

Summa

798 211

9,44

7 537 440,43

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9950 och DKK till EUR 7,4382
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 3 734 783 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents