Nordea Regionala Utsikter: Ostadigt

Pressmeddelande | 2023-02-16 06:00

Läget i ekonomin är ostadigt i spåren av höga priser, stigande räntor och en osäker omvärld. Nedgången i ekonomin blir kännbar i alla delar av landet och ingen region förväntas växa under 2023. De regionala ljusglimtarna hittar vi i Stockholm, men för många blir 2023 ett förlorat år.

- Utsikterna skruvas ned för samtliga svenska regioner och nedgången i svensk ekonomi kommer bli påtaglig i alla delar av landet. Riksbanken kommer dessutom höja räntan ytterligare i april och elprischocker brukar påverka ekonomin fullt ut med minst ett års fördröjning. Samantaget kvarstår det stora risker, säger Nordeas chef för makroekonomisk analys Susanne Spector.

I Övre Norrland är de bästa tiderna över för den här gången. Stora investeringar väntar på tillståndsprövningar och exportföretagen signalerar ett mycket svagt orderläge framöver. Övre Norrland brukar gå före i konjuktursvängningar och detta innebär därför risker för såväl andra exporttunga regioner som global handel.  

- Stabilast är utsikterna i Stockholmsregionen trots att det finns många högt belånade hushåll där, säger Susanne Spector.

Stockholms byggföretag är påtagligt mindre dystra än i resten av landet och mer positiva än under både finanskrisen och pandemin – till skillnad mot hur det ser ut i resten av landet. Den kunskapsintensiva tjänstesektorn klarar också det ostadiga läget bättre.  

Senare i år kommer arbetsmarknaden försvagas mer tydligt. Varseltalen stiger och anställningsplanerna faller i alla regioner. En minskad sysselsättning tynger även kommunernas och regionernas ekonomi. Det finns en risk att sysselsättningen minskar i offentlig sektor trots stora behov eftersom även de pressas av höga kostnadsökningar.

- Samtidigt är arbetskraftsbristen fortsatt hög vilket kan innebära att en del företag behåller personal trots lägre produktion, säger Susanne Spector.

De minns svårigheterna att hitta rätt kompetens efter pandemin och kortsiktiga nedgångar väger inte lika tungt som långsiktig kompetensbrist. Det kan motverka en del av nedgången på arbetsmarknaden, särskilt i de norra delarna av landet där befolkningsutmaningen är som störst.  

Både ekonomin och arbetsmarknaden har ett starkt utgångsläge. Arbetslösheten är den lägsta på 14 år och i alla län utom Stockholm och Uppsala är arbetslösheten lägre än under den förra högkonjunkturtoppen. Det är också färre långtisarbetslösa än innan pandemin såväl som i riket som i 17 av 21 län.

Här kan du läsa hela rapporten.  

För ytterligare information:

Susanne Spector, chef makroekonomisk analys, +46 01 157 16 25
Hugo Laigar, presskommunikatör, +46 73 574 58 08

Documents

Insikter
Nordea
Pressmeddelanden