Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 25.08.2023

2023-08-25 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 25.08.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 25.08.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

 

Antal aktier

 

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

82 896

9,92

822 071,34

CEUX

239 321

9,90

2 369 240,74

XSTO

122 716

9,89

1 213 103,51

XCSE

19 596

9,90

194 061,18

Summa

464 529

9,90

4 598 476,77

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,9272 och DKK till EUR 7,4542
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 6 778 968 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents