Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 20.11.2023

2023-11-20 21:50

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 20.11.2023 kl. 22.50 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 20.11.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

42 839

10,41

446 159,62

CEUX

95 213

10,40

990 416,44

XSTO

43 761

10,40

455 331,97

XCSE

9 560

10,41

99 517,85

Summa

191 373

10,41

1 991 425,88

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,4524 och DKK till EUR 7,4565
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 779 033 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och
4 978 688 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Ilkka Ottoila, tillförordnad chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents