Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 21.11.2023 och teknisk korrigering av tidigare börsmeddelande

2023-11-21 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 21.11.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 21.11.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

72 491

10,34

749 506,20

CEUX

142 640

10,34

1 475 467,07

XSTO

72 438

10,35

749 440,38

XCSE

16 432

10,34

169 903,07

Summa

304 001

10,34

3 144 316,72

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,3919 och DKK till EUR 7,4545
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 1 274 407 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

Teknisk korrigering av tidigare börsmeddelande

Till följd av ett tekniskt fel räknades antalet egna aktier som återköptes den 20 november 2023 in i det totala antalet egna aktier för ersättningsändamål, istället för i det totala antalet aktier för kapitaloptimeringsändamål, i löptexten i det börsmeddelande om slutförda återköp av egna aktier som publicerades den 20 november 2023. Nedan följer korrigerad text:

”Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 970 406 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.”

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Ilkka Ottoila, tillförordnad chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents