Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 18.12.2023

2023-12-18 21:30

Nordea Bank Ab
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 18.12.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 18.12.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

44 763

11,20

501 515,70

CEUX

89 004

11,20

996 687,60

XSTO

47 635

11,20

533 494,25

XCSE

9 550

11,20

106 921,72

Summa

190 952

11,20

2 138 619,26

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,1618 och DKK till EUR 7,4544
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 7 396 248 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Ilkka Ottoila, tillförordnad chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents