Nomineringsrådets förslag till Nordeas ordinarie bolagsstämma 2024 inkluderar en ny styrelseledamot

Ordinarie bolagsstämma | 2024-01-31 12:20

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 
31 januari 2024, kl. 13:20 EET

 

Aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp tillkännager idag sitt förslag till Nordeas ordinarie bolagsstämma den 21 mars 2024. Lars Rohde föreslås som ny styrelseledamot. 

Aktieägarnas nomineringsråds förslag om styrelse som ska väljas av den ordinarie bolagsstämman 2024 består av tio ledamöter. Förslaget inkluderar omval av sir Stephen Hester, Petra van Hoeken, John Maltby, Risto Murto, Lene Skole, Per Strömberg, Jonas Synnergren, Arja Talma och Kjersti Wiklund som styrelseledamöter samt val av Lars Rohde som ny styrelseledamot. Nomineringsrådet föreslår att sir Stephen Hester fortsätter som styrelsens ordförande. Birger Steen är inte tillgänglig för omval.

Lars Rohde (69), dansk medborgare, är ledande bankproffs med djupgående kunskap om den danska finanssektorn och det danska samhället. Under sin 40-åriga karriär i banksektorn har Lars Rohde innehaft ställningen som chef i både den privata och den offentliga sektorn. Under de senaste tio åren har han varit centralbankschef för Danmarks nationalbank fram till 2023 då han avgick från posten. Dessförinnan var han vd för ATP, den största pensionsfonden i Danmark. Lars Rohde utsågs nyligen till ledamot i styrelsen för Aarhus universitet.

Nomineringsrådets ordförande, Niko Pakalén, säger: ”Det gläder mig att presentera nomineringsrådets förslag till aktieägarna. Nomineringsrådet strävar efter en optimal sammansättning av styrelsen genom att vinnlägga sig om att hitta styrelseledamöter med ett brett spektrum av egenskaper och kompetenser. Nomineringsrådet anser att det är viktigt att ta hänsyn till mångfald vad gäller ålder, kön, geografisk härkomst, utbildning och professionell bakgrund. Den föreslagna styrelsen återspeglar Nordeas verksamhet, marknad och utvecklingsfas. Den föreslagna nya styrelseledamoten Lars Rohde bidrar till styrelsens starka band till den nordiska marknaden och förstärker ytterligare styrelsens kunskap särskilt vad gäller makroekonomi och risker samt ledarskap och personalfrågor. Jag vill även ta tillfället i akt att, å nomineringsrådets vägnar, uttrycka vår tacksamhet mot Birger Steen för hans hängivenhet och värdefulla insatser under sin framstående tid som styrelseledamot.”

Aktieägarnas nomineringsråd har strävat efter att den föreslagna styrelsen som helhet ska ha de kompetenser, den expertis och de erfarenheter som är allra bäst för Nordea och att styrelsens sammansättning uppfyller lagkrav och rekommendationer som gäller för kreditinstitut och enligt vad som stipuleras i Finsk kod för bolagsstyrning för börsnoterade företag. Med hänsyn till de höga krav på styrelsens gemensamma erfarenhet och kompetens som ställs av arten, storleken och komplexiteten av Nordeas verksamhet, är det nomineringsrådets och Nordea Bank Abp:s gemensamma åsikt att den föreslagna styrelsen och dess ledamöter är lämpliga för uppdraget, både kollektivt och individuellt, samt att sir Stephen Hester är lämplig för posten som styrelseordförande.

Efter noggrann utvärdering föreslår nomineringsrådet att höja arvodena till de olika styrelserollerna med 3,0–3,7 procent med en något högre justering av arvodet för en kommittéordförande för att gradvis harmonisera arvodet med de andra kommittéordförandenas arvoden. I sitt förslag har nomineringsrådet beaktat nordisk och europeisk marknadspraxis samt andra beräknade justeringar av kompensationer till Nordeas ledning och personal. Nomineringsrådet vill också understryka vikten av att Nordea förblir ett attraktivt val för högt kvalificerade styrelseledamöter som uppfyller lagkraven.

Lars Rohde föreslås som ny styrelseledamot

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår, för perioden fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma,

-          att antalet styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman fastställs till tio (10)

-          omval av sir Stephen Hester, Petra van Hoeken, John Maltby, Risto Murto, Lene Skole, Per Strömberg, Jonas Synnergren, Arja Talma och Kjersti Wiklund som styrelseledamöter, och

-          val av Lars Rohde som ny styrelseledamot,

på så sätt att var och en av de föreslagna styrelseledamöterna betraktas separat vid valet, och

-          omval av sir Stephen Hester som styrelseordförande.

Skulle någon av nomineringsrådets föreslagna kandidater av någon orsak inte vara tillgänglig för val som styrelseledamot, minskas det föreslagna antalet styrelseledamöter därefter, och nomineringsrådet föreslår att de återstående kandidater som är tillgängliga väljs i enlighet med nomineringsrådets förslag.

Alla föreslagna styrelseledamöter har accepterat nomineringen som styrelseledamöter och sir Stephen Hester har accepterat nomineringen som styrelseordförande.

Berörd myndighet har ännu inte godkänt den nya kandidaten.

Utöver de ovan föreslagna kandidaterna har styrelsen tre ordinarie ledamöter och en suppleant som väljs av arbetstagarna i Nordeakoncernen.

Det är aktieägarnas nomineringsråds och Nordea Bank Abp:s gemensamma åsikt att den föreslagna styrelsen och dess ledamöter är lämpliga för uppdraget, både kollektivt och individuellt, och att sir Stephen Hester är lämplig för posten som styrelseordförande.

Personbeskrivningar för nuvarande styrelseledamöter finns på www.nordea.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/styrelse/styrelsens-ledamoter/.

Den föreslagna nya styrelseledamotens personbeskrivning finns tillgänglig från och med idag på www.nordea.com/sv/agm.

Alla föreslagna styrelseledamöter är, i enlighet med den finska koden för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till Nordeas största aktieägare och, med undantag för de styrelseledamöter som valts av arbetstagarna, även oberoende i förhållande till bolaget. De styrelseledamöter och den styrelsesuppleant som valts av arbetstagarna är anställda i Nordeakoncernen, och är därmed inte oberoende i förhållande till bolaget.

Arvoden till styrelseledamöterna

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för den ordinarie bolagsstämman att följande årsarvoden betalas till de styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman:

Roll2024 – föreslagen (euro)2023 (euro)Ökning
Ordförande365 000352 0003,7 %
Vice ordförande171 000165 5003,3 %
Övriga styrelseledamöter109 000105 5003,3 %

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår ytterligare följande årsarvode för kommittéordföranden och kommittéledamöter:

Roll2024 – föreslagen (euro)2023 (euro)Ökning
Ordförande för revisionskommittén, riskkommittén och drifts- och hållbarhetskommittén69 50067 0003,7 %
Ledamöter i revisionskommittén, riskkommittén och drifts- och hållbarhetskommittén34 50033 5003,0 %
Ordförande för ersättnings- och personalkommittén53 00049 5007,1 %
Ledamöter i ersättnings- och personalkommittén30 00029 0003,4 %

 Inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen.

Vidare ska Nordea betala eller ersätta styrelseledamöterna för alla deras kostnader och utgifter som hänför sig till eller uppstår med anledning av styrelsemedlemskapet, inklusive kostnader för resor, transport och logi, såväl som rådgivningskostnader samt juridiska och administrativa kostnader. De juridiska kostnaderna kan exempelvis avse nödvändiga kostnader för juridisk representation och yrkanden mot styrelseledamöter (under och efter mandatperioden) i fall där styrelseledamöterna inte kunnat hållas ansvariga för eller befunnits skyldiga till avsiktligt missbruk eller grovt oaktsamt agerande.

Sammansättning av aktieägarnas nomineringsråd

Ledamöterna i aktieägarnas nomineringsråd som utsågs 2023 är Niko Pakalén, Partner, Cevian Capital, Lars Ingemann Nielsen, vice vd och finansdirektör för Nordea-fonden, Daniel Kristiansson, specialist inom ägarstyrning och hållbarhet, Alecta, Timo Sallinen, placeringsdirektör, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och sir Stephen Hester, styrelseordförande, Nordea Bank Abp. Aktieägarnas nomineringsråd konstitueras årligen med utgångspunkt från aktieägandet den 31 augusti året före den ordinarie bolagsstämman. Uppdraget gäller till dess att nytt nomineringsråd har konstituerats.

Aktieägarnas nomineringsråds förslag till den ordinarie bolagsstämman samt nomineringsrådets ordförandes tal på den ordinarie bolagsstämman finns tillgängliga från och med idag på www.nordea.com/sv/agm. Förslagen kommer även att införlivas i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman som publiceras senare i februari 2024.

 

Kontaktperson för aktieägarnas nomineringsråd:

Ordförande Niko Pakalén, +46 8 545 675 50

 

För ytterligare information:

Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)

 

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 13:20 EET den 31 januari 2024.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

 

Nordea