Nordea inför långsiktigt incitamentsprogram för 2024–2026

Regulatoriskt pressmeddelande | 2024-02-02 18:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 
2 februari 2024, kl. 19.00 EET

Nordea Bank Abp:s (Nordea) styrelse har idag beslutat att det aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogrammet (LTIP), som genomförs årligen sedan 2020, ska fortsätta under en ny resultatmätningsperiod som omfattar räkenskapsåren 2024–2026. Programmet innefattar verkställande direktören och ytterligare nio medlemmar i koncernledningen, samt omkring 50 ledande befattningshavare.

Nordea vill säkerställa att högsta ledningens incitament är i linje med aktieägarnas intressen. Därför har styrelsen beslutat att fortsätta det aktiebaserade LTIP-programmet som har godkänts och genomförts årligen sedan 2020. LTIP för 2024–2026 innefattar även i fortsättningen medlemmar i koncernledningen och omkring 50 ledande befattningshavare och nyckelpersoner vars arbete direkt påverkar Nordeas resultat, lönsamhet, kundvision och långsiktiga tillväxt.

Som en del av LTIP kommer medlemmarna i koncernledningen och ledande befattningshavare att tilldelas villkorade aktier under 2024. För de villkorade aktierna gäller en treårig resultatmätningsperiod som omfattar räkenskapsåren 2024–2026, med uppskjutande- och kvarhållandeperioder enligt gällande regelverk.

Det högsta antalet aktier som sammantaget kan tilldelas deltagarna i LTIP 2024–2026 är 748 731 Nordeaaktier för verkställande direktören och medlemmar i koncernledningen, och högst 1 000 000 Nordeaaktier för utvalda ledande befattningshavare (omkring 50 deltagare). Under 2027 kommer dessa aktier, beroende på Nordeas resultat, helt eller delvis att tilldelas deltagarna. Vid en eventuell tilldelning, överlåts den första andelen aktier under 2027. Återstående aktier omfattas av en uppskjutandeperiod och överlåts årligen i fem lika stora andelar under perioden 2028–2032. Varje aktieöverlåtelse omfattas av en kvarhållandeperiod om 12 månader, under vilken de överlåtna aktierna inte får säljas eller på annat sätt avyttras.

Allokeringen av villkorade aktier 2024 för medlemmar i koncernledningen ligger kvar på i stort sett samma nivå som för 2023.

Det uppskattade samlade bruttovärdet för LTIP 2024–2026 för koncernledningen och ledande befattningshavare, beräknat utifrån gårdagens genomsnittliga aktiekurs på Nasdaq Helsinki, uppgår till omkring 8,4 mn euro.

Prestationskriterierna för LTIP har fastställts så att det krävs exceptionella finansiella och hållbarhetsrelaterade prestationer för att uppnå det högsta utfallet. Prestationsbedömningen under resultatmätningsperioden för LTIP baseras på följande kriterier:

  • Totalavkastning
  • Ackumulerat justerat resultat per aktie (justerad EPS)
  • ESG-styrkort: Minskade utsläpp från utlåning, investeringar och den interna verksamheten, jämn könsfördelning, rättvis behandling och kreditprofil.

Inga aktier kommer att tilldelas om en deltagares anställning avslutas innan tilldelningen har bekräftats av styrelsen efter resultatmätningsperiodens slut. Aktietilldelningar kan minskas delvis eller helt till följd av risk- och regelefterlevnadsjusteringar.

Överlåtelsen av LTIP-aktier till deltagarna kommer att ske antingen genom överlåtelse av egna aktier som innehas av Nordea eller genom nyemission av aktier. Överlåtelsen av aktier kan därmed få en marginell utspädningseffekt på Nordeaaktien.

För ytterligare information:

Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 19.00 EET den 2 februari 2024.

 
Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.