2021-03-10 08:00

140 Nordeafonder skärper kraven på investeringar i fossila bränslen

140 Nordeafonder skärper nu sina krav på fossila bolag och investerar bara i energibolag som är del av en grön omställning.
Windmills and tanker in open sea

140 Nordeafonder skärper nu sina krav på fossila bolag och investerar bara i energibolag som är del av en grön omställning.

I korthet handlar det om att energibolagen måste ha en plan för hur de tänker leva upp till Parisavtalet, och de måste kunna påvisa att de börjat införa den. Redan idag ställer 73 av Nordeas fonder dessa krav eller ännu striktare.

”Inga olje- och gasproducenter och naturligtvis inga kolgruvbolag lever upp till dessa krav i dagsläget, men desto fler elbolag gör det”, säger Eric Pedersen, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea Asset Management (NAM), den största kapitalförvaltaren i Norden.

Initiativet är nästa steg för NAM i placeringsstrategin för begränsning av den globala uppvärmningen, i enlighet med NAM:s åtagande som en av grundarna till det internationella Net Zero Asset Managers-initiativet. 

Vilka krav är det då som de 140 fonderna nu ställer på energibolagen?

”Den viktigaste åtgärden för att begränsa den globala uppvärmningen är att minska utsläppen från fossila bränslen. Energibolagen måste ha en strategi för att uppfylla kraven i Parisavtalet och begränsa utsläppen från fossila bränslen – och de måste ha påbörjat det hårda arbetet med att förändra sina affärsmodeller”, säger Eric Pedersen. 

Samtidigt utesluts även tobaksbolag från de 140 fonderna. 

Ökad öppenhet på marknaden för hållbara investeringar 

Nordeas nya krav börjar gälla 10 mars – samma dag som första delen av EU:s nya förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) träder ikraft. 

SFDR syftar till att öka transparensen bland alla de mer eller mindre gröna fonder och placeringsmöjligheter som nu erbjuds till konsumenter. 

Enligt SFDR delas fonder in i tre kategorier beroende på hur hållbara de är: 

  • Artikel 9 innehåller fonder som har en god avvägning mellan målen om en hållbar värld och ekonomisk avkastning – kallas även ”mörkgröna” fonder
  • Artikel 8 omfattar fonder som har särskilda ESG-kriterier – kallas även ”ljusgröna” fonder
  • Artikel 6 omfattar alla övriga fonder, inklusive vissa fonder med grundläggande ESG-kriterier och integrering av hållbarhetsrisk i investeringsprocessen, såsom NAM:s generella exkludering av kolbolag.

De flesta av Nordeas fonder är nu gröna

De flesta av Nordeas fonder kommer nu att anpassas till de striktare fossilkraven – 213 stycken för att vara exakt. 209 kommer att finnas i den ljusgröna kategorin och fyra i den mörkgröna kategorin. Fonderna har ett förvaltat kapital på totalt 120 md euro. 

Nordea fastställer också krav för de återstående 155 fonderna: 

”Kundernas efterfrågan på hållbara placeringsprodukter är större än någonsin, och detta är rätt väg att gå. För de återstående fonderna, som inte marknadsförs som fonder med särskilda ESG-kriterier, har vi fortfarande grundläggande krav som vi tillämpar. Vi granskar dessa fonder med avseende på brott mot de mänskliga rättigheterna, vi utesluter kolproducenter och vi undersöker företagens miljöpåverkan och sociala faktorer och utesluter dem, om det skulle behövas”, säger Eric Pedersen.  Dessutom kommer vi fortlöpande att analysera våra artikel 6-fonder för att fastställa vilka som är lämpliga att förflytta till artikel 8-kategorin. 

Läs mer om Nordeas hållbarhetsmål och våra riktlinjer för fossila bränslen för hållbara fonder

Du kan också läsa om vilka möjligheter till hållbart sparande vi erbjuder våra privatkunder i DanmarkSverigeNorge och Finland.

Se även nordeafondmagasinet.se/den-fossilfria-framtiden-ar-har

Kontaktperson

News topic

Hållbarhet
Om oss
ESG