Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

2021-12-30 14:21

Företagare: Ladda för 2022

Peter Dalmalm, chef för företagsaffären på Nordea Sverige tittar bakåt på utmaningarna under året för företagare. Och ser framåt – vad väntar 2022?   

Peter Dalmalm, chef för företagsmarknaden på Nordea Sverige.

Under pandemin såg jag en otrolig handlingskraft bland våra företagare, de såg över sina affärsmodeller och hittade såväl nya intäkter som kunder. Den här driftigheten ser jag också på klimatområdet där företag, institutioner och politiker idag samarbetar för att lösa hållbarhetsutmaningar. I höstas hälsade jag på företagare i Norrbotten där miljarder just nu investeras i den gröna omställningen. Det är verkligen inspirerande att se hur de nya bolagen kan jacka in i storbolagens omställning och att vi tillsammans kan jobba för att snabba på omställningen.

Inför 2022 kommer troligen tillväxten dämpas drivet av bland annat högre energipriser, högre räntor och kompetensbrist. Elpriserna är en utmaning för Sveriges företagare där vi idag har en allt större andel väderberoende kraftkällor samtidigt som vi med omställningen också kan förvänta oss en ökad efterfrågan på el. Här är det viktigt att vi alla arbetar tillsammans för att få till en infrastruktur som stöttar ett förutsägbart flöde av fossilfri el till konkurrenskraftiga priser.

Fokusområden inför 2022 

Vi kommer behöva vara beredda på bakslag kopplat till viruset och ha fortsatt beredskap för det oväntade. När vi nu går in i det nya året skulle jag vilja att du som företagare också funderar på hur du påverkas av räntan, den gröna omställningen och kompetensbristen.  

Räntan 

Under 2021 har vi haft en hög efterfrågan på varor i världen samtidigt som vi har drabbats av globala logistikproblem i form av komponentbrist och flaskhalsar. Detta har pressat upp priserna. Tillsammans med en expansiv penningpolitik och höga energipriser ger det för första gången på länge ett mer tydligt inflationstryck. Centralbanken och ECB beräknas inte röra räntorna under 2022, men däremot räknar vi med att amerikanska Fed under året kommer att höja den tre gånger. Men trots det räknar vi med att svenska räntor kommer att stiga under året. För företag med en hög skuldättning är det läge att se över företagets exponering och vilka möjligheter det finns för att risksäkra delar av sin exponering mot rörliga räntor.  

I en nyligen gjord studie av Nordea ser vi att kunderna är drivande i företagens omställning.

Den gröna omställningen 

Med COP-26 i ryggen och alarmerande rapporter om att dagens insatser inte räcker för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, så är hållbarhetsutmaningarna högaktuella. Det är viktigt att som företag ha en plan för att minska sitt klimatavtryck och att vara transparent i sin rapportering. Under 2022 hoppas vi på mer tydlighet vad gäller hur man ska mäta och rapportera vad gäller hållbarhetsrisker och möjligheter.  

I en nyligen gjord studie av Nordea ser vi att kunderna är drivande i företagens omställning. Att kunna mäta sin energikonsumtion och sina utsläpp anses vara viktigast i transformeringen. Ett område som företagen uttryckte ett intresse för var gröna lån och hur det kan stötta i omställningen. På Nordea ser vi grön finansiering som en accelerator för företagens omställning. Den sätter fokus på rätt aktiviteter samtidigt som företagen kan ta del av förmånligare räntor.  

Kompetensbristen 

Den svenska ekonomin är het och bristen på arbetskraft kommer vara en utmaning in i 2022. Samtidigt har det aldrig funnits så många lediga jobb. Som företagare är det nu därför viktigt att vässa sin strategi för kompetensförsörjning framåt. Ett område att förhålla sig till är till exempel hemarbetstrenden. Många valde att arbeta hemma under pandemin och inte alla ser fram emot att komma tillbaks. Vi på Nordea tror inte att detta är en trend utan ett skifte och planerar att minska ned ytor samtidigt som vi gör dem mer flexibla och lättare att samarbeta på. Som någon sa “kontoret kommer att bli som en expresso, mindre men starkare”.  

 

Viktiga datum inför årsskiftet

Det är få bankdagar mellan jul och nyår. Här har vi samlat alla hålltider för dig som företagare.

Se alla viktiga datum
Insikter
Tillväxt i företag