Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

2022-01-13 10:00

Framtidsfullmakt – tryggar din ekonomi för framtiden

Det kan vara svårt att föreställa sig, men det kan komma en tid i livet när du inte längre kan sköta om dig själv eller din ekonomi. Det finns ett sätt att redan nu bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig och därmed trygga både din personliga omsorg och din ekonomi i framtiden. 

Sjukdom, allvarlig olycka eller när åldern har tagit ut sin rätt kan göra att du inte själv har möjlighet att fatta beslut om din ekonomi och personliga omsorg. Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem eller vilka som ska ta över och sköta dina personliga och ekonomiska angelägenheter den dag du själv inte kan. Denna möjlighet har funnits sedan den juli 2017 och är ett komplement till systemet god man och förvaltare, där kommunens överförmyndare är den som utser en person som tar hand om ens affärer när man själv inte klarar av det. 

– Många gånger har det hunnit gå för långt när man inser att man inte planerat tillräckligt inför framtiden. Genom att upprätta en fullmakt för framtida behov, en framtidsfullmakt, ser du till att själv behålla kontrollen genom att säkerställa att personen som ska ta hand om det du behöver hjälp med blir någon du litar på. Att förbereda sig och informera sina anhöriga om hur man vill ha det gör dessutom livet enklare för alla, säger Caroline Törnquist, familjerättsjurist på Nordea.  

Vad omfattar en framtidsfullmakt?  

Det är du som fullmaktsgivare som bestämmer vad fullmakten ska omfatta. Det kan till exempel röra sig om att hantera olika typer av bankärenden som att betala räkningar, sköta placeringar eller sälja din bostad när du inte längre kan bo kvar. Med en fullmakt är det också möjligt att få hjälp att se över din framtida boendesituation, om du till exempel behöver bo på ett sjukhem. En framtidsfullmakt kan alltså omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter. Framtidsfullmakten kan däremot inte, enligt lag, avse medicinsk vård eller tandvård. Inte heller kan fullmaktshavaren hantera åtgärder av strikt personlig karaktär som att ingå äktenskap, erkänna faderskap eller upprätta ett testamente i ditt namn.  

Vem bör man utse som fullmaktshavare?  

Som fullmaktsgivare bestämmer du vem som ska vara fullmaktshavare. Det ska vara en fysisk person, inte juridisk, till exempel din äkta hälft, sambo, ditt barn eller en nära vän som du har förtroende för. Du kan utse en eller flera fullmaktshavare som tillsammans eller var för sig ska utföra uppdraget.  

När börjar en framtidsfullmakt gälla?  

Det är fullmaktshavaren, och inte du själv, som avgör när fullmakten börjar gälla. Enligt lag krävs inget läkarintyg men om du önskar att så ska vara fallet anger du det som krav i framtidsfullmakten. När fullmakten börjat gälla måste fullmaktshavaren informera dina närmast anhöriga att så är fallet, detta kan göras både muntligen eller skriftligen. En framtidsfullmakt registreras inte utan ska uppvisas i original vid varje tillfälle som den används. 

I fullmakten kan man också skriva in en ersättare för fullmaktshavaren om denne skulle avlida eller av annan anledning inte kan utföra uppdraget. Har du inte skrivit in om ersättare för fullmaktshavaren och personen blir oförmögen att sköta uppdraget faller fullmakten.  

Hur länge gäller en framtidsfullmakt och hur ”säker” den?  

Personen du utser som fullmaktshavare har endast behörighet att genomföra det som framgår av fullmakten. Du som fullmaktsgivare kan utse en granskare av framtidsfullmakten och hur den sköts, samt kräva en årlig redovisning. En framtidsfullmakt kan alltid återkallas, både av dig som fullmaktsgivare men också av en granskare eller kommunens överförmyndare om den skulle missbrukas. Det går inte att göra en framtidsfullmakt oåterkallelig. Enligt lag fortsätter en framtidsfullmakt gälla även efter att du som fullmaktsgivare gått bort förutsatt att du inte angivit något annat.   

– Det kan vara klokt att ta hjälp av en jurist när man upprättar en framtidsfullmakt. Det finns ofta många saker att ta ställning till och det är tydliga formkrav som måste uppfyllas för att framtidsfullmakten ska vara giltig. Tänk också på att se över fullmakten med jämna mellanrum och uppdatera den så att den är aktuell, säger Caroline Törnquist.  

Det här gäller för att en framtidsfullmakt ska vara giltig 

  • Personen som upprättar framtidsfullmakten måste vara myndig och ha rättslig handlingsförmåga, det vill säga fullt förstå innebörden och konsekvenserna av den.  

  • Det ska tydligt framgå att det är en framtidsfullmakt. 

  • Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och undertecknas i närvaro av två vittnen. Vittnena måste vara över 15 år och inte heller jäviga, det vill säga inte vara nära släkt med varken fullmaktsgivaren eller fullmaktshavaren. Fullmaktshavaren kan inte vara vittne. 

  • Vittnena ska skriva under framtidsfullmakten samt intyga att fullmaktsgivaren är vid sunt och fullt förstånd och att denne undertecknat fullmakten av fri vilja.  

  • Vill du göra en ändring i framtidsfullmakten gäller samma formkrav som när du upprättade framtidsfullmakten för första gången. 

Privatekonomi
Insikter