2020-07-07 11:17

Guide till hållbara investeringar: Så gör du gott för både plånboken och planeten

Intresset för hållbara investeringar har växt signifikant under det senaste årtiondet, skriver Eva Palmborg, chef för Sustainable Investments.

Från början dominerade exkludering och så kallande etiska investeringar – där bolag filtreras bort baserat på verksamhetens karaktär av etiska och moraliska skäl. Sedan dess har allt fler investerare insett att några av framtidens största utmaningar och möjligheter är relaterade till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning (Environmental, Social and Governance, ESG) och tar dessa faktorer i beaktning vid investeringsbesluten för att optimera den riskjusterade avkastningen.

Investerares skifte från att endast exkludera bolag till ett mer sofistikerat sätt att investera hållbart reflekteras i data från Eurosif SRI studie som publiceras vartannat år. I denna studie kan vi se en kraftig ökning mellan åren 2005 till 2015 av förvaltat kapital som allokerats till exkluderingsstrategier samt att det förvaltade kapitalet är tre gånger så stort som för ESG-integrering. Vidare  ser vi, runt år 2015, ett skifte där kapitalet ökar i de mer sofistikerade angreppssätten som positiv selektering, ESG-integrering och påverkansinvestering.

I artikeln Doing well by doing good? (Nordea Sustainable Investment Publication Issue 1 2020) studerar vi existerade akademisk forskning för att få insikt i hur de olika hållbarhetsstrategierna har avkastat historiskt samt vilken avkastning de olika angreppssätten kan förväntas ge i framtiden. I denna studie belyser vi vikten av vilken ESG-strategi som dominerar marknaden. De studier vi analyserat som är baserade på historik före 2014, då primärt exkluderande strategier tillämpats, har haft svårare att dokumentera en överavkastning för hållbara investeringsstrategier. Efter 2014 däremot ser vi en motsatt bild och investerare har blivit väl kompenserade av att inkludera ESG-faktorer i sina investeringsbeslut. 

Hållbara investeringars avkastning påverkas främst av tre effekter: 

1) Selekteringseffekten: När investerare tar ESG-faktorer i beaktning i den finansiella analysen så påverkar det vilka investeringar man väljer att inkludera. I den akademiska litteraturen finner vi solida bevis för en länk mellan att de företag som har hållbara affärsmodeller också har en lägre kapitalkostnad, bättre vinstmarginaler och högre försäljningstillväxt. 

2) Trendeffekten: Förändringar i den regulatoriska miljön, ökad tillgång av hållbara investeringslösningar, större fokus från institutionella investerar, som skiftar sin portfölj till mer sofistikerade hållbara investeringsstrategier, är några av de förändringar som orsakar att större kapital skiftar till bolag som uppfyller dessa kriterier. En kraftigt ökad efterfrågan på investeringar med högt ESG-betyg påverkar prissättningen på dessa värdepapper och därmed avkastningen. 

3) Påverkanseffekten: Vi ser en ökad efterfrågan av investeringar i företag som bidrar med lösningar på några av de stora globala utmaningarna och vars affärsmodeller är anpassade till t ex FN:s 17 hållbarhetsmål. I det historiska perspektivet har denna förflyttning bara börjat och är intressant för investerare att följa. 

I vår studie ser vi att det inte är tillräckligt att endast tillämpa exkludering för att en hållbar investeringar ska kunna uppnå högre avkastning än marknaden på lång sikt. Kortsiktig överavkastning på dessa strategier handlar snarare om tillfälligheter när en exkluderad sektor underpresterar. 

Genom att istället integrera ESG-faktorer i investeringsbeslutet på ett systematisk sätt får investerare full nytta av selektering- och trendeffekten och i vissa strategier även påverkanseffekten. Olika hållbara investeringsstrategier tillämpar ESG-faktorer i olika grad i sitt investeringsbeslut - från att endast inkludera ESG-faktorer vid sidan av andra urvalsfaktorer till att inkludera ESG-faktorer i en hög grad såsom positiv selektering och Best-in-Class*.

Vår studie visar att fördelen med Positiv Selektering är att man lägger en hög vikt vid ESG-faktorer i investeringsbeslutet men begränsar inte investeringsuniversumet till den grad att man får en negativ effekt av att man begränsar möjligheten till diversifiering. 

Så vad tror vi om framtiden? 

Det finns goda skäl för investerare att kombinera målsättningen att få en god finansiell avkastning, i jämförelse med traditionella investeringar (dvs där man inte inkluderar ESG i urvalsprocessen), och investera i bolag vars affärsmodeller bidrar till ett hållbart samhälle. Vi ser att selekterings-, trend- och påverkanseffekten kommer att öka i betydelse och därav kan vi förvänta oss en större positiv effekt när vi blickar framåt, det finns flera aspekter som stödjer detta; 

- Framtida avkastning kan inte förutses baserat på historiska data:  Medvetenheten om hållbara investeringar har ökat de senaste åren och vi förväntar oss att detta kommer intensifieras allt eftersom regeringar och samhällen världen över behöver öka deras handlingar för att tackla klimatkrisen och återhämtningen efter Coronakrisen.  

- Fokus på finansiell materialitet och transparens: Allt eftersom investerare blir mer sofistikerade i sin analys av ESG-faktorer så ökar också behovet av att identifiera de hållbarhetsfaktorer som har störst finansiell betydelse för verksamheten . 

- Undervärdera inte effekten av ökad efterfrågan: Det globala fokus på hållbarhet från lagstiftare, konsumenter och kapitalägare styr förvaltat kapital till bolag som är väl positionerade att hantera de stora hållbarhetsutmaningarna, vilket kan ha stor betydelse för värderingen av dessa tillgångar. 

- Den regulatoriska arenan spelar en viktig roll: Vi ser att de regionala skillnaderna i avkastning för hållbara investeringar också motsvaras av skillnader i den regulatoriska miljön. Det verkar som det finns en länk mellan lagstiftning och den finansiella avkastningen där marknadsaktörer försöker tolka dessa signaler i den finansiella värderingen. Vi ser att den starka avkastningen i Europa sammanfaller med en signifikant ökning av regleringar inom detta område under samma tid. 

Frågan är inte om man genom att investera hållbart kan kombinera finansiella och icke finansiella motiv, utan vilken skillnad du vill göra och till vilken risk.

/Eva Palmborg, chef för Sustainable Investments

*I Best in Class och Positiv Selektering måste bolagen ofta nå en hög ESG nivå dvs att bolagens hela affärsmodell hanterar risker inom miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. För mer information hänvisar vi till Nordea Sustainable Investment Publication Q2 2020. 

Denna artikel är baserad på Nordea Sustainable Investment Publication, Issue 1 2020

ESG
Hållbara banktjänster
Hållbarhet
Insikter