Annika Winsth

2023-08-25 10:34

Högre räntor längre

Riksbanken höjer styrräntan i september. Inflationen är fortsatt för hög och kronan bekymmersamt svag. Räntor med längre löptider har stigit under sommaren då flera ekonomier uppvisat motståndskraft. Allt annat lika talar det för något högre räntor längre.
Annika Winsth Cheif Economist
Chefekonom Annika Winsth.

Svensk inflation ligger fortsatt långt över Riksbankens mål och inte minst bekymrar den höga tjänsteinflationen. Det gör att Riksbanken höjer styrräntan med ytterligare 0,25 procentenheter till 4,00 procent i september.

Samtidigt har räntor med längre löptider stigit kraftigt runt om i världen under sommaren. Skälet bakom är i första hand att flera ekonomier stått emot räntehöjningarna bättre än befarat. Det i sin tur innebär att centralbankerna behöver ta i mer för att få bukt med hög efterfrågan och inflation.

Konjunkturskillnader länder emellan är dock stora. Den amerikanska ekonomin står fortsatt stark, samtidigt som det blir allt mer tydligt att såväl euroområdet som svensk ekonomi tappar fart.

Hur den europeiska centralbanken, ECB, agerar spelar roll för Riksbanken då ränteskillnaden påverkar kronan. ECB var något mjukare i sitt räntebesked på mötet i juli, vilket talar för att banken höjt klart. Statistiken har dessutom fortsatt att komma in svagt, vilket stärker den mjukare tongången.

Kronan är nu emellertid så svag att den ställer till bekymmer på flera håll, så även för Riksbanken. De går inte att utesluta att Riksbanken känner sig nödgad att höja styrräntan även i november på grund av den svaga kronan.

Enligt Nordeas prognos stiger tremånadersräntan med ytterligare 0,20 procentenheter, med risk för att det kan bli mer. Det samtidigt som räntor med längre löptider inte förväntas gå upp lika mycket och redan idag ligger på en lägre nivå.

Sammantaget innebär det att trots att Nordea räknar med att Riksbanken sänker styrräntan ner till 3,0 procent nästa år kan det vara attraktivt att binda räntan på bolånen. De styrräntesänkningar som ligger i prognosen räcker inte för att kompensera för att de bundna räntorna ligger på en lägre nivå. Den risk hushållet tar med att binda är att räntor med längre löptider faller mer framöver. Hur de utvecklas beror i mångt och mycket på omvärlden och inte minst global konjunktur. Önskar hushållet ha möjlighet att amortera mer än de gör idag, är det olämpligt att binda räntan på hela skulden.

  2023-08-24 3 mån dec-23 jun-24 dec-24
Styrräntan 3,75 4,00 4,00 3,50 3,00
Boränta Nordea          
3 mån 5,74 5,95 5,95 5,15 4,95
2 år 4,94 4,95 4,80 4,50 4,20
5 år 4,39 4,50 4,45 4,30 4,20
Ekonomi
Insikter