Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Marknadssyn: Är vinden på väg att vända? – uppdatering

Johan Larsson

2023-01-09 09:07

Efter en ny vända med hökaktiga utspel från både Fed och ECB kom den tidigare så positiva marknadsutvecklingen av sig något under december. Fed betonade att marknaden inte bör förvänta sig räntesänkningar under 2023 och ECB å sin sida gjorde klart att de kommer fortsätta att höja styrräntan ytterligare. Det är fortsatt fokus på inflationsbekämpning och detta i en marknad som varit mycket räntekänslig. När marknadsräntorna stabiliseras kommer fokus sannolikt flytta från ränteutvecklingen till de noterade börsbolagens vinstutveckling, och fortsatt stor osäkerhet motiverar en neutral allokering mellan aktier och obligationer. 

Dämpad riskaptit i december

Den positiva utvecklingen i både aktie- och obligationsmarknaden sedan bottennivåerna i slutet på september kom av sig något under december. Detta efter ny vända med hökaktiga centralbanksutspel från såväl Fed som ECB. Det som framförallt skrämde marknaden var en indikativt högre räntetopp samt en mer pessimistisk syn på utvecklingen för kärninflationen under 2023. Även om europeiska aktier klarat sig förhållande bra efter ECB-mötet steg europeiska obligationsräntor samtidigt kraftigt.

Fed justerar prognosen ytterligare

I sin uppdaterade prognos kommunicerade Fed en högre räntetopp, där styrräntan nu förväntas landa på 5,125 procent under december månad 2023. Samtidigt lyfte centralbanken prognosen för såväl arbetslösheten som för kärninflationen, och i andra änden sänktes den förväntade BNP-tillväxten. Summerat dämpades utsikterna ytterligare, och detta något i kontrast till att inflationen samtidigt visar tydliga tecken på att mattas av. 

Givet utsikterna med en styrränta över 5 procent under 2023, högre arbetslöshet och lägre tillväxt, känns den nuvarande inflationsprognosen tämligen pessimistisk. De finansiella villkoren i marknaden har successivt stramats åt och trots fortsatta högaktiva centralbanksutspel prisar marknaden alltjämt i ett mer positivt scenario. Inte minst med fokus på inflationen där marknaden ser att Fed kommer börja sänka styrräntan med början i december.

Inflationsutvecklingen oroar ECB

Efter att ha justerat upp inflationsprognosen vid sitt senaste möte betonade ECB att man kommer fortsätta att strama åt penningpolitiken under kommande kvartal. Marknaden har sedan tidigare prisat in en räntetopp kring 3 procent men givet att ECB nu ser att kärninflationen kommer ligga kring 4,2 procent vid utgången av innevarande år ser marknadens prognos ut att vara något i underkant. ECB meddelade också att man kommer börja arbeta med att minska balansräkningen. Initialt med 15 miljarder EUR per månad under Q1 och därefter med 30 miljarder EUR per månad under Q2. 

Trots att inflationen sannolikt nådde en topp i november meddelade ECB att det underliggande pristrycket förväntas förbli högt under kommande kvartal och att detta fortsatt är en utmaning för centralbanken. Inflationsutvecklingen i Europa har släpat efter utvecklingen i USA, delvis som ett resultat av att stimulanserna i samband med Covid implementerades vid ett senare datum. Tyskland och många andra europeiska länder har också sjösatt finanspolitiska stimulanspaket på grund av den rådande energikrisen, där ökade stimulanser riskerar att elda på inflationsutvecklingen ytterligare.

Mjuklandning eller hårdlandning

Överlag så är det fortsatt mycket som talar för en fortsatt stabil utveckling. Låg arbetslöshet, stigande löner i USA, och en stabil hushållsekonomi ger fortsatt stöd åt konsumtionen. Aktivitet och orderingång i tillverkningssektorn bromsar in men utvecklingen är långt ifrån vad som skulle innebära en recession.

I takt med att den ekonomiska tillväxten bromsar in kommer arbetsmarknaden att kylas av. För att inflationen ska falla tillbaka mer rejält krävs dock att arbetslösheten ökar från dagens nivåer, men hur mycket som kommer krävas är oklart. Effekten från nuvarande policyförändringar sker med eftersläpning så det kommer dröja innan vi vet svaret.

Att Kina överger sin nolltolerans kring Covid och ökade ansträngningarna för att stötta fastighetssektorn ger förbättrade utsikter. Styrande i Kina har uttryckt sitt stöd för att stötta tillväxten vilket gör Kina intressant ur ett investeringsperspektiv. I det korta perspektivet är risken dock fortsatt hög, inte minst kopplat till den omfattande smittspridningen.  

Försiktiga vinstestimat

Vinstestimaten fortsätter att revideras ned och revideringen har varit som mest påtaglig i USA. I och med nedrevideringen ligger vinstestimaten nu mer i linje med den förväntade inbromsningen. Om makroutsikterna för ekonomin blir kvar på dagens nivåer kan en vinstrecession eventuellt undvikas. Det ser i alla fall ut som det finns goda förutsättningar för en mindre allvarlig och en inte så djup recession. Samtidigt har den förväntade tillväxten vid upprepade tillfällen revideras ned och givet fortsatt osäkra utsikter finns så klart risk för ytterligare negativ revidering.

I takt med att värdering och vinstutsikter kommit ned har aktiemarknaden allt annat oförändrat blivit mer intressant. Samtidigt har återhämtningen från bottennivåerna varit kraftig och tillsammans med fortsatt stor osäkerhet kring utsikterna behåller vi vår neutrala allokering. Aktiemarknaden brukar bottna 3-6 månader före vinstestimaten och med den insikten är det inte osannolikt att vi snart kan få mer fast mark under fötterna. Aktiemarknaden har varit mycket räntekänslig men framöver, och i takt med att ränteutvecklingen stabiliseras, kommer fokus sannolikt skifta i riktning mot hur dämpad tillväxt och högre räntor kommer påverka de noterade bolagens vinstutveckling. Runt hörnet väntar ännu en rapportperiod där bolagen ska bekänna färg. 
 

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar
Insikter