Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Marknadssyn: Är vinden på väg att vända?

Johan Larsson

2022-11-30 15:25

I november fick marknaden en tidig julklapp när den amerikanska inflationsutvecklingen överraskade positivt. Utvecklingen gav stigande förhoppningar om att Fed snart ska slå in på en mindre hökaktig väg, och det verkar finnas bred enighet kring att det snart kan vara lämpligt att sänka tempot i räntehöjningarna. Den stora osäkerheten motiverar en fortsatt neutral allokering mellan aktier och obligationer men inför nästa år rekommenderar vi investerare att övervikta obligationer med fokus på tillväxtmarknader.

Tidig julklapp i form av positiv inflationsdata

Efter en positiv marknadsutveckling i oktober höll trenden i sig under november. Marknaden fick en tidig julklapp i form inflationsdata som överraskade positivt. Att inflationsutvecklingen var svagare än väntat fick marknadsräntorna att falla tillbaka, dollarn att försvagas, och aktiemarknaden tog ett rejält kliv uppåt. Utvecklingen ledde också till ökade förhoppningar om att Fed nu kan vara på väg att bli mindre hökaktig. Rädslan för att centralbankernas kamp mot inflationen ska resultera i en recession finns fortfarande kvar och överlag talar den stora osäkerheten för en fortsatt neutral allokering mellan aktier och obligationer.

Bättre möjligheter i obligationsmarknaden?

Även om vi förväntar oss att nästa år fortsatt kommer bjuda på en del utmaningar så har vi sedan tidigare rekommenderat investerare att övervikta europeiska företagsobligationer med fokus på Investment Grade. Överlag ser de mer riskfyllda obligationssegmenten attraktivt värderade ut, där europeiska företagsobligationer inom IG och tillväxtmarknadsobligationer sticker ut på den positiva sidan. Inför nästa år väljer vi nu att även rekommenderar investerare att övervikta tillväxtmarknadsobligationer, och övervikten sker även denna gång på bekostnad av exponeringen mot statsobligationer.

Tillväxtmarknadsobligationer har påverkats negativt av den höga durationen i kombination med stigande räntor. När inflationen nu visar tecken på att avta så minskar den relativa risken. Den nuvarande riskpremien på 5 procent ger investerare utrymme för ytterligare chocker och långsiktiga investerare generös avkastning i förhållande till risken man tar.

Är Fed på väg att ta en paus?

Att inflationen överraskade positivt var goda nyheter men det var samtidigt data från en enskild månad, vilket många Fed-ledamöter var snabba att påpeka. Allt fler ser nu att inflationen sannolikt nått en topp och med det kommer förhoppningar om en mindre aggressiv amerikansk centralbank. Lite överraskande har Fed själva bidragit till spekulationen och detta genom uttalanden som uppfattats som att vara åt det mer duvaktiga hållet. Inom Fed verkar det finnas stor spridning kring hur högt styrräntan bör gå och hur snabbt man kan nå den förväntade räntetoppen. Samtidigt verkar det finnas en bred enighet kring att det börjar bli dags att slå av på tempot i räntehöjningarna.

Inflationen är fortsatt hög ur ett historiskt perspektiv och det är fortsatt kraftig obalans i den amerikanska arbetsmarknaden, med hög lönetillväxt som följd. En lönetillväxt som inte är förenligt med inflationsmålet på 2 procent. Samtidigt finns det också gott om tecken på att inflationen är på väg att falla tillbaka, eventuellt snabbare än väntat. Det mest sannolika vägvalet för Fed framöver blir att först sänka tempot i räntehöjningarna för att därefter ta en paus för att kunna utvärdera effekterna av de åtgärder man hittills vidtagit.

Inbromsning eller recession?

För att komma till rätta med den höga lönetillväxten måste Fed dämpa efterfrågan i ekonomin.  Aggressiva räntehöjningar och en åtstramning av finansiella villkor har redan lett till en in-bromsning, men den globala ekonomin har samtidigt visat på motståndskraft. Hushållen möter bland annat högre räntekostnader, hög inflation, och högre energikostnader. Det finns givetvis en risk att den penningpolitiska åtstramningen kan leda till en recession, men om så blir fallet ser det samtidigt ut som det kan bli en förhållandevis mild recession. Detta mot bakgrund av hushållens och företagens starka finansiella position. När tillväxten bromsar in kommer inflationen följa efter och pressen på centralbankerna att minska.

Kina har tidigare indikerat en mjukare hållning vad gäller landets Covid-restriktioner men med omfattande smittspridning är tidigare problem med utbredda nedstängningar tillbaka. Problemen i leverantörsleden riskerar komma tillbaka men i andra änden också riskerna kopplat till en svagare inhemsk efterfrågan.

Mer negativ revidering av vinstestimaten?

Rapportperioden för Q3 blev något mixad, men farhågorna om att utfallet skulle bli klart sämre än väntat infriades inte. Det verkliga testet vad gäller hur avtagande tillväxt och högre räntor kommer påverkar vinstutvecklingen kommer dock visa sig under kommande kvartal.

Med undantag för USA har vinstestimaten lyckats stå emot förvånansvärt bra, men utsikterna är fortsatt mycket osäkra. För S&P 500 väntas nu en vinsttillväxt kring 4 procent för 2023. Motsvarande siffra för en månad sedan var 7 procent. Med marginaler som fortsatt är förhöjda ur ett historiskt perspektiv finns givetvis risk för ytterligare negativt estimatrevidering, och när aktiemarknaden stiger samtidigt som estimaten revideras ned påverkar det värderingen i motsatt riktning.

I andra änden är ribban för positiva överraskningar sannolikt låg, och det fick marknaden en försmak av när inflationsutvecklingen överraskande positivt. Aktiemarknaden är framåtblickande och historiskt har marknaden bottnat 3-6 månader före att vinstestimaten gjort det. 

Bättre sentiment nästa år?

När aktiemarknaden faller tillbaka brukar sentimentet följa med, och på sistone när marknaden studsat tillbaka har även sentimentet gjort det. Sentimentet präglas fortfarande av utbredd pessimism, med institutionella investerare som har en låg exponering mot aktier och en hög andel kassa. Ett pessimistiskt sentiment brukar kunna ge stöd åt avkastningen, och även elda på kortvarig uppgångar i en fallande marknad, men den fortsatta färdvägen kommer avgöras av tillväxt- och vinstutsikterna för kommande år.

 

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar