Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Marknadssyn: Glaset halvfullt

Johan Larsson

2023-01-31 10:08

På sistone har vi fått en rad positiva nyheter. Tydliga tecken på att inflationen är på väg att falla tillbaka. Europa ser ut att kunna undvika ett mer negativt scenario, och ovanpå det en helomvändning från Kina. Marknaden har valt att se det som att glaset är halvfullt och uppgången från bottennivåerna i slutet på september har hållit i sig. Samtidigt är glaset halvtomt och det med utgångspunkt från att effekterna från en penningpolitisk åtstramning brukar komma med viss eftersläpning. Fortsatt neutral allokering mellan aktier och obligationer.

Portföljdiversifiering och stabil avkastning

Portföljdiversingen mellan aktier och obligationer blev under förra året den värsta som uppmätts under de senaste 220 åren, med negativ avkastning för både aktier och obligationer. För obligationer blev det den värsta avkastningen under ett kalenderår under den nämnda tidsperioden. På den positiva sidan brukar högre räntenivåer leda till att de framåtblickande avkastningsförutsättningarna förbättras, och i takt med att räntorna fallit tillbaka har avkastningen varit positiv.

Vi ser att obligationer återigen kommer fylla en viktig roll i en portfölj, ur ett diversifieringsperspektiv och som leverantör av stabil avkastning. Om vi tittar på riskpremien ur ett historiskt perspektiv, och vid en jämförelse mellan olika tillgångsklasser, ser vi att tillväxtmarknadsobligationer och europeiska företagsobligationer med fokus på Investment Grade erbjuder en mer attraktiv riskjusterad avkastning än aktier. Tillsammans med de fortsatt osäkra utsikterna rekommenderar vi investerare att öka risktagandet inom obligationsdelen av portföljen. Vi behåller fortsatt vår neutrala allokering med fokus på aktier.

Styrräntan når en topp under innevarande år

Under de senaste månaderna har takten i räntehöjningarna bromsat in, och budskapet kring den fortsatta färdvägen har blivit mer osäker. Fed ligger före övriga centralbanker och kan sannolikt med ganska kort varsel sänka tempot men även helt pausa ytterligare höjningar. ECB befinner sig i en annan fas, men även här förväntas ett lägre tempo framöver. Budskapet från ECB har varit aningen mixat vilket indikerar att det kan bli svårare för ledamöterna att nå konsensus framöver.

Så länge inte förbättrade ekonomiska utsikter påverkar inflationen i negativ riktning, leder till högre inflation, tror vi det finns goda möjligheter att vi snart får se en räntehöjningspaus. Även om det är för tidigt att flagga faran över så har marknaden i alla fall anammat ett mer positivt scenario.

Förbättrade utsikter

Utsikterna är fortsatt osäkra, inte minst med fokus på att effekterna från den penningpolitiska åtstramningen förväntas komma med viss eftersläpning. Samtidigt har utsikterna förbättrats, där Europa tack vare kraftig fallande energipriser ser ut att eventuellt kunna undvika den recession som tidigare såg mer eller mindre oundviklig ut. Varmt väder har bidragit positivt men det bådar också gott inför framtiden att Europas lager med naturgas är välfyllda. Energianvändningen har kommit ned och alternativa energikällor utvärderas.

I november kommunicerade Kina en helomvändning, och även om skrotandet av politiken kring nolltolerans kommer leda till ett högt antal smittade så kommer det också resultera i högre kinesisk tillväxt under 2023. Det finns en risk att snabbt stigande råvarupriser kommer påverka inflationen negativt, men samtidigt förväntas ökad industriaktivitet förbättra problematiken med flaskhalsar och komponentbrist som tidigare resulterat i högre priser.

I USA har inflationen fallit tillbaka snabbare än väntat, samtidigt som aktiviteten och arbets-marknaden hållit emot. Bilden är dock inte entydig där olika enkätundersökningar pekar i riktningen mot ett mer negativt scenario. Även om de ekonomiska utsikterna stärkts jämfört med hur det såg ut i höstas är riskerna fortsatt höga. Som investerare bör man därför iaktta viss försiktighet, inte minst givet den på sistone så positiva marknadsutvecklingen.

Vinstestimaten fortsatt dämpade

Den förväntade vinsttillväxten för 2023 är fortsatt dämpad. Normalt brukar ett år inledas med för-väntningar om en global vinsttillväxt på drygt 13 procent. I skrivande stund ligger motsvarande förväntningar inför 2023 kring 2 procent. Varefter året fortlöper sker en gradvis justering och i snitt brukar vi landa på en global vinsttillväxt på 6-7 procent när året är slut.

De nedtonade förväntningarna ligger i linje med de osäkra utsikterna, där många ekonomier i väst förväntas hamna i en recession. Givet att utsikterna stärkts finns samtidigt möjligheten att pessimismen gått för långt. Om volymtillväxten förbättras och lönetrycket fortsätter att avta kan det visa sig att både intäkts- och kostnadsestimaten varit för pessimistiska. Med det sagt bör ytterligare nedrevideringar i det korta perspektivet inte uteslutas, där analytiker och företag brottas med den pågående inbromsningen och den höga osäkerheten. Man bör också notera att marknaden tenderar att gå före och det är inte ovanligt att marknaden bottnar ur ett halvår före det att vinstestimaten gör det. 

Aktiemarknaden inte så dyr som man kan tro

En stor utmaning för investerare under 2022 var kombinationen av svag ekonomisk utveckling och fallande aktieriskpremie. Normalt stiger aktieriskpremien i tider med ökad osäkerhet, men vid närmare analys är bilden inte entydig. Utifrån ett regionalt perspektiv är denna utveckling främst ett fenomen som förknippas med USA, men även i USA ser överavkastningskravet för aktier relativt obligationer mer attraktivt ut. Detta som ett resultat av skattesänkningar under 2018 som lyfte avkastning på eget kapital och som påverkade tillväxtutsikter i positiv riktning.

Vanligtvis finns det ett omvänt samband mellan den reala eller verkliga avkastningen och aktieriskpremien, där man kan förvänta sig att aktieriskpremien faller tillbaka när realräntan stiger, allt annat oförändrat. Sammantaget tycker vi aktier som tillgångsslag nu ser ganska rimligt prissatt ut, men då under förutsättningen att de positiva ekonomiska utsikterna håller i sig.

Neutralt sentiment, negativ positionering

I takt med återhämtningen i aktiemarknaden har sentimentet stärkts och är nu tillbaka på mer neutrala nivåer. Samtidigt som man kan förvänta sig mindre medvind från sentimentet så är positioneringen fortsatt tiltad åt det pessimistiska hållet, där institutionella investerare fortsatt har en övervikt kassa och låg allokering mot aktier.

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar