Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Marknadssyn: Ökad osäkerhet

Johan Larsson

2022-06-30 10:27

Inflationen överraskande ännu en gång marknaden och Fed ökar nu sina insatser för att få utvecklingen under kontroll. Enligt Powell är de ekonomiska utsikterna fortfarande positiva men han bekräftade samtidigt att det finns en risk för en kommande recession. Tillväxten bromsar in och osäkerheten ökar men vinstestimaten har varit förvånansvärt stabila. Obligationsmarknaden ser allt mer attraktiv ut och tillsammans med de osäkra utsikterna rekommenderar vi nu en neutral allokering mellan aktier och obligationer.

Fokus på att få inflationen under kontroll

Efter att de uppdaterade inflationssiffrorna nått marknaden verkade det råda bred övertygelse om att den amerikanska centralbanken har mycket jobb kvar att göra om syftet är att få inflationsutvecklingen under kontroll, och tydliga indikationer på att allt mer aggressiva räntehöjningar var på väg fick många investerare att kasta sig på säljknappen.

Om det varit ett utmanande år i aktiemarknaden så har det varit ännu värre i obligationsmarknaden. Data som går hela vägen tillbaka till 1802 visar att utvecklingen i år varit den värsta som någonsin uppmätts, detta med fokus på amerikanska statsobligationer med längre löptider. Som en konsekvens av den nuvarande utvecklingen sänker vi aktierekommendationen och rekommenderar nu en neutral allokering mellan aktier och obligationer. Från att övervikten på aktiesidan initierades under hösten 2020 har avkastningen varit mycket bra. Avkastningen i år har i de flesta fall också varit positiv, detta trots en minst sagt utmanande miljö.

Största höjningen sedan 1994

Det som centralbankerna med sina verktyg kan styra är efterfrågan. Vad man inte kan kontrollera är problemen på utbudssidan. Genom att höja styrräntan bidrar man till att dämpa den höga efterfrågan och syftet är att återställa balansen mellan utbud och efterfrågan. Genom att dämpa efterfrågan kommer även balansen i den amerikanska arbetsmarknaden förbättras, där det i dag finns långt fler lediga jobb än det finns arbetssökande.

Efter att inflationen kommit in starkare än väntat reviderade marknaden snabbt utsikterna för kommande räntehöjningar och kort därpå höjde Fed styrräntan med hela 0,75 %, den största höjningen sedan 1994. Kommande räntehöjningar kommer vara beroende av inkommande data och räntebeslut kommer fattas löpande mellan mötena. I takt med allt aggressivare räntehöjningar har även rädslan för en kommande lågkonjunktur ökat.

Lägre tillväxt och ökad osäkerhet

Trots att inflation varit högre än väntat, och trots den kraftiga omsvängningen av den förda penningpolitiken, så tecknar Powell fortsatt en positiv bild av de ekonomiska utsikterna och betonar att den amerikanska ekonomin står väl rustad för att hantera högre räntor. Hög ekonomisk aktivitet, antalet nya jobb som tillkommit har varit robust, och arbetslösheten är fortsatt låg.

Samtidigt har osäkerheten ökat, och detta bekräftades också av Powell som sade att det finns en risk för en kommande recession, även om centralbanken anser att den är låg. Ur ett historiskt perspektiv kan man bara konstatera att det varit svårt att förutsäga kommande recessioner.

Det är inte bara USA som präglas av hög och stigande inflation, och i linje med den amerikanska centralbanken höjde både centralbanken i Schweiz och Storbritanniens centralbank styrräntan under juni månad, och som drivande faktorn till besluten angavs den höga inflationen.

I Europa har även problemet med fragmentering dykt upp. Fragmentering innebär att statsobligationsräntan i de olika medlemsländerna börjat divergera allt mer, med snabbt stigande räntenivåer i till exempel Italien. ECB kommer inte bara behöva bekämpa den höga inflationen man kommer också behöva förhindra ytterligare fragmentering inom Eurozonen, och situationen bidrar till de redan många utmaningar som regionen står inför.

Förvånansvärt stabila vinstestimat

Eftersom syftet med räntehöjningarna är att dämpa den ekonomiska aktiviteten kom det inte som en fullständig överraskning att Fed även sänkte tillväxtutsikterna för USA. Trots ökad osäkerhet och en hel del motvind så fortsätter estimaten att indikera fortsatt stark vinsttillväxt. Värderingen har fallit tillbaka ytterligare och aktiemarknaden handlas nu under snittet för de senaste decennierna. Vi ser inte att värderingen kommer återvända till nivåerna från föregående år men under förutsättning att de ekonomiska utsikterna inte försämras ytterligare, och med hänsyn till utvecklingen i obligationsmarknaden, ser de framåtblickande och långsiktiga avkastningsförutsättningarna i alla fall mer attraktiva ut.

Utbredd pessimism i marknaden

Efter räntehöjningen från Fed föll andelen bolag inom S&P 500 som handlas över sitt 50 dagars glidande medelvärde till endast 5 %, den lägsta nivån sedan pandemin slog till. På samma sätt närmar sig nu andelen bolag som handlas under sitt 200 dagars glidande medelvärde historiskt låga nivåer. Trots att utsikterna överlag försämrats ser vi samtidigt att den utbredda pessimismen i marknaden mycket väl kan föra med sig kraftiga motreaktioner och perioder med positiv avkastning. Likviditeten i marknaden är fortsatt låg och den höga volatiliteten kommer hålla i sig.

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar