Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Marknadssyn: Oroliga tider

2022-10-31 09:32

Trots att räntorna fortsatt att stiga vände aktiemarknaden upp i oktober. Utsikterna är fortsatt osäkra men med fallande energipriser har motvinden trotsallt mojnat något. Stort fokus på rapportsäsongen och utsikterna för kommande år. Centralbankerna fortsätter sin åtstramning men sannolikt väntar en lugnare fas med fokus på den nuvarande räntehöjningscykeln. Obligationsmarknaden ser attraktivt värderad ut, i synnerhet de mer riskfyllda kreditsegmenten. Vi behåller vår neutrala allokeringsrekommendation.

Aktiemarknaden vänder upp

2022 har hittills varit ett avkastningsmässigt extremt år, och för europeiska investerare har en väldiversifierad global aktieportfölj givit bättre skydd än motsvarande exponering i obligationsmarknaden. Stigande räntor har vägt tungt på avkastningen och utvecklingen under hösten har nu börjat göra avtryck i den förväntade avkastningen. Senaste utvecklingen ligger i linje med hur det sett ut tidigare, där värderingen i aktiemarknaden ofta gått upp samtidigt som obligationsräntan stigit. Under majoriteten av 2022 har det istället varit tvärtom, där stigande obligationsränta istället lett till fallande aktiemarknad och fallande värdering.

Det är sannolikt för tidigt att avgöra om den senaste tidens utveckling markerar en varaktig förändring, och då tillbaka mot hur det brukar se ut, men utvecklingen är i alla fall uppmuntrande utifrån perspektivet att obligationer i sådana fall återigen utgör en kudde på nedsidan om utvecklingen skulle försämras ytterligare framöver.

Fortsatt hökaktiga centralbanker

Kommunikationen från centralbankshåll är fortsatt åt det hökaktiga hållet, inte minst med fokus på den förväntade räntetoppen som steg något ytterligare under oktober. Samtidigt kommer det tecken på att en diskussion kring risken kopplat till en allt för snabb och kraftig åtstramning av penningpolitiken börjat ta form. Risken kopplat till att effekterna av räntehöjningarna kommer med viss eftersläpning har också lyfts fram, och av allt att döma närmar vi oss nu en punkt där räntehöjningscykeln kommer gå in i en lugnare fas.

Utsikterna fortsatt osäkra

Motvinden har mojnat lite, till exempel i form av lägre och fallande energipriser. Europa har fyllt på sina lager av gas, detta med hjälp av milt väder och ett oväntat stort utbud. Samtidigt som det är för tidigt att flagga faran över så är det ett positivt tecken som indikerar att inflationen så småningom också kommer falla tillbaka, åtminstone under förutsättning att den nuvarande utvecklingen håller i sig.

USA fortsätter att sticka ut på den positiva sidan och utvecklingen i Q3 var överraskande stark. Framöver kommer högre räntor, höga energikostnader, och eventuellt fortsatta Covid-nedstängningar i Kina, fortsatt bidra till att pressa tillväxten. I andra änden finns det en buffert i form av god hushållsekonomi och det faktum att såväl företag som hushåll lyckats utnyttja det tidigare låga ränteläget.

Mycket av det negativa får anses vara inprisat på dagens kursnivåer, och även om vi fortsatt riskerar att möta en hel del utmaningar kommer det inte komma som en fullständig överraskning för marknaden. Om utvecklingen skulle överraska positivt kommer en sådan utveckling sannolikt få ett större marknadsmässigt genomslag, detta givet den nuvarande och utbredda pessimismen hos många investerare.

Vinstestimaten kanske inte är orimliga trots allt

Det finns en allmänt utbredd uppfattning i marknaden att de nuvarande vinstestimaten fortsatt är för höga, och efter tre kvartal med fallande kursnivåer, drivet av stigande räntor, så förväntas nästa ben nedåt drivas av fallande vinstestimat. Det kan mycket väl bli så att vinstestimaten fortsätter att revideras ned, men givet de nuvarande makroprognoserna verkar rädslan för kraftigt fallande vinstestimat i alla fall vara aningen överdriven.

Om det skulle bli tal om en mild inbromsning förväntas företagens försäljning fortsätta att stiga, om än blygsamt. Om försäljningen ökar så borde det även gälla intäkterna, och såvida inte arbetskraftskostnaderna stiger kraftigt borde det således också finnas ett utrymme för fortsatt, men måttligt, stigande vinster.

Med hänsyn taget till aktieåterköp ser det inte helt osannolikt ut med en förväntad vinsttillväxt på 5-7 procent, vilket också är vad som ligger inbakat i de nuvarande prognoserna. Om utsikterna däremot skulle försämras ytterligare kommer prognoser och estimat sannolikt att behöva revideras ned ytterligare, och en sådan utveckling riskerar självklart att sätta ytterligare press på marknaden.

Marknaden är framåtblickande och normalt sett brukar marknaden bottna ur 3-6 månader innan vinstestimaten gör det. Detta gäller även för ned-gångarna kopplade till 2020, 2018, 2016 och 2009, men osäkerheten är stor, eller till och med mycket stor, och det gör givetvis det nuvarande läget extra svårbedömt.

Sentimentet mycket pessimistiskt

Sentimentet i marknaden är fortsatt mycket pessimistiskt, och även om det kan förbli så under längre tidsperioder, och givet att det är ett trubbigt verktyg vad gäller att försöka förutspå en vändning i marknaden, så är det samtidigt en faktor att beakta. Första tecknet på att en vändning kan vara nära förstående kommer få genomslag i marknaden, där investerarkollektivet som helhet i dagsläget har rekordlåg exponering mot aktier och där andelen kassa är historiskt hög.

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar
Blogg