Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Marknadssyn: Överdriven pessimism

Johan Larsson

2022-05-31 10:03

Den volatila marknadsutvecklingen håller i sig och maj inleddes med fallande börs och fortsatt oro i obligationsmarknaden. Mot slutet av månaden ökade riskaptiten med stigande börskurser som följd. Oron i marknaden fokuserar fortsatt på den höga inflationen, stigande räntor, ökade kostnader, kriget i Ukraina och nedstängningarna i Kina. Fortsatt positiv utveckling för vinstestimaten och ökat värderingsstöd gör att vi fortsätter rekommendera investerare att övervikta aktier på bekostnad av obligationsdelen av portföljen. 

Riskorienterad marknad

Motvinden har varit tämligen kompakt under inledningen på 2022 och marknaden är just nu mycket riskorienterad. Fortsatt stort fokus på den höga inflationen där situationen förvärrats av kriget i Ukraina, och nedstängningarna i Kina påverkar även den redan ansträngda situationen i transport- och försörjningsleden. Tillsammans bidrar utvecklingen till att pressen på centralbankerna ökat och räntorna har stigit kraftigt. Stigande räntor och ökade kostnader påverkar de ekonomiska utsikterna med fokus på bland annat försämrade finansieringsvillkor och en dämpad investeringsvilja.

Under ett normalår hade denna utveckling varit fullt tillräcklig för att dämpa utsikterna till nivån där tillväxten skulle hamnat under det historiska snittet, men 2022 är inget vanligt år. Även om efterfrågan och konsumtionen av varor har varit stark, till och med lite väl stark, så har återhämtningen i tjänste- och servicesektorn mer att ge. Tillsammans med en normal industrikonjunktur hade utveckling normal sett lett till en tillväxt över det historiska snittet, men motvinden som beskriven ovan gör nu att tillväxten nu bara förväntas landa kring det historiska snittet. Osäkerheten är dock stor och det finns självklart en risk att tillväxten revideras ned ytterligare framöver.

Centralbankerna fortsatt i fokus

Givet den höga inflationen har centralbankerna, i synnerhet i väst, uttryckt att man snabbt vill lyfta räntenivåerna till en mer neutral nivå. Det uttalade budskapet har resulterat i snabbt stigande marknadsräntor och fallande aktiemarknad. Centralbankerna har pratat upp marknadsräntorna och marknaden har gått före de kommande höjningarna av styrräntan.

Även om motvinden från centralbankshåll blivit allt mer uttalad är det viktigt att lyfta fram att hushållen denna gång står bättre rustade. Stigande räntor slår framförallt mot nya lån medan redan existerande och gamla lån ofta är förankrade i lågräntemiljön vi nu lagt bakom oss.

Även om räntorna stigit kraftigt så är den också viktigt att understryka att den aktuella räntenivån samtidigt inte är en nivå som sticker ut ur ett historiskt perspektiv. Pandemin har fört med sig ett ökat sparande och överlag så ser hushållsekonomin och hushållens balansräkning ut att vara i gott skick. Det finns med andra ord fortsatt utrymme för att konsumera. Stort fokus på utvecklingen i bostadsmarknaden, men under 1970-talet när bostadsräntan steg från 9 % till 18 % så fortsatte huspriserna att stiga, om än i ett måttligt tempo. 

Stigande räntor men också bättre avkastning

Kraftigt stigande räntor har fört med sig negativ avkastning både i aktie- och i obligationsmarknaden och marknaden har successivt blivit mer riskorienterad. Fallande aktiemarknad med oförändrade vinstutsikter har fört med sig ett ökat värderingsstöd, med en värdering som nu är på eller under det historiska snittet. På räntesidan medför stigande räntor att de långsiktiga avkastningsförutsättningarna nu förbättrats.

Den positiva vinstutvecklingen håller i sig

Trots det överlag negativa nyhetsflödet så har vinstutvecklingen fortsatt att överraska positivt, och estimaten har fortsatt att stå emot det överlag negativa nyhetsflödet. Den höga inflationen skapar vinnare och förlorare och en del företag har nu börjar notera svårigheter att föra vidare ökade kostnader till slutkonsument. Historiskt brukar sambandet mellan real BNP och bolagens vinstutveckling att förändras i tider av stigande inflation. Företagen rapporterar inte bara ökad försäljning utan även högre försäljningspriser och med utgångspunkt från det historiska perspektivet, och tillsammans med god hushållsekonomi och en fortsatt stark efterfrågan, så pekar det mesta fortfarande i riktningen mot en positiv vinstutveckling, vilket i sin tur bör ge stöd åt aktiemarknaden framöver.

Vi tror det finns goda förutsättningar för en fortsatt positiv vinsttillväxt på dryga 10 %, i linje med nuvarande konsensusestimat. För kommande år är ribban samtidigt lägre jämfört med hur det brukar se ut, vilket indikerar att risken för negativ estimatrevidering framöver också borde vara lägre än normalt.

Baissat sentiment en risk på uppsidan 

Fallande marknad för med sig ett negativt och investerare är just nu mycket pessimistiska, och senast sentimentet var så här pass negativt var i samband med finanskrisen. Historiskt brukar avkastningen överraska positivt när det ser ut som det gör, och även i fallande marknad kommer det motreaktioner, inte sällan kraftiga sådana. Givet det mycket baissade sentimentet ser vi utvecklingen som en risk på uppsidan.
 

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar
Insikter