Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

2021-03-21 10:58

Marknadssyn: På väg mot en stark återhämtning

Jämfört med rallyt från bottennivåerna under föregående år har årets uppgång nu börjat stöta på lite mer motstånd. I ena änden stark vinstutveckling men i andra änden stigande räntor som dämpat entusiasmen något.
Johan H Larsson, Lead Strategist

Trots att medvinden varit något mindre under mars månad håller det positiva klimatet för riskfyllda tillgångar i sig. Av allt att döma håller en V-formad återhämtning på att materialisera sig och accelererande tillväxt med fortsatt goda vinstutsikter gör att vi behåller vår övervikt på aktiesidan.

Uppgången möter utmaningar

Under förra året blev låga räntor ett viktigt argument i försvaret av den allt högre värderingen i aktiemarknaden. Stigande obligationspriser brukar sammanfalla med stigande värdering i aktiemarknaden men ränteutvecklingen går nu i motsatt riktning. Och det har gått tämligen snabbt, i alla fall i USA. Men snabbt stigande marknadsräntor har än så länge endast fått genomslag i de högst värderade segmenten av aktiemarknaden. 

Det som driver räntorna högre är förbättrade ekonomiska förutsättningar och accelererande tillväxt som leder till stigande inflationsförväntningar. Den underliggande trenden pekar fortfarande uppåt och vinstestimaten rör sig i rätt riktning.Så länge ränteuppgången inte blir allt för snabb eller för kraftig tror vi att den accelererande tillväxten kommer föra med sig stigande vinstestimat vilket kommer väga tyngre och lyfta marknaden ytterligare. Vi behåller därför vår rekommenderade övervikt på aktiesidan.

V-formad återhämtning?

Under föregående år diskuterades olika tänkbara utfall för återhämtningen. De som trodde på en V-formad återhämtning avfärdades i de flesta fall som naiva optimister. Efter massiva penningpolitiska insatser och omfattande finanspolitiska stimulanser är det nu många som ändrat uppfattning, men OECD har som exempel fortfarande inte en V-formad återhämtning som sitt mest tänkbara scenario, i alla fall inte för utvecklade ekonomier. Mot slutet av innevarande år förväntas i alla fall BNP vara tillbaka på nivåerna som var aktuella före pandemin, och att nedgången i sig inte triggades av obalanser i det ekonomiska systemet pekar mot en snabbare återhämtning.

För att uppnå en V-formad återhämtning krävs att restriktionerna lyfts och att ekonomin tillåts fungera fritt igen. För att snabba på återhämtningen sker omfattande insatser för att så snabbt som möjligt kunna vaccinera befolkningen. Vaccineringen i Europa kan inte sägas ha gått enligt plan, men även här tycks det troligt att de flesta restriktioner kommer kunna hävas framåt sommaren.

Högre priser men ingen uthållig inflationsökning

En del länder har valt mer omfattande finanspolitiska stödinsatser och i USA och Japan förväntas en snabbare och starkare återhämtning. Risken för överhettning diskuteras och i USA är det stort fokus på den ökade inflationsrisken, och ett scenario där Fed kan tvingas bli mer hökaktigt under kommande år.

Högre efterfrågan har lett till flaskhalsar och brist på komponenter och vi kommer få se stigande priser framöver. Högre priser går redan att avläsa i tillverkningssektorn. Kortsiktigt högre priser är dock inte detsamma som en uthållig inflationsökning över tid. Utbudet kommer anpassas vilket delvis kommer bidra till att dämpa prisutvecklingen på sikt, men för att få en mer bestående och varaktig inflationsökning krävs att arbetsmarknaden återhämtar sig. 

När restriktionerna hävs förväntas många arbetstillfällen komma tillbaka men det kommer ta tid för arbetsmarknaden att återhämta sig till nivåerna som rådde pre-corona. För att det ska uppstå ett varaktigt lönetryck som lyfter lönerna på ett sätt som gör ordentligt avtryck i inflationen kommer det sannolikt att krävas att vi rör oss bortom arbetslöshetsnivåerna som rådde före pandemin. Är det något vi lärt oss att leva med under senare år är det just att både löne- och inflationsutvecklingen har varit tämligen beskedlig trots att arbetslösheten på många håll varit låg.

Accelererande tillväxt lyfter vinsterna

Det senaste stimulanspaketet för med sig förväntningar om en V-formad återhämtning och vi ser fortsatt positivt på vinstutvecklingen. Under de senaste tre kvartalen har analytikerna varit allt för försiktiga men i takt med att vinsterna slagit förväntningarna med bred marginal har estimaten kontinuerligt reviderats upp. I en miljö där utbudet har svårt att svara upp mot den ökade efterfrågan kommer sannolikt ytterligare marginalförbättring noteras, men stigande priser ger även en snabb kostnadsökning som i det korta perspektivet kan vara svår att vältra över på slutkonsument. Trots utvecklingen ser vi att medvinden håller i sig och ser utrymme för ytterligare positiva överraskningar framöver.

Högre räntor ger fortsatt rotation

En normal konjunkturuppgång brukar bjuda på stigande räntor, högre vinster och stigande aktiemarknad. Om räntorna stiger allt för kraftigt och under kort tid riskerar detta dock att påverka aktiemarknaden negativt. Vi tror att aktiemarknaden har mer att ge men vi ser också att stigande räntor riskerar att föra med sig perioder med negativ avkastning och ökad volatilitet. Hittills har stigande räntor främst påverkat det högst värderade skiktet av aktiemarknaden. Tillväxtaktier var förra årets vinnare och eftersom vinsterna för dessa bolag ligger längre fram i tiden blir de också känsligare för snabba förändringar på räntesidan.

Johan H Larsson, chefsstrateg, och Sebastian Källman, investeringsstrateg.

Börs och investeringar