Marknadssyn: Rid ut stormen

Johan Larsson

2022-01-31 16:05

Tuff inledning på året med stigande räntenivåer och fallande aktiemarknad. Utvecklingen har varit överraskande kraftfull men så länge utsikterna håller i sig är vi benägna att se nedgången i aktiemarknaden som en korrigering och inte början på en ny trend. Successivt tror vi att marknaden återigen kommer fokusera på den höga tillväxten och fortsatt goda vinstutsikter och ökar därför vår exponering och aktievikt.

Korrigering i aktiemarknaden

Till och från har varningarna duggat tätt kring att vi förr eller senare kommer få se en korrigering i aktiemarknaden på 10 procent eller mer. Den utlösande faktorn blev till slut en mer hökaktig amerikansk centralbank och stigande räntor. Vad gäller frågan om det är början på en ny negativ trend, eller om det bara handlar om en normal korrigering, är vi benägna att tro på det sistnämnda.

Även om nedgången kommer av en anledning tycker vi samtidigt att rörelsen blev lite väl dramatisk, och det är inte ovanligt att marknaden överreagerar. VIX-index befinner sig på nivåer där marknaden tidigare bottnat ur och många andra indikatorer skickar liknande signaler. Marknaden ser tämligen översåld ut och faktum är att den inte sett så här pass översåld ut sedan våren 2020. Vi ser goda förutsättningar för att marknaden ska repa sig under kommande månader och ökar vår exponering och aktievikt.

Stramare penningpolitik bör nu vara inprisad

Den främsta anledningen till nedgången i aktiemarknaden är anpassningen till en stramare amerikansk penningpolitik, där Fed successivt blivit allt mer hökaktig. Historiskt brukar perioder med stigande räntenivåer sammanfalla med stigande börs, men denna gång blev utvecklingen till slut för mycket för aktiemarknaden. För närvarande ligger marknadens prissättning i linje med vad Federal Reserve lovat att leverera. Räntorna kommer sannolikt att fortsätta att stiga framöver men utvecklingen kommer sannolikt inte bli lika dramatisk som på sistone.

Federal Reserve har också signalerat sin intention att minska ned på balansräkningen genom att inte återinvestera kapital från obligationer som går till förfall, och detta är också något som bekymrar marknaden. Emissionsbehovet kommer vara klart lägre i år och för att uppnå en mer betydelsefull åtstramning behöver Fed agera, men frågan är självklart hur mycket och i vilket tempo. Osäkerheten har ökat och medvinden från penningpolitiken riskerar successivt att vända till en motvind, men en betydande åtstramning bör nu vara inprisad.

Fortsatt god tillväxt

Det är alltid obehagligt med dramatiska börsfall, och den första instinkten blir ofta att sälja. Det är också ofta lätt att tolka fallande börs som ett tecken på att de ekonomiska förutsättningarna är på väg att kraftigt försämras men utsikterna ser fortsatt goda ut, trots viss negativ revidering på sistone. Det mest troliga utfallet pekar fortfarande mot att världsekonomin kommer att växa i en takt som kommer ligga betydligt över snittet för det senaste decenniet. Pandemin har fört med sig kraftiga svängningar i tillväxten men ju längre bort vi kommer från den initiala chocken desto bättre blir vi också på att hantera situationen.

Även om penningpolitiken ändras kommer effekten från tidigare stimulanser att fortsatt påverka tillväxten i en positiv riktning, med en tillväxt långt över vad vi normalt är vana vid. Den kinesiska ekonomin har nått en mer mogen fas och tillsammans med en rad policy beslut har utvecklingen bromsat in. Kina visar nu tecken på att återigen vara redo att stimulera ekonomin för att bryta den negativa trenden.

I Europa är det troligt att bilindustrin tar fart när väl problemen med komponentbrist avtar, och i södra Europa kommer minskade restriktioner att få betydelse. Hushållens ekonomiska situation ser fortsatt god ut, och tillsammans med ökad investeringar pekar det i riktningen mot fortsatt hög efterfrågan för både varor och tjänster.

Vinstutvecklingen underskattas fortfarande

Ett normalår börjar ofta med en vinsttillväxt på ganska optimistiska nivåer. Ofta strax över 10 procent för att sedan revideras ned och landa i närheten av det historiska snittet på 5-7 procent. Förra året underskattades tillväxten, vilket samtidigt är vanlig under år med ekonomisk återhämtning.

Vi håller fast vid åsikten att tillväxten även kommer är underskattad i år, om än i mindre utsträckning. Om man tar prognosen för den förväntade intäktstillväxten och jämför med nominell BNP, verkar det som om den förstnämnda saknar en till två procent. Med hänsyn taget till operationell hävstång, och kostnadsökningar som varit snabbare än normalt, leder detta till en resultateffekt på 5-10 procent, enligt vårt sätt att se på saken.

Ingen bubbla i aktiemarknaden

I och med den senaste tidens börsnedgång har värderingen fallit tillbaka ytterligare och närmar sig nu det långsiktiga snittet. Den globala P/E-talet ligger nu drygt 10 procent över snittet från sent 1980-tal. Vi ser inga tecken på en bubbla, under vilken värderingen normalt är hög och stigande. Inte sällan i kombination med en negativ vinstutveckling.

Marknaden för statsobligationer handlas fortfarande en bra bit under det historiska snittet vilket gör att aktier fortfarande ser attraktivt värderade ut i jämförelse. Inte minst om räntorna fortsätter stiga och medför lägre obligationspriser, samtidigt som aktiemarknaden fortsätter sin positiva utveckling över tid.

Ladda ner strategin här 

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar
Ekonomi