Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

2021-04-29 06:00

Marknadssyn: Starkare utsikter

Avkastningen på aktiemarknaden under 2021 har varit mycket stark och motsvarar vad man som investerare normalt kan förvänta sig under ett genomsnittligt investeringsår.
Johan Larsson, Chief strategist

Stigande räntor har samtidigt inneburit att traditionellt mer säkra obligationer haft den värsta avkastningen på flera decennier. Den relativa balansen mellan aktier och obligationer talar fortsatt till fördel för aktier, inte minst med tanke på de starkare utsikterna och den accelererande tillväxten. Vi behåller därför vår rekommenderade övervikt på aktiesidan, även om avkastningen spås bli mer måttlig framöver.

Starkare utsikter 

Starkare utsikter och högre vinstestimat har eldat på börsutvecklingen, men samtidigt som avkastningen på aktiemarknaden har varit mycket bra går det inte att säga detsamma om avkastningen på obligationsmarknaden. Räntorna stiger som en konsekvens av den snabba återhämtningen, förbättrad fundamenta, och stigande inflationsförväntningar, och vi förväntar oss att utvecklingen håller i sig ett tag till. Tillväxten förbättras och bolagens resultat kommer högst sannolikt fortsätta att överraska positivt, men successivt höjs ribban och det kommer bli svårare att överträffa förväntningarna. Det positiva klimatet har medfört att positioneringen nu är tämligen ansträngd, och i händelse av ett mer negativt nyhetsflöde kommer detta sannolikt resultera i högre volatilitet. Så länge det makroekonomiska stödet ser ut som det gör kommer eventuella nedställ sannolikt bli kortvariga och vi behåller vår rekommenderade övervikt på aktiesidan, men ser samtidigt att avkastningen blir mer måttlig framöver.

Högre inflation och stigande räntor

De amerikanska räntorna har på kort tid sett en ganska kraftig uppgång och efter den senaste tidens uppgång konsoliderar nu marknaden. När räntorna slutade stiga, eller till och med föll tillbaka något, steg också den högst värderade delen av aktiemarknaden.

1) Vi ser pausen eller nedgången på räntesidan som tillfällig och ser stigande räntenivåer under resterande del av året. 2) Vi ser fortsatt goda avkastningsmöjligheter i aktiemarknaden, inte minst relativt obligationsmarknaden, och noterar att vinstmarginalerna ofta stärks under perioder med ökad tillväxt och högre inflation. 3) Under perioder med god tillväxt, stigande räntenivåer och ökad inflation tenderar även cykliskt exponerade sektorer att gå som allra bäst. Vi är positionerade för högre inflation och stigande räntor och upprepar våra rekommenderade övervikter i Finans-, Verkstads- och Materialsektorerna.

En normalisering rycker allt närmare

Det scenario som nu framstår som det mest troliga är en V-formad återhämtning, det vill säga en snabb och ihållande återhämtning efter den initiala nedgången. Eftersom vaccinationstakten är ojämn kommer vi sannolikt inte få se en synkroniserad återhämtning, och i vissa delar av världen har pandemin istället slagit till med full kraft. Men när många av de stora västerländska ekonomierna förväntas lägga pandemin bakom sig kommer detta väga upp för den sämre situationen i andra delar av världen.

Den snabba återhämtningen i kombination med nya virusutbrott, har lett till komponentbrist, flaskhalsar och problem för bland annat transportsektorn. Detta leder till ökade kostnader och högre prisnivåer, i alla fall i det korta perspektivet. Det behöver inte nödvändigtvis vara negativt för företagen så länge som efterfrågan är stark och kostnadsökningen kan vältras över på slutkund. Över tid kommer utbudssidan att komma ikapp och efterfrågan normaliseras, vilket förväntas bidra till att inflationsökningen inte blir permanent.

Högre skatter inte ett hot mot aktiemarknaden

De amerikanska satsningarna på till exempel infrastruktur kommer finansieras via högre skatter, framförallt för företag och förmögna personer. Isolerat kan höjda skatter givetvis ses som något negativt för vinsterna och för börsen som helhet, men eftersom skatteintäkterna kommer tillbaka i form av investeringar och stimulanser blir nettoeffekten inte så illa som först befarat. Bidens plan är att investera i dubbelt så snabb takt som intäkterna från skatteökningarna väntas komma in, vilket förväntas medföra en positiv effekt under de inledande åren. Eftersom investeringarna även förväntas stödja den långsiktiga tillväxten bör den övergripande bilden för aktiemarknaden som helhet också vara positiv. Sannolikt kan man också förvänta sig att de faktiska skattehöjningarna kommer bli något urvattnade jämfört med nivån som Biden sagt sig eftersträva, inte minst mot bakgrund av att det kommer bli svårt att få samtliga demokrater att sluta upp bakom förslaget.

Penningpolitiken fortsatt duvaktig

På sistone har penningpolitiken blivit något stramare, inte minst i tillväxtmarknader där inflationen tagit fart i takt med den ekonomiska återhämtningen. Den mest betydelsefulla centralbanken, den amerikanska, signalerar dock att man kommer fortsätta på inslagen väg, och kommentarer gör gällande att banken vill se bekräftelse i form av bättre inkommande data innan man är beredd att bromsa tillgångsköpen eller ens tala om att höja räntan. Korta räntor kommer förbli låga under kommande år och som det ser ut nu verkar en minskning de omfattande tillgångsköpen inte vara nära förestående.

Johan H Larsson, chefsstrateg, och Sebastian Källman, investeringsstrateg.

Börs och investeringar