Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Marknadssyn: Svår balansgång

Johan Larsson

2023-03-01 13:47

Efter en stark start på året blev förutsättningarna i februari lite mer utmanande. Den ekonomiska utvecklingen fortsätter överraska positivt och risken för en nära förestående recession får anses ha minskat. Samtidigt förväntas hög ekonomisk aktivitet påverka inflationen i fel riktning, där den höga efterfrågan riskerar göra inflationen mer uthållig och mer permanent. Risken för ytterligare räntehöjningar har ökat och från Fed kommuniceras ett fortsatt behov av högre räntor under längre tid. Vi behåller vår neutrala allokeringsrekommendation mellan aktier och obligationer. 

Högre styrränta under lägre tid

I januari såg marknaden goda förutsättningar för en kommande mjuklandning, med stigande aktiemarknad och fallande marknadsräntor. Svaga detaljhandelssiffror, lägre inflation och lägre lönetillväxt gav marknaden hopp om att den ekonomiska inbromsningen skulle bli mild. Överlag var det mycket som pekade i riktningen mot att kraftigt stigande räntor börjat ge effekt. Den positiva utvecklingen har också fokuserat på helomvändningen från Kina och fallande energipriser.

Under februari var makrostatistiken återigen åt det starkare hållet, med glödheta sysselsättningssiffror och stark detaljhandel. Inflationen fortsatte visserligen att backa men mindre än väntat, och trenden med fallande inflationen verkar inte vara så stark som marknaden hoppats på. Marknaden har svarat upp med att prisa in en högre räntetopp och de räntesänkningar som marknaden sett framför sig under andra halvan av året skjuts på framtiden. Den amerikanska centralbanken fortsätter även att kommunicera ett behov av högre räntor under en längre tid.

Hög efterfrågan och högre marknadsräntor

I takt med att aktiemarknaden återhämtat sig har sentimentet stärkts, och trots en högre räntetopp och högre marknadsräntor blev nedgången inte så dramatisk som befarat. Från att sentimentet varit mycket pessimistiskt, och det under en rekordlång period, är vi nu tillbaka på mer neutrala nivåer. Vi befinner oss i den avkastningsmässigt starka perioden av kalenderåret och i linje med hur det brukar se ut har det även i år varit kraftiga fondinflöden. Inflöden som ger stöd åt den positiva marknadsutvecklingen. Överlag har konsensus i marknaden fokuserat på att första halvåret kommer bjuda på utmaningar men att det därefter kommer vända upp, och utvecklingen kan därför även ses som att marknaden är beredd att se igenom en period med svaghet.

Marknaden prisar in en högre räntetopp

Även om fokus ofta ligger på månadsvisa uppdateringar är förändringen med fokus på den lite större bilden inte lika stor. Trots att den ekonomiska tillväxten ligger under trend har den fortsatt att överraska positivt, inte minst relativt analytikernas förväntningar. Men en svagare tillväxt pekar samtidigt i riktningen mot svagare inflationsutveckling och ett minskat tryck i arbetsmarknaden med lägre löneökningar som följd.

Att den ekonomiska utvecklingen av allt döma kunnat hantera och stå emot de snabba och kraftiga räntehöjningarna är positivt, men det öppnar samtidigt upp för ytterligare räntehöjningar. Osäkerheten är fortsatt stor och tecken på att det inte går som det var tänkt riskerar att snabbt påverka sentimentet åt det negativa hållet. Vi behåller vår neutrala allokeringsrekommendation mellan aktier och obligationer.

Marknaden framåtblickande

Helomvändningen från Kina, lägre energipriser och en starkare utveckling än väntat från både USA och Europa har bidragit till att tillväxten reviderats upp. Samtidigt går den positiva utvecklingen inte hand i hand med den negativa revideringen av bolagens vinstestimat. I samband med rapportperioden fick vi även ta del av bolagens syn på framtiden och de kommunicerade utsikterna var överlag åt det mer negativa hållet, i linje med den negativa estimatrevideringen.

Om den positiva ekonomiska utvecklingen håller i sig indikerar det att vi framöver sannolikt kan få se en botten med fokus på vinstestimaten. Marknaden brukar gå före och det är inte ovanligt att marknaden bottnar 3-9 månader före det att vinstestimaten gör det. Ett sådant scenario bygger dock på att den positiva ekonomiska utvecklingen håller i sig. Ytterligare nedrevideringar i det korta perspektivet går inte att utesluta, och om vi framöver får en kraftigare inbromsning än väntat kommer det högst sannolikt även föra med sig ytterligare negativ estimatrevidering.

Bättre riskjusterad avkastning

Osäkra utsikter, och det faktum att vi ser att obligationer är mer attraktivt värderade än aktier, gör att vi fortsätter rekommendera investerare att öka risktagandet inom obligationsdelen av portföljen. Utvecklingen i obligationsmarknaden har varit positiv med krympande kreditspreadar. Trots den positiva utvecklingen fortsätter vi rekommendera investerare att övervikta tillväxtmarknadsobligationer och europeiska företagsobligationer med fokus på Investment Grade.

Kreditspreadarna kan sannolikt gå ihop ytterligare framöver men givet den positiva utvecklingen under slutet på förra året, och under inledningen på 2023, ser vi en mer måttlig avkastning framför oss. De höga yieldnivåerna relativt statsobligationer motiverar en fortsatt övervikt.

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar