Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Marknadssyn: Svårbedömt läge

Johan Larsson

2022-08-31 10:21

Efter sommarens kraftiga börsuppgång blev utvecklingen i augusti mer skakig. Inflations- och räntehöjningsoron kom tillbaka, och när räntorna vände upp föll börsen tillbaka. De ekonomiska utsikterna är fortsatt mycket osäkra, i synnerhet med fokus på Kina och Europa. I USA är bilden lite mer stabil, men åsikterna går isär. Givet den fortsatt höga osäkerheten och en allt mer attraktiv obligationsmarknad behåller vi vår neutrala allokeringsrekommendation.

Osäkra utsikter

Tillväxtutsikterna för i synnerhet Kina och Europa är fortsatt mycket osäkra. I Europa spökar extremt höga energikostnader som riskerar att påverkar regionens tillverkningssektor, med fallande produktionsvolymer som följd. På den positiva sidan försöker politikerna i eurozonen skydda konsumenterna från stigande kostnader, men det är samtidigt en tillfällig lösning.

I Kina fortsätter problematiken med nedstängningar relaterade till Covid. Problemen i fastighetssektorn fortsätter även de på redan inslagen väg, och det känns med andra ord inte som det är Kina som kommer leda världen ut ur den rådande inbromsningen. Kinas betydelse för världsekonomin är stor, men de listade kinesiska börsbolagens vikt i de stora globala aktieindexen är mer begränsad och ur ett investeringsperspektiv blir betydelsen därför mer begränsad.

Utvecklingen i USA är av allt att döma något mer stabil, men åsikterna går isär. I dagsläget ser det i alla fall ut som om världen ännu en gång får förlita sig på att den amerikanska tillväxten agerar draglok. Efter inbromsningen under inledningen på året finns det i alla fall indikatorer som pekar i riktningen mot ökad aktivitet. Efterfrågan är fortsatt god och hushållens finansiella ställning ser bättre än på länge, men högre räntor väger på utvecklingen och en inbromsning går självklart att utläsa även här. Vi kommer sannolikt få se fortsatt tillväxt men samtidigt en lägre tillväxt än vad vi kanske blivit vana vid.

Penningpolitisk motvind och fler räntehöjningar

Centralbankerna i väst är nu samlade kring ett gemensamt mål, att stävja den rekordhöga inflationen. För att kunna vända inflationstrenden kommer man höja styrräntorna till det man ser att åtgärden får avsedd effekt. Det kommer ytterligare räntehöjningar framöver och de kommer ur ett historiskt perspektiv att vara fortsatt stora.

I takt med återkommande höjningar har räntenivån samtidigt närmat sig en mer neutral nivå, och marknaden har successivt börjat spekulera i att räntehöjningscykeln eventuellt är på väg att ha nått vägs ände. Det finns dock en ett gap mellan vad marknaden ser framför sig och den väg som tidigare stakas ut av Fed, och det blev marknaden påmind om i slutet på månaden där Powell ännu en gång bekräftade Federal Reserves hökaktiga inställning.

I det korta perspektivet är det inte osannolikt att vi kommer få se fortsatt stigande räntenivåer, men om de ekonomiska utsikterna skulle försämras ytterligare kommer det påverka ränteutvecklingen. Framförallt med fokus på de längre löptiderna. Från dagens nivåer, och vid ett mer negativt scenario, kommer räntenivåerna falla tillbaka och ur ett portföljperspektiv bör obligationer därmed utgöra en kudde på nedsidan.

Fallande vinstestimat men förbättrade utsikter

I början av året fortsatte vinstestimaten att stiga, trots sämre utsikter. Den utvecklingen kan bland annat förklaras av prishöjningar som gick utöver försämringen i makroekonomin. Under sommaren har vinstestimaten börjat falla tillbaka, och detta i takt med att utsikterna försämrats ytterligare. Det är samtidigt bara i USA som vi fått se vinstestimaten falla tillbaka mer markant. I de flesta andra regioner har utvecklingen varit mer avvaktande.

Utsikterna har samtidigt rört sig i en mer optimistisk riktning, och med det så finns det också en möjlighet att analytikerna överreagerat med fokus på estimatrevideringen. Den svagare makro-utvecklingen pekar dock i riktningen mot försämrade vinstutsikter, men utvecklingen hittills har varit mer positivt än vad de flesta befarat. Vinstestimaten kommer sannolikt revideras ned ytterligare men vi ser samtidigt att det blir en mer begränsad förändring jämfört med vad vi trodde för bara en månad sedan.

Stigande värdering i aktiemarknaden

Ur ett historiskt perspektiv är värderingen i aktiemarknaden fortsatt attraktiv, men mindre attraktiv än tidigare. Inte minst vid en relativ jämförelse med obligationsmarknaden. Trots stigande räntenivåer har aktiemarknaden reagerat positivt och det har på sistone påverkat värderingen i negativ riktning. Att aktiemarknaden väljer att ignorera utvecklingen i räntemarknaden är lite förvånande, men sannolikt något som kommer rätta till sig framöver, från ett eller annat håll.

Sentimentet inte lika pessimistiskt

Före sommaren var sentimentet minst sagt pessimistiskt och det brukar historiskt utgöra en risk på uppsidan. Tillsammans med fallande ränta, en rapportperiod som var bättre än väntat, eldade det negativa sentimentet på uppgången under sommaren. Uppgången från bottennivåerna i juni blev överraskande kraftig, och i takt med att börsen repat sig har sentimentet också studsat tillbaka. Efter sommarens korrigering är sentimentet inte lika extremt som tidigare och kommer därmed inte heller vara samma drivkraft för riskfyllda tillgångar framöver.

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar