Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

2021-09-21 06:23

Nordea kommenterar rapport om Amazonas

Intresseorganisationerna Fair Finance Guide, Naturskyddsföreningen och World Animal Protection släppte den 21 september 2021 en rapport där de undersökt Sveriges sju största bankers kopplingar till företag vars verksamheter i sin tur kan kopplas till Amazonas.

Endast investeringar i ett fåtal av företagen

Rapporten har undersökt 61 företag. Nordea har investeringar i sex av dessa vilket enligt rapporten är det lägsta antalet bland de undersökta bankerna. Nordea är också den bank som har flest engagemang i olika initiativ för att driva förändring i sektorn, vilket också nämns i rapporten.

Ingår inte i Nordeas hållbara fonder

Rapporten nämner också att vissa av de granskade företagen ingår i bankers hållbarhetsfonder. Det är viktigt att poängtera att Nordea inte har något av de granskade företagen i några av sina hållbara fonder.

Aktiv ägare – för en långsiktigt hållbar utveckling

Nordea ser allvarligt på utvecklingen i Amazonas. Detta är tydligt då Nordea, som framgår av rapporten, valt att exkludera bolag där vi inte ser någon vilja till förändring. För att få till en långsiktigt hållbar utveckling försöker Nordea dock alltid först påverka bolagen genom att vara aktiv ägare vilket lyfts i rapporten som en viktig strategi. 

Mer om innehaven och Nordeas arbete

I rapporten framgår volymen som bankerna har investerat i företagen, och i det avseendet har Nordea investerat mest. Detta är dock kopplat till två bolag som tillsammans står för mer än 96 procent av volymen: Danone och Archer Daniel Midlands. Här beskriver vi hur dessa företag arbetar med frågan och en del av det arbete som Nordea gör för att påverka i positiv riktning:

Danone är en fransk livsmedelsproducent av mjölkprodukter och nämns i rapporten i relation till att man har indirekt exponering mot produktionen av soja. Danone har dock en av de starkaste policyerna på detta område och den oberoende organisationen CDP har gett företaget det bästa betyget på sin skogs- och sojahantering. Företaget har använt TRACE för att identifiera var det har störst risk för att indirekt kopplas till soja från avskogade områden, och de har initierat ett program för att hantera denna indirekta risk.

Archer Daniel Midlands (ADM) är ett amerikanskt globalt jordbruksföretag som Nordea har regelbunden dialog med om bland annat avskogning. Nordea är tydlig med sina förväntningar som omfattar att ADM har en ”no deforestation” policy (”ingen avskogning”-policy) med tidsbestämda mål som täcker hela leverantörskedjan och alla länder samt säkerställa att ADM:s leverantörer lever upp till bolagets krav. Framsteg har gjorts och ADM har i år publicerat en ny policy där de förbinder sig att eliminera avskogning från hela leverantörskedjan senast 2030. Nästa möte med bolaget sker i början på december.

 

Hållbarhet
Om oss