Caroline Törnquist

2020-05-02 15:18

Så ser du till att testamentet blir giltigt

Se till att ditt testamente blir som du vill och att det blir giltigt. Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnquist tipsar och förklarar.
Familjerättsjurist Caroline Törnquist Nordea
Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnquist.

I dessa coronatider är det många som känner oro. En av de vanligaste frågorna som Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnquist får är: Vad händer om jag skulle dö? Att sätta sig in i vad som händer den dagen man dör är alltid viktigt enligt henne, inte bara nu för att det är oroliga tider.
Vi har en ganska ålderdomlig lagstiftning i Sverige när gäller familjejuridiken – den stämmer inte riktigt överens med alla familjesituationer många lever i idag. Att sätta sig in den egna situationen och utifrån det skriva ett testamente är viktigt för oss alla, poängterar Caroline Törnquist.
När man skriver ett testamente är det mycket att ta hänsyn till för att få önskat resultat. Det är också viktigt att testamentet inte kan bli ifrågasatt eller föremål för olika tolkningar. 

Varför skriva ett testamente? 

Det finns flera anledningar till att skriva ett testamente – en anledning kan vara att du vill att arvet ska utgöra enskild egendom. Det innebär att om du som är mottagare av arvet eventuellt skiljer dig så ingår inte arvet vid bodelningen med anledning av skilsmässan. Det kan till exempel vara en sommarstuga som har gått i arv i flera generationer. En annan anledning kan vara att du vill frångå den laga arvsordningen, till exempel om du vill att din sambo ska ärva dig.
- Jag får mycket frågor kring arv och testamente, särskilt i dessa coronatider och jag uppmanar att alla sätter sig in i sin egna familjesituation, både ekonomiskt och familjejuridiskt. Gärna tillsammans med en familjerättsjurist, säger Caroline Törnquist.

Vad gäller för att ett testamente ska vara giltigt? 

Ett testamente ska upprättas skriftligen och två vittnen ska samtidigt skriva under och godkänna sin namnteckning, i närvaro av testatorn, det vill säga den som upprättar ett testamente.
Viktigt att komma ihåg är att vem som helst inte kan vara vittne, till exempel måste hen ha fyllt 15 år och inte vara försvagad av exempelvis psykisk störning. Detta för att vittnena ska förstå innebörden av det som bevittnas. Inte heller kan testatorns make/maka, sambo, barn, föräldrar, syskon eller svåger/svägerska vara vittnen. Vittnena ska känna till att det är ett testamente de skriver under och bevittnar, men det finns ingen skyldighet för testatorn att informera om innehållet. När vittnena undertecknar testamentet är det också lämpligt att de anger sin adress eller födelsedata och det datum som de undertecknar.
Uppfylls inte formkraven blir testamentet ogiltigt. Ett testamente registreras inte och därför är det viktigt att förvara originalet på en säker plats, exempelvis ett kassa- eller säkerhetsskåp. Idag finns det också privata aktörer som tillhandahåller testamentsförvaring.

Kan ett testamente förklaras ogiltigt? 

Även om ett testamente uppfyller ovanstående formkrav kan det bli ogiltigförklarat. Ett exempel kan vara om testatorn har utsatts för ”otillbörlig påverkan” vid upprättandet.
Det är inte ovanligt att en nära vän eller släkting vill vara snäll och hjälpa till med upprättandet av ett testamente. Det blir inte ogiltigt för att man vill hjälpa till, inte ens om man är mottagare av arvet, men testatorn måste till fullo förstå innebörden av testamentet, annars blir det ogiltigt. 
Att ”utnyttja” någons viljesvaghet eller oförstånd är däremot grund för att ogiltigförklara ett testamente. Och det är inte alltid lätt att avgöra - skillnaden mellan att vara behjälplig och otillbörlig påverkan kan vara hårfin. Detta kan leda till att en arvinge juridiskt ifrågasätter testamentets giltighet, så kallat klander, och att en prövning av testamentets giltighet sker i domstol. Det kan bli en kostsam process för arvingarna – både känslomässigt och ekonomiskt. 

Summering - att tänka på när du upprättar ett testamente: 

  • Sätt dig in i din familjesituation så det blir som du vill.
  • Ta gärna hjälp av en familjerättsjurist eftersom det finns mycket att ta hänsyn till.
  • Se till att formkraven uppfylls så att testamentet inte ogiltigförklaras.
  • Se också till att testamentet inte på annat sätt kan ogiltigförklaras. Skillnaden mellan att hjälpa till och otillbörlig påverkan kan vara hårfin. 
  • När testamentet är upprättat - förvara det på en säker plats. 

Relaterade nyheter