Stockholmsbörsen – jag summerar året och blickar in i 2023

Martin Björsell

2022-12-22 09:26

2022 lider mot sitt slut – skönt i mångas ögon

2022 lider mot sitt slut och jag och många med mig tycker nog att det ska bli skönt att lägga detta händelserika år till handlingarna med geopolitisk oro och ett inflationsspöke som återuppstått från de döda. Det gäller inte minst många investerare givet att året ser ut att bjuda på negativ avkastning på såväl aktie- som räntesidan. Vi gick in i 2022 med insikten att en avtagande ekonomisk tillväxt skulle kunna leda till volatila aktiemarknader. Med en tilltagande inflation såg jag en risk för såväl marginalpress som stigande räntor. Högre långräntor riskerade att sätta press på den höga värderingen, inte minst bland de högst värderade bolagen där multiplarna skenat under år av lågräntemiljön. Att inflationen skulle stiga så snabbt och till den grad som den gjort under året var förstås svårt att förutspå vilket också överraskade centralbankerna som länge agerade efter tesen att inflationen var övergående, varför svaret med höjda räntor lät vänta på sig. När centralbankerna väl vände blev räntehöjningarna både snabba och kraftiga.

Inflationen och centralbankspolitiken har präglat utvecklingen på Stockholmsbörsen under året där börsnedgången till stor del kan förklaras av ränteuppgången som resulterat i lägre värderingar. För långsiktiga investerare har det lett till att avkastningsmöjligheten framåt förbättrats. Jag menar dock att relationen mellan risk och avkastning i det kortare perspektivet är mindre attraktiv givet den låga riskpremien samtidigt som vi står inför en tydlig konjunkturnedgång och sannolikt också lägre vinster från börsbolagen.

Risk för vikande vinster 2023

Många av våra ledande makroekonomiska indikatorer fortsätter att peka på en global recession i 2023. Centralbankerna stramar åt likviditetsvillkoren och höjer styrräntorna i en aldrig tidigare skådad takt. Vi har tidigare argumenterat för en relativt kortfattad konsumentledd lågkonjunktur, men det finns nu varningssignaler om det kan bli en mer utdragen allmän nedgång. Många av de medvindar efter covid-19 borde också övergå till motvindar. Den "nominella illusionen" - där priserna blåser upp försäljningssiffrorna medan volymerna försvagas – bör gradvis minska. Stora lager är en utmaning. Arbetslösheten förväntas stiga och företagen får svårare att föra över kostnadsökningar till konsumenter. Vinstmarginalerna kommer sannolikt att komma under press och så småningom leda till en resultatnedgång. Inflationen och löneutvecklingen ser däremot ut att förbli på en för hög nivå för centralbankernas smak varför räntesänkningar ser ut att dröja även om takten i höjningarna härifrån sannolikt blir lägre.

Fokus väntas skifta från räntor till vinster

När vi går in i 2023 ser jag framför mig ett fokusskifte. Visst lär vi fortsatt påverkas av centralbankspoltiken men samtidigt ser jag att allt mer ljus kommer att riktas mot bolagens vinstutveckling. Baserat på vår syn om den globala konjunkturen och vad våra ledande indikatorer säger ser jag en överhängande risk för en vinstrecession och att de vinstprognoser som i idag ligger kan visa sig vara för optimistiska. Givet detta förespråkar jag en fortsatt defensiv inriktning och att man gör bäst i att söka sig till kvalitetsaktiesegmentet som historiskt visat en högre vinststabilitet i samband med recessioner.  

En defensiv inriktning med fokus på kvalitet

I tider av breda vinstnedgångar visar historien att de säkra hamnarna hittas i de klassiskt defensiva sektorerna. Samtidigt som de mer cykliska sektorerna (energi, råvaror och även finans), föga överraskande, haft det tuffast har defensiva sektorer som läkemedel och dagligvaror klarat sig betydligt bättre. Tittar vi på faktornivå kan jag konstatera att såväl värde- som tillväxtaktier har haft svårt att försvara sina vinster. Kvalitetsaktier däremot har klarat det betydligt bättre vilket talar för att det är här du som investerare bör lägga ditt fokus. Jag kategoriserar kvalitetsaktier som aktier med en hög avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), där stabilitet över tid är det viktigaste. Möjligheten att konvertera intäkter till pengar i bolaget är också en viktig faktor, inte minst i tider där likviditet är en bristvara.

Exempel på aktier som passar in på kvalitetsbeskrivningen ovan och som också återfinns i vår modellportfölj är bland annat Essity, Securitas, Atlas Copco, Alfa Laval och AstraZeneca.

 

En riktigt god fortsättning.

Martin Björsell

Martin Björsell arbetar som aktiemarknadsstrateg på Private Banking och är vår talesperson när det gäller svenska aktier.

Här finner du en ansvarsfriskrivning med länkar till analyser från Nordea Research och Martins egna innehav.

 

Börs och investeringar
Insikter