Styrelsens kommittéer

I enlighet med det externa ramverket och i syfte att öka effektiviteten på styrelsearbetet har styrelsen inrättat särskilda kommittéer som ska bistå styrelsen genom att förbereda frågor som hör till styrelsens befogenhet och besluta i frågor som delegerats av styrelsen. Styrelsekommittéernas arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs i kommittéarbetsordningarna. Generellt saknar styrelsekommittéerna egen beslutanderätt och varje kommitté rapporterar regelbundet om sitt arbete till styrelsen.

Nordea har fyra styrelsekommittéer: Revisionskommittén (BAC), Riskkommittén (BRIC), Ersättningskommittén (BRC) och Driftskommittén (BOSC).

BAC BRIC BRC BOSC BAC

Revisionskommittén

Revisionskommittén (BAC är en förkortning av kommitténs engelska namn som är Board Audit Committee) biträder styrelsen i dess tillsynsarbete genom att bland annat övervaka Nordeakoncernens finansiella rapporteringsprocess samt lämna rekommendationer eller förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet, övervaka effektivitet hos Nordeakoncernens internrevision (GIA), hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt granska och övervaka den externa revisorns opartiskhet och själv­ständighet.

Ledamöter i revisionskommittén är Sarah Russell (ordförande), Pernille Erenbjerg, Petra van Hoeken och Torbjörn Magnusson. Koncernrevisionschefen (CAE) och koncernfinanschefen (CFO) samt Nordeas revisor, är i regel närvarande vid möten med rätt att delta i diskussioner, men inte i beslut.

Styrelsen utser årligen revisionskommitténs ledamöter och ordförande. Revisionskommittén ska bestå av minst tre ledamöter som också är styrelseledamöter. Revisionskommitténs ordförande kan inte vara styrelsens eller någon av de övriga styrelsekommittéernas ordförande. Ingen av ledamöterna i revisionskommittén får vara anställd i Nordeakoncernen. Majoriteten av kommitténs ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Nordea Bank Abp. Minst en av de ledamöter som är oberoende i förhållande till Nordea Bank Abp ska även vara oberoende i förhållande till Nordea Bank Abp:s betydande aktieägare samt ha tillräcklig redovisnings- eller revisionskompetens. Kommittéledamöterna måste ha den kompetens och erfarenhet som krävs för att fullgöra revisionskommitténs ansvarsuppgifter. Nordea följer både lagkravet och Finsk kod för bolagsstyrning.

För mer information om styrelsemöternas oberoende.

Uppdaterad: Mars 2019
BRIC

Riskkommittén

Riskkommittén (BRIC är en förkortning av kommitténs engelska namn som är Board Risk Committee) biträder styrelsen i dess tillsyn över hanteringen och kontrollen av risker och risksystem samt kontroller och processer avseende Nordeakoncernens verksamhet, inklusive kredit-, marknads-, likviditets-, affärs- och livförsäkringsrisk, operativ risk, affärsetik och regelefterlevnad samt därtill hörande styrdokument och processer.

Det är också Riskkommitténs ansvar att granska och om så behövs ge rekommendationer om Nordeakoncernens riskstyrning och regelefterlevnad samt granska utvecklingen av koncernens ramverk för internkontroll bland annat styrdokumenten för riskhantering, med hänsyn tagen till utvecklingen av koncernens riskprofil och förändringar i regelverken samt koncernens övergripande nuvarande och framtida strategi gällande affärsetik och regelefterlevnad. Därtill granskar kommittén och ger rekommendationer om koncernens risktolerans och limiter för marknads- och likviditetsrisk. Kommittén granskar vidare utlånande enheters beslut om krediter eller limiter över vissa belopp liksom strategiska kreditpolicyfrågor och utvecklingen av kreditportföljen.

Ledamöter i Riskkommittén är Nigel Hinshelwood (ordförande), Petra van Hoeken, John Maltby, Birger Steen och Maria Varsellona. Koncernriskchefen (CRO), koncernregelefterlevnadschefen (GCO) och, när det bedöms viktigt och i den utsträckning det är möjligt, koncernchefen och koncernrevisionschefen (CAE) är i regel närvarande vid möten med rätt att delta i diskussioner, men inte i beslut.

Styrelsen utser varje år Riskkommitténs ledamöter och ordförande. Riskkommittén ska bestå av minst tre ledamöter som också är styrelseledamöter. Riskkommitténs ordförande kan inte vara ordförande i styrelsen eller någon av de övriga styrelsekommittéerna. Riskkommittén ska bestå av styrelseledamöter som inte är anställda i Nordeakoncernen. Majoriteten av Riskkommitténs ledamöter, inklusive ordföranden, ska vara oberoende. Riskkommitténs ledamöter ska, individuellt och kollektivt, ha lämpliga sakkunskaper och färdigheter i riskhantering och riskkontroll. Nordea följer både lagkraven och Finsk kod för bolagsstyrning.

För mer information om styrelseledamöternas oberoende.

Uppdaterad: Mars 2019
BRC

Ersättningskommittén

Ersättningskommittén (BRC är en förkortning av kommitténs engelska namn som är Board Remuneration Committee) ansvarar för att bereda och presentera förslag om ersättningsfrågor för styrelsen. Detta inkluderar, bland annat, förslag om Nordeas ersättningspolicy och kompletterande instruktioner., ersättning till koncernchefen, Group Chief Operating Officer och ställföreträdande koncernchefen, andra medlemmar i koncernledningen samt koncernrevisionschefen. 

Minst en gång om året följer Ersättningskommittén upp hur Nordeas ersättningspolicy och kompletterande instruktioner tillämpas via en oberoende översyn som görs av Group Internal Audit samt gör en utvärdering av Nordeas ersättningspolicy och ersättningssystem med deltagande av lämpliga kontrollfunktioner. Ersättningskommittén har också i uppdrag att årligen övervaka, utvärdera och till styrelsen rapportera om programmen för rörlig ersättning till koncernledningen och tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. På begäran av styrelsen förbereder Ersättningskommittén även principfrågor för behandling av styrelsen.

Ledamöter i Ersättningskommittén är Robin Lawther (ordförande), Kari Jordan, Torbjörn Magnusson och Gerhard Olsson. Chief People Officer och, när det bedöms viktigt och i den utsträckning det är möjligt, koncernchefen är i regel närvarande vid i möten med rätt att delta i diskussioner, men inte i beslut. Varken Chief People Officer eller koncernchefen deltar vid överläggningar rörande sina egna anställningsvillkor.

Styrelsen utser varje år Ersättningskommitténs ledamöter och ordförande. Ersättningskommittén ska bestå av minst tre ledamöter. Ordföranden och majoriteten av ledamöterna i Ersättningskommittén ska också vara styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Nordea och som inte är anställda i Nordeakoncernen. Koncernchefen eller de övriga medlemmarna i koncernledningen får inte vara ledamöter i Ersättningskommittén. Om det i styrelsen ingår arbetstagarrepresentanter ska emellertid minst en av dessa utses till ledamot i Ersättningskommittén, i enlighet med den finska kreditinstitutslagen. Ersättningskommitténs ledamöter ska kollektivt ha tillräckligt med kunskaper om och erfarenhet av frågor som rör riskhantering och ersättningar. Nordea följer både lagkraven och Finsk kod för bolagsstyrning.

För mer information om styrelseledamöternas oberoende.

Uppdaterad: Mars 2019
BOSC

Driftskommittén (BOSC)

Driftskommittén (BOSC är en förkortning av kommitténs engelska namn som är Board Operations and Sustainability Committee) biträder, utan inverkan på de övriga styrelsekommittéernas uppgifter, styrelsen i dess tillsyn över hållbarhet och drift/system, samt därtill hörande styrdokument och processer. Till kommitténs ansvarsområden hör att bistå styrelsen med råd angående Nordeakoncernens övergripande strategi när det gäller de nämnda områdena, samt att biträda styrelsen i övervakningen av ledningens implementering av denna strategi.

Ledamöter i Driftskommittén är Birger Steen (ordförande), Pernille Erenbjerg, John Maltby och Nigel Hinshelwood. Koncernverksamhetschefen är i regel närvarande vid möten. I den utsträckning det är möjligt deltar även driftriskchefen (Head of Group Operational Risk) när kommittén bereder frågor rörande driftsrisker relaterade till data och IT. Koncernrevisionschefen kan vidare delta i möten i den utsträckning det är möjligt och lämpligt. Samtliga har rätt att delta i diskussioner, men inte i beslut. Dessutom deltar andra ledningspersoner i möten när det bedöms vara relevant.

Styrelsen utser varje år kommitténs ledamöter och ordförande. Kommittén ska bestå av minst tre ledamöter. Kommitténs ledamöter ska består av styrelseledamöter som inte har någon verkställande funktion i Nordeakoncernen. Kommitténs ledamöter ska kollektivt ha tillräckliga kunskaper om, färdigheter i och erfarenhet av frågor som rör kommitténs arbete, bland annat hållbarhet och drift/system. Nordea följer både lagkraven och Finsk kod för bolagsstyrning.

Uppdaterad: Mars 2019