Styrelsens utskott

I enlighet med det externa ramverket och i syfte att öka effektiviteten på styrelsearbetet har styrelsen inrättat särskilda arbetsutskott som ska bistå styrelsen genom att förbereda frågor som hör till styrelsens befogenhet och besluta i frågor som delegerats av styrelsen. Styrelseutskottens arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs i the Charter. Varje utskott rapporterar regelbundet sitt arbete till styrelsen.

Nordea har fyra styrelseutskott: Revisionsutskottet (BAC), Riskutskottet (BRIC), Kompensationsutskottet (BRC) och Drifts- och regelefterlevnadsutskottet (BOCC).

BAC BRIC BRC BOCC BAC

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet (BAC är en förkortning av utskottets engelska namn som är Board Audit Committee) biträder styrelsen i dess tillsynsarbete genom att bland annat övervaka Nordeakoncernens finansiella rapporteringsprocess samt lämna rekommendationer eller förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet, övervaka GIA:s effektivitet, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt granska och övervaka den externa revisorns opartiskhet och själv­ständighet.

Ledamöter i revisionsutskottet är Sarah Russell (ordförande), Pernille Erenbjerg och Torbjörn Magnusson. Koncernrevisionschefen (CAE) och koncernfinanschefen (CFO) samt Bolagets revisor, är i regel närvarande vid möten med rätt att delta i diskussioner, men inte i beslut.

Majoriteten av utskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Nordeakoncernen och dess ledning. Minst en av de ledamöter som är oberoende i förhållande till Nordeakoncernen och dess ledning ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt ha redovisnings- eller revisionskompetens. Ingen av ledamöterna i revisionsutskottet får vara anställd i Nordeakoncernen. Ordföranden i revisionsutskottet ska utses av utskottets ledamöter och ska vara oberoende i förhållande till Nordeakoncernen, dess ledning och bolagets större aktieägare samt får inte vara ordförande i styrelsen eller något av styrelseutskotten. Nordea följer både lagkravet och koden.

För mer information om styrelsemöternas oberoende.

Uppdaterad: Mars 2018
BRIC

Riskutskottet

Riskutskottet (BRIC är en förkortning av utskottets engelska namn som är Board Risk Committee) biträder styrelsen i dess tillsyn över hanteringen och kontrollen av risker och risksystem samt kontroller och processer avseende koncernens verksamhet, inklusive kredit-, marknads-, likviditets-, affärs- och livförsäkringsrisk samt operativ risk.

Utskottet ska bland annat granska utvecklingen av koncernens övergripande ramverk för riskhantering och kontroll liksom koncernens riskprofil och viktiga riskfrågor. Därtill granskar utskottet och ger rekommendationer om koncernens riskvillighet och limiter för marknads- och likviditetsrisk. Utskottet granskar vidare utlånande enheters beslut om krediter eller limiter över vissa belopp liksom strategiska kreditpolicyfrågor och utvecklingen av kreditportföljen.

Ledamöter i riskutskottet är Lars G Nordström (ordförande), Nigel Hinshelwood och Silvija Seres. Koncernriskchefen (CRO) och, när det bedöms viktigt och i den utsträckning det är möjligt, koncernchefen och koncernrevisionschefen (CAE) är i regel närvarande vid möten med rätt att delta i diskussioner, men inte i beslut.

Enligt föreskrifter utfärdade av Finansinspektionen ska medlemmarna i riskutskottet vara styrelseledamöter som inte har någon verkställande funktion i koncernen. Bolaget följer dessa regler.

För mer information om styrelseledamöternas oberoende.

Uppdaterad: Mars 2018
BRC

Kompensationsutskottet

Kompensationsutskottet (BRC är en förkortning av utskottets engelska namn som är Board Remuneration Committee) ansvarar för att bereda och presentera förslag om ersättningsfrågor för styrelsen. Detta inkluderar förslag om Nordeas ersättningspolicy och kompletterande instruktioner och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som ska godkännas av årsstämman. Utskottet ansvarar vidare för förslag om ersättning till koncernchefen, den operativa chefen och ställföreträdande koncernchefen, andra koncernledningsmedlemmar liksom koncernrevisionschefen.

Minst en gång om året följer utskottet upp hur Nordeas ersättningspolicy och kompletterande instruktioner tillämpas via en oberoende översyn som görs av Group Internal Audit samt gör en utvärdering av Nordeas ersättningspolicy och ersättningssystem med deltagande av lämpliga kontrollfunktioner. Utskottet har också i uppdrag att årligen övervaka, utvärdera och till styrelsen rapportera om programmen för rörlig ersättning till koncernledningen och tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. På begäran av styrelsen förbereder utskottet även principfrågor för behandling av styrelsen.

Ledamöter i kompensationsutskottet är Robin Lawther (ordförande) och Björn Wahlroos. Chief People Officer och, när det bedöms viktigt och i den utsträckning det är möjligt, koncernchefen är i regel närvarande vid i möten med rätt att delta i diskussioner, men inte i beslut. Varken Chief People Officer eller koncernchefen deltar vid överläggningar rörande sina egna anställningsvillkor.

Enligt koden ska ledamöterna i kompensationsutskottet vara oberoende i förhållande till koncernen och dess ledning samt inte är anställda av koncernen. Nordea följer denna regel.

För mer information om styrelseledamöternas oberoende.

Uppdaterad: Mars 2018
BOCC

Drift- och regelefterlevnadsutskottet (BOCC)

Drifts- och regelefterlevnadsutskottet (BOCC är en förkortning av utskottets engelska namn som är Board Operations and Compliance Committee) biträder, utan inverkan på de övriga styrelseutskottens uppgifter, styrelsen i dess tillsyn över uppförande, hållbarhet, regelefterlevnad och drift/system, samt därtill kopplade ramverk och processer. BOCC:s ansvarsområden omfattar rådgivning till styrelsen angående koncernens övergripande strategi när det gäller de nämnda områdena, samt biträde av styrelsen i övervakningen av ledningens implementering av denna strategi.

Ledamöter i Drifts- och regelefterlevnadsutskottet är Birger Steen (ordförande), Maria Varsellona och Nigel Hinshelwood. Group Compliance Officer, den operativa chefen (COO) och, i den utsträckning det är möjligt, koncernriskchefen är i regel närvarande vid möten med rätt att delta i diskussioner, men inte i beslut. Dessutom deltar Chief Risk Officer (CRO) och andra ledningsfunktioner i möten när det bedöms vara relevant.

Drifts-  och regelefterlevnadsutskottet ska bestå av styrelseledamöter som inte har någon verkställande funktion i koncernen. Bolaget följer dessa regler.

Uppdaterad: Mars 2018