Styrelsens utskott

I enlighet med det externa ramverket och i syfte att öka effektiviteten på styrelsearbetet har styrelsen inrättat särskilda arbetsutskott som ska bistå styrelsen genom att förbereda frågor som hör till styrelsens befogenhet och besluta i frågor som delegerats av styrelsen. Styrelseutskottens arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs i the Charter. Varje utskott rapporterar regelbundet sitt arbete till styrelsen. Protokollen delges styrelsen.

Nordea har tre styrelseutskott: Revisionsutskottet (BAC), Riskutskottet (BRIC) och Kompensationsutskottet (BRC).

BAC BRIC BRC BAC

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet (BAC är en förkortning av utskottets engelska namn som är Board Audit Committee) biträder styrelsen i dess tillsynsarbete genom att bland annat övervaka Nordeakoncernens finansiella rapporteringsprocess, samt i detta avseende effektiviteten i systemen för intern kontroll och riskhantering, vilka fastställts av styrelsen, koncernchefen och koncernledningen.

Utskottet övervakar också Group Internal Audits effektivitet. Vidare är utskottet ansvarigt för att hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka de externa revisorernas opartiskhet och självständighet, särskilt vad avser tillhandahållandet av tilläggstjänster till koncernen och biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisorer. Utskottet ansvarar vidare för handledning och utvärdering av Group Internal Audit.

Ledamöter i revisionsutskottet är Tom Knutzen (ordförande), Silvija Seres och Sarah Russell. Koncernrevisionschefen (CAE), den operativa chefen (Group Chief Operating Officer, COO) och ställföreträdande koncernchefen samt koncernfinanschefen (CFO), är i regel närvarande vid möten med rätt att delta i diskussioner, men inte i beslut.

Enligt aktiebolagslagen och koden ska majoriteten av utskottets ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Minst en av ledamöterna ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Nordea följer både lagkravet och koden.

För mer information om styrelsemöternas oberoende.

Uppdaterad: Februari 2016
BRIC

Riskutskottet

Riskutskottet (BRIC är en förkortning av utskottets engelska namn som är Board Risk Committee) biträder styrelsen i dess tillsyn över hanteringen och kontrollen av risker och risksystem samt kontroller och processer avseende koncernens verksamhet, inklusive kredit-, marknads-, likviditets-, affärs- och livförsäkringsrisk samt operativ risk.

Utskottet ska bland annat granska utvecklingen av koncernens övergripande ramverk för riskhantering och kontroll liksom koncernens riskprofil och viktiga riskfrågor. Därtill granskar utskottet och ger rekommendationer om koncernens riskvillighet och limiter för marknads- och likviditetsrisk. Utskottet granskar vidare utlånande enheters beslut om krediter eller limiter över vissa belopp liksom strategiska kreditpolicyfrågor och utvecklingen av kreditportföljen.

Ledamöter i kreditutskottet är Kari Stadigh (ordförande), Lars G Nordström, Robin Lawther och Birger Steen. Chefen för Group Risk Management och, när det bedöms viktigt och i den utsträckning det är möjligt, koncernchefen är i regel närvarande vid möten med rätt att delta i diskussioner, men inte i beslut.

Enligt föreskrifter utfärdade av Finansinspektionen ska medlemmarna i riskutskottet vara styrelseledamöter som inte ingår i bolagets verkställande ledning. Bolaget följer dessa regler.

För mer information om styrelseledamöternas oberoende.

Uppdaterad: Mars 2016
BRC

Kompensationsutskottet

Kompensationsutskottet (BRC är en förkortning av utskottets engelska namn som är Board Remuneration Committee) ansvarar för att bereda och presentera förslag om ersättningsfrågor för styrelsen. Detta inkluderar förslag om Nordeas ersättningspolicy och kompletterande instruktioner och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som ska godkännas av årsstämman. Utskottet ansvarar vidare för förslag om ersättning till koncernchefen, den operativa chefen och ställföreträdande koncernchefen, andra koncernledningsmedlemmar liksom koncernrevisionschefen samt, på förslag av koncernchefen, Group Compliance Officer och chefen för Group Credit Control.

Minst en gång om året följer utskottet upp hur Nordeas ersättningspolicy och kompletterande instruktioner tillämpas via en oberoende översyn som görs av Group Internal Audit samt gör en utvärdering av Nordeas ersättningspolicy och ersättningssystem med deltagande av lämpliga kontrollfunktioner. Utskottet har också i uppdrag att årligen övervaka, utvärdera och till styrelsen rapportera om programmen för rörlig ersättning till koncernledningen och tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. På begäran av styrelsen förbereder utskottet även principfrågor för behandling av styrelsen.

Ledamöter i kompensationsutskottet är Marie Ehrling (ordförande) och Björn Wahlroos. Koncernchefen och chefen för Group Human Resources är i regel närvarande vid i möten med rätt att delta i diskussioner, men inte i beslut. Koncernchefen deltar inte vid överläggningar rörande sina egna anställningsvillkor.

Enligt koden ska ledamöterna i kompensationsutskottet vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Nordea följer denna regel.

För mer information om styrelseledamöternas oberoende.

Uppdaterad: Februari 2016