Styrelsens kommittéer

I enlighet med det externa ramverket och i syfte att öka effektiviteten på styrelsearbetet har styrelsen inrättat särskilda kommittéer som ska bistå styrelsen genom att förbereda frågor som hör till styrelsens befogenhet och besluta i frågor som delegerats av styrelsen. Styrelsekommittéernas arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs i kommittéarbetsordningarna. Generellt saknar styrelsekommittéerna egen beslutanderätt och varje kommitté rapporterar regelbundet om sitt arbete till styrelsen.

Nordea har fyra styrelsekommittéer: Revisionskommittén (BAC), Riskkommittén (BRIC), Ersättningskommittén (BRC) och Driftskommittén (BOSC).

BAC BRIC BRC BOSC BAC

Revisionskommittén

Revisionskommittén (BAC är en förkortning av kommitténs engelska namn som är Board Audit Committee) biträder styrelsen i dess tillsynsarbete4 genom att bland annat övervaka Nordeakoncernens process och system för finansiell rapportering samt lämna rekommendationer eller förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet (inklusive den interna kontrollens och riskhanteringssystemets effektivitet), övervaka GIA:s effektivitet, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka den externa revisorns opartiskhet och självständighet, inklusive dennes erbjudande om tjänster utöver revisionen, förbereda en rekommendation för val av bolagets revisor, samt genom att fullgöra revisionskommitténs skyldigheter enligt gällande lagkrav.

Dessutom bistår revisionskommittén styrelsen med uppföljning och bedömning av transaktioner med närstående parter. Ytterligare information finns i avsnittet ”Principer för transaktioner med närstående parter”.

Ledamöter i revisionskommittén är Sarah Russell (ordförande), Pernille Erenbjerg, Petra van Hoeken och Jonas Synnergren. Revisionschefen (Chief Audit Executive), och koncernfinanschefen (Group Chief Financial Officer) samt bolagets externa revisor är i regel närvarande vid revisionskommitténs möten, med rätt att delta i diskussioner men inte i beslut.

Styrelsen utser varje år revisionskommitténs ledamöter och ordförande. Revisionskommittén ska bestå av minst tre ledamöter som också är styrelseledamöter. Revisionskommitténs ordförande kan inte vara styrelsens eller någon av de övriga styrelsekommittéernas ordförande. Ingen av ledamöterna i revisionskommittén får vara anställd i Nordeakoncernen eller delta i den löpande förvaltningen av bolaget eller ett bolag i Nordeakoncernen. Majoriteten av kommitténs ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget. Minst en av de ledamöter i revisionskommittén som är oberoende i förhållande till bolaget ska även vara oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare samt ha tillräcklig redovisnings- eller revisionskompetens. Kommittéledamöterna måste ha sådan kunskap och erfarenhet som krävs för att fullgöra revisionskommitténs ansvarsuppgifter.

För mer information om styrelsemöternas oberoende.

Uppdaterad: Maj 2020
BRIC

Riskkommittén

Riskkommittén (BRIC är en förkortning av kommitténs engelska namn som är Board Risk Committee) biträder styrelsen i dess tillsyn över hanteringen och kontrollen av risker och risksystem liksom kontroller och processer avseende Nordeakoncernens verksamhet, bland annat gällande kredit-, marknads-, likviditets-, affärsoch livförsäkringsrisk, operativ risk, uppförandekodex och regelefterlevnad, liksom tillhörande styrdokument och processer.

Det är också riskkommitténs ansvar att granska, och om så behövs ge rekommendationer om, styrningen av Nordeakoncernens riskhantering och regelefterlevnad samt granska utvecklingen av koncernens ramverk för internkontroll, bland annat styrdokumenten för riskhantering, med hänsyn till förändringar i koncernens riskprofil och i regelverken. Därtill granskar kommittén och ger rekommendationer om koncernens risktolerans och marknads- och likviditetsrisk. Kommittén granskar vidare koncernföretagens beslut om krediter eller kreditlimiter över vissa belopp liksom strategiska kreditpolicyfrågor och utvecklingen av kreditportföljen.

Ledamöter i riskkommittén är Nigel Hinshelwood (ordförande), Petra van Hoeken, John Maltby och Birger Steen. Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer, Chief Audit Executive samt bolagets vd och koncernchef deltar regelbundet i dessa möten, med rätt att delta i diskussioner men inte i beslut. 

Styrelsen utser varje år riskkommitténs ledamöter och ordförande. Riskkommittén ska bestå av minst tre ledamöter som också är styrelseledamöter. Riskkommitténs ordförande kan inte vara styrelsens eller någon av de övriga styrelsekommittéernas ordförande. Riskkommittén ska bestå av styrelseledamöter som inte är anställda i Nordeakoncernen. Majoriteten av kommitténs ledamöter, inklusive ordföranden, ska vara oberoende. Riskkommitténs ledamöter ska, individuellt och kollektivt, ha lämpliga sakkunskaper och färdigheter i riskhantering och riskkontroll. Nordea följer gällande lag liksom koden och nya koden.

För mer information om styrelseledamöternas oberoende.

Uppdaterad: Maj 2020
BRC

Ersättningskommittén

Ersättningskommittén (BRC är en förkortning av kommitténs engelska namn som är Board Remuneration Committee) ansvarar för att bereda och presentera förslag om ersättningsfrågor för styrelsen. När förslagen bereds ska de långsiktiga intressena hos aktieägare, investerare och andra intressenter i Nordea vägas in.

Minst en gång per år följer ersättningskommittén upp hur Nordeas ersättningsdirektiv tillämpas, bland annat i vilken mån rörliga ersättningar justeras. Detta sker genom en oberoende översyn som görs av GIA. Vidare gör kommittén, tillsammans med berörda kontrollfunktioner, årligen en utvärdering av Nordeas ersättningsdirektiv och ersättningssystem. Kommittén har också i uppdrag att årligen övervaka, utvärdera och till styrelsen rapportera om programmen för rörlig ersättning till koncernledningen och cheferna för kontrollfunktioner. På begäran av styrelsen förbereder kommittén även principfrågor för behandling av styrelsen.

Ledamöter i ersättningskommittén är Torbjörn Magnusson (ordförande), Kari Jordan, Robin Lawther och Gerhard Olsson (arbetstagarrepresentant). Chief People Officer tillika chefen för Group People och, när det bedöms viktigt och i den utsträckning det är möjligt, vd och koncernchefen är i regel närvarande vid möten med rätt att delta i diskussioner, men inte i beslut. Varken Chief People Officer eller vd och koncernchef deltar vid överläggningar rörande sina egna anställningsvillkor.

Styrelsen utser varje år ersättningskommitténs ledamöter och ordförande. Ersättningskommittén ska ha minst tre ledamöter. Ordföranden och majoriteten av ledamöterna i ersättningskommittén ska också vara styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och som inte är anställda i Nordeakoncernen. Bolagets vd och koncernchef eller de övriga medlemmarna i koncernledningen får inte vara ledamöter i ersättningskommittén. Om det i styrelsen ingår arbetstagarrepresentanter ska emellertid minst en av dessa utses till ledamot i ersättningskommittén, i enlighet med den finska kreditinstitutslagen. Ersättningskommitténs ledamöter ska kollektivt ha tillräckligt med kunskaper om och erfarenhet av frågor som rör riskhantering och ersättningar.

För mer information om styrelseledamöternas oberoende.

Uppdaterad: Maj 2020
BOSC

Driftskommittén (BOSC)

Med verkan från 1 januari 2019 bildades den nya Group Risk & Compliance-funktionen, som kombinerade de tidigare koncernfunktionerna Group Compliance och Group Risk Management & Control i den andra försvarslinjen till en organisatorisk enhet. För att anpassa styrelsekommittéerna efter verksamhetens riskstruktur, beslutade styrelsen den 28 mars 2019 att flytta uppgifter rörande regelefterlevnad, som tidigare låg inom drifts- och regelefterlevnadskommittén, till riskkommittén för att på så sätt ha en gemensam styrelsekommitté för ärenden som rör den andra försvarslinjen. För att spegla den här förändringen bytte drifts- och regelefterlevnadskommittén namn till driftskommittén. I december 2019 beslutade sedan styrelsen att byta namn på driftskommittén till driftsoch hållbarhetskommittén, i syfte att bättre spegla arbetsordningen.

Oberoende av de övriga styrelsekommittéernas uppgifter, bistår drifts- och hållbarhetskommittén styrelsen i dess tillsynsansvar avseende hållbarhet, drift/system och motståndskraft i verksamheten (även på cyberområdet), jämte tillhörande styrdokument och processer. Till kommitténs ansvarsområden hör också att bistå styrelsen med råd angående koncernens övergripande strategi för de nämnda områdena, samt att biträda styrelsen i övervakningen av ledningens implementering av denna strategi.

Ledamöter i drifts- och hållbarhetskommittén är Birger Steen (ordförande), Pernille Erenbjerg, Nigel Hinshelwood,  John Maltby och Jonas Synnergren. Om möjligt närvarar chefen för Group Operational Risk när kommittén behandlar operativa risker på dataoch IT-området. Även Chief Audit Executive kan närvara vid möten i den utsträckning det är möjligt och bedöms vara lämpligt. Samtliga har rätt att delta i diskussioner men inte i beslut. Dessutom deltar andra ledningspersoner i möten när det bedöms vara relevant.

Styrelsen utser varje år drifts- och hållbarhetskommitténs ledamöter och ordförande. Kommittén ska bestå av minst tre ledamöter som också är styrelseledamöter. Drifts- och hållbarhetskommittén ska bestå av styrelseledamöter som inte har någon verkställande funktion i Nordeakoncernen. Driftsoch hållbarhetskommitténs ledamöter ska gemensamt besitta tillräckliga kunskaper om, färdigheter i och erfarenhet av frågor som rör kommitténs arbete, bland annat hållbarhet och drift/system. Nordea följer gällande lag liksom koden och nya koden. 

Uppdaterad: Maj 2020