Nordeas bolagsstämma 2022

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ på vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. På bolagsstämman fattas beslut bland annat avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisorer, ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Bolagsstämmorna hålls i Helsingfors.

Webcast för aktieägare

Nordea arrangerade en separat sändning på internet för aktieägare efter den ordinarie bolagsstämman torsdagen den 24 mars 2022.

Inspelningen finns tillgänglig här
 

Senaste nytt om bolagsstämman

Den ordinarie bolagsstämman i Nordea Bank Abp hölls torsdagen den 24 mars 2022 på Nordeas huvudkontor i Helsingfors med hjälp av extraordinära mötesarrangemang på grund av COVID-19-pandemin. I syfte att säkerställa aktieägarnas, medarbetarnas och andra intressenters välbefinnande och säkerhet samt för att arrangera stämman på ett förutsebart sätt som ger aktieägarna lika möjligheter att delta var det inte möjligt att närvara personligen på stämman. 

Webbsändning för aktieägare: Nordea arrangerade en separat webbsändning för aktieägare efter den ordinarie bolagsstämman torsdagen den 24 mars 2022. Inspelningen finns här.
 

Utdelning: Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, i en eller flera rater, besluta om utdelning av högst 2 681 667 380 euro i enlighet med balansräkningen som fastställdes för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2021.  

Styrelsen beslutade att betala ut utdelningen i en rat på 0,69 euro per aktie till aktieägarna i enlighet med bemyndigandet som erhölls från bolagsstämman. Utdelningen betalas ut till de aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 28 mars 2022 är antecknade i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy i Finland, Euroclear Sweden AB i Sverige och VP Securities A/S i Danmark. Utdelningen betalas inte ut för aktier som innehas av Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen. Utdelningen betalas ut den 4 april 2022, eller så fort som möjligt efter den dagen. Utdelningen betalas ut i en rat och fler utbetalningar av utdelningar ska inte göras med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman. 

 

Bolagsstämmans material

 

Tal av styrelseordförande samt vd och koncernchef  

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
Tal av styrelseordförande Torbjörn Magnusson

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
Tal av vd och koncernchef Frank Vang-Jensen

Aktieägarnas frågor och Nordeas svar

Sedan fjärde kvartalet 2019 har Nordea minskat sin finansiering till olje-, gas- och offshoreverksamhet med 70 procent. Nordea rekommenderar bolagen att ha en omställningsplan i linje med Parisavtalet. För bolag i fossilindustrin innebär detta att vi förväntar oss att de investerar i och arbetar för en nödvändig energiomställning. Detta betonas också i ett av Nordeas nya hållbarhetsmål för 2025: ”Säkerställa att 90 procent av vår exponering mot stora företagskunder i sektorer med hög klimatrisk omfattas av omställningsplaner till utgången av 2025.”

Som den första banken i Norden har Nordea satt upp ett konkret mål på medellång sikt att till 2030 minska koldioxidutsläppen från sina utlånings- och investeringsportföljer med 40–50 procent och uppnå nettonollutsläpp i hela värdekedjan senast år 2050. Vi anser att detta är i linje med omställningen för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader Celsius enligt trovärdiga vetenskapliga klimatscenarier och följer riktlinjerna för Net Zero Banking Alliance.

Nordea rekommenderar bolagen att ha en omställningsplan i linje med Parisavtalet. För bolag i fossilindustrin innebär detta att vi förväntar oss att de investerar i och arbetar för en nödvändig energiomställning. Det är också uppenbart att vi vidtar konkreta åtgärder, eftersom Nordeas finansiering av olje-, gas- och offshoreverksamhet har minskat med 70 procent sedan fjärde kvartalet 2019.

Press- och börsmeddelanden relaterade till bolagsstämman