Nordeas bolagsstämma 2022

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ på vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. På bolagsstämman fattas beslut bland annat avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisorer, ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Bolagsstämmorna hålls i Helsingfors.

Webcast för aktieägare

Nordea arrangerade en separat sändning på internet för aktieägare efter den ordinarie bolagsstämman torsdagen den 24 mars 2022.

Inspelningen finns tillgänglig här
 

Senaste nytt om bolagsstämman

Den ordinarie bolagsstämman i Nordea Bank Abp hölls torsdagen den 24 mars 2022 på Nordeas huvudkontor i Helsingfors med hjälp av extraordinära mötesarrangemang på grund av COVID-19-pandemin. I syfte att säkerställa aktieägarnas, medarbetarnas och andra intressenters välbefinnande och säkerhet samt för att arrangera stämman på ett förutsebart sätt som ger aktieägarna lika möjligheter att delta var det inte möjligt att närvara personligen på stämman. 

Webbsändning för aktieägare: Nordea arrangerade en separat webbsändning för aktieägare efter den ordinarie bolagsstämman torsdagen den 24 mars 2022. Inspelningen finns här.
 

Utdelning: Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, i en eller flera rater, besluta om utdelning av högst 2 681 667 380 euro i enlighet med balansräkningen som fastställdes för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2021.  

Styrelsen beslutade att betala ut utdelningen i en rat på 0,69 euro per aktie till aktieägarna i enlighet med bemyndigandet som erhölls från bolagsstämman. Utdelningen betalas ut till de aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 28 mars 2022 är antecknade i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy i Finland, Euroclear Sweden AB i Sverige och VP Securities A/S i Danmark. Utdelningen betalas inte ut för aktier som innehas av Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen. Utdelningen betalas ut den 4 april 2022, eller så fort som möjligt efter den dagen. Utdelningen betalas ut i en rat och fler utbetalningar av utdelningar ska inte göras med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman. 

 

Bolagsstämmans material

 

Tal av styrelseordförande samt vd och koncernchef  

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
Tal av styrelseordförande Torbjörn Magnusson

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
Tal av vd och koncernchef Frank Vang-Jensen

Aktieägarnas frågor och Nordeas svar

Press- och börsmeddelanden relaterade till bolagsstämman