Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Välkommen till Nordeas årsstämma den 22 mars 2012

Regulatoriskt pressmeddelande | 2012-02-13 16:15

Styrelsen för Nordea Bank AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 22 mars 2012 kl. 13.00 i Aula Magna, Stockholms universitet i Stockholm enligt bilagda kallelse.

Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på www.nordea.com.

Annonsering om att kallelse har skett görs i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 16 februari 2012. Information om årsstämman publiceras samma dag i Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

 
För ytterligare information:

Jan Larsson, chef för Group Identity and Communications, +46 8 614 79 16
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 80

Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 mars 2012

Bolagsstämman hålls klockan 13.00 i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 6, Stockholm.

Registrering av deltagande vid bolagsstämman avbryts när bolagsstämman öppnas.

Lokalen öppnas klockan 11.00 och klockan 12.00 håller ledningen informationsstund och besvarar frågor från aktieägarna.

Förutsättningar för rätt att delta i bolagsstämman och instruktioner för anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken den 16 mars 2012 samt anmäla sig till Nordea Bank AB (publ) (”Bolaget”) enligt instruktionerna nedan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste därför tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Detta gäller till exempel aktieägare som är innehavare av FDR-aktiedepåbevis i Finland och aktieägare som är innehavare av aktier registrerade i VP Securities i Danmark. Sådan omregistrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB i Sverige den 16 mars 2012. Detta innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.

Innehavare av aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB i Sverige
Anmälan till bolagsstämman skall göras senast den 16 mars 2012 helst före klockan 13.00 svensk tid till Nordea Bank AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 90 64, eller på Bolagets webbplats www.nordea.com.

Innehavare av FDR-aktiedepåbevis i Finland
Begäran om omregistrering i eget namn och anmälan till bolagsstämman skall göras senast den 15 mars 2012 klockan 12.00 finsk tid till Nordea Bank AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige, eller per telefon +46 8 402 90 64, eller på Bolagets webbplats www.nordea.com.

Aktieägare vars aktier är registrerade i aktieägarens eget namn i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken kan anmäla sig till bolagsstämman även senare, dock senast den 16 mars 2012 helst före klockan 14.00 finsk tid på ovannämnt sätt.

Innehavare av aktier registrerade hos VP Securities i Danmark
Begäran om omregistrering i eget namn och anmälan till bolagsstämman skall göras senast den 15 mars 2012 klockan 12.00 dansk tid till Nordea Bank AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige, eller per telefon +46 8 402 90 64, eller på Bolagets webbplats www.nordea.com.

Aktieägare vars aktier är registrerade i aktieägarens eget namn i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken kan anmäla sig till bolagsstämman även senare, dock senast den 16 mars 2012 helst före klockan 13.00 dansk tid på ovannämnt sätt.

Antalet aktier och röster m.m.

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 4 047 272 751. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 18 003 281.

Styrelsens och den verkställande direktörens upplysningsplikt

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen och dotterföretags förhållanden.

Övrigt

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär kan erhållas per telefon 08-402 90 64, eller på adress Smålandsgatan 17, Stockholm och finns också tillgängligt på Bolagets webbplats www.nordea.com. Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget under ovanstående adress för anmälan. Företrädare för juridisk person skall vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att aktieägare som är närvarande genom ombud måste anmäla sig till Bolaget enligt instruktionerna ovan samt vara införd i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken den 16 mars 2012.

Biträde
Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

___________________

Förslag till dagordning

1.       Val av ordförande vid stämman

2.       Upprättande och godkännande av röstlängd

3.       Godkännande av dagordning

4.       Val av minst en justeringsman

5.       Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

6.       Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse

          I anslutning därtill anförande av koncernchefen

7.       Fastställelse av resultaträkning och koncernresultaträkning samt balansräkning och koncernbalansräkning

8.       Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

9.       Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

          (Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet)

10.     Bestämmande av antalet styrelseledamöter

11.     Bestämmande av antalet revisorer

12.     Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

13.     Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

14.     Val av revisorer

15.     Valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning

16.     Styrelsens förslag till beslut om förvärv av egna aktier enligt 7 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

17.     Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

18.     Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram

          a) Långsiktigt incitamentsprogram

          b) Överlåtelse av aktier under det långsiktiga incitamentsprogrammet

19.     Aktieägaren Hygade ApS förslag att årsstämman beslutar att uppmana styrelsen att förbättra Nordeas moraliska profil och att uttrycka en mer positiv hållning gentemot kunder genom följande åtgärder:

          1. Löner i Nordea görs oavhängiga Nordeas ekonomiska resultat.

          2. Alla styrelsearvoden reduceras med 20 %.

          3. Löner på chefs- och koncernnivå reduceras med 10-20 %.

          4. Att låta moralkodex och rättvisa bli teman för mätningar som kan påverka lönebildningen i Nordea på medellång sikt.

          5. Att medarbetares rådgivning till kunder framöver värderas i förhållande till deras framgång utifrån kundens perspektiv.

___________________

Beslutsförslag m.m.

1.       Val av ordförande vid stämman

Valberedningens förslag: Advokaten Claes Beyer.

8.       Dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning om 0,26 euro per aktie och som avstämningsdag för utdelning den 27 mars 2012. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 3 april 2012.

10.     Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningens förslag: Antalet styrelseledamöter skall, för tiden till slutet av nästa årsstämma, vara nio.

11.     Bestämmande av antalet revisorer

Valberedningens förslag: Antalet revisorer skall, för tiden till slutet av nästa årsstämma, vara en.

12.     Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens förslag: Arvode skall utgå oförändrat med 252 000 euro åt ordföranden, med 97 650 euro åt vice ordföranden och med 75 600 euro per ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver skall arvode utgå för utskottsarbete i kompensationsutskottet, revisionsutskottet och riskutskottet med 16 600 euro åt utskottsordföranden och 12 900 euro åt övriga ledamöter. Ersättning åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen skall inte utgå.

Valberedningens förslag: Revisorns arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

13.     Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningens förslag: Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma omväljs Björn Wahlroos, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell och Kari Stadigh samt väljs Peter F Braunwalder. Till styrelsens ordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma omväljs Björn Wahlroos.

Aktieägaren Hygade ApS förslag: Till styrelseledamot för tiden till slutet av nästa årsstämma väljs Jörgen Gade Hyldgaard.

14.     Val av revisorer

Valberedningens förslag: Till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma omväljs KPMG AB.

15.     Inrättande av valberedning

Valberedningens förslag: Bolagsstämman beslutar att inrätta en valberedning med uppgift att inför bolagsstämma, där val skall ske av styrelseledamot och/eller styrelsens ordförande och/eller revisor och/eller beslut fattas om arvode till styrelseledamot och/eller revisor, framlägga förslag för bolagsstämman till sådana beslut. Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare fyra ledamöter. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande skall inte vara valberedningens ordförande. De fyra aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget äger vardera utse en ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Nordea. Valberedningen äger till sig adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de fyra aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget och som inte redan har utsett ledamot till valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar inte i valberedningens beslut. Valberedningen äger dessutom till sig adjungera högst tre personer som besitter för valberedningens arbete erforderligt kunnande om och erfarenhet av de samhälls-, affärs- och kulturförhållanden som råder inom de regioner och marknadsområden där koncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs. Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut. Sådan adjungerad ledamot har rätt att av Bolaget uppbära ersättning för nedlagda kostnader för uppdraget och för nedlagt arbete enligt valberedningens bestämmande. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i Bolaget per den 31 augusti 2012.

16.     Förvärv av egna aktier enligt 7 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Styrelsens förslag: Bolagsstämman beslutar att Bolaget, för att underlätta sin värdepappersrörelse, under tiden fram till nästa årsstämma löpande får förvärva egna stamaktier enligt 7 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dock att Bolagets innehav av sådana aktier i handelslagret inte vid något tillfälle får överstiga en procent av samtliga aktier i Bolaget. Priset för förvärvade stamaktier skall motsvara vid var tid gällande marknadspris.

17.     Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag: Nordea skall ha de ersättningsnivåer och andra anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att leverera i enlighet med Nordeas kort- och långsiktiga mål. Ersättning till ledande befattningshavare kommer att beslutas av styrelsen i enlighet med Nordeas interna riktlinjer och rutiner vilka baseras på den svenska Finansinspektionens (FI) föreskrifter om ersättningssystem, EU:s direktiv om kapitalkrav för banker liksom internationell praxis för en sund ersättningsstruktur. Marknadsmässighet skall vara den övergripande principen för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till ledande befattningshavare skall vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering och inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande eller motverka Nordeas långsiktiga intressen. Årlig ersättning består av en fast lönedel och en rörlig lönedel. Fast lön betalas för ett fullgott arbete. Rörlig lönedel erbjuds för att belöna uppfyllelsen av i förväg överenskomna mål på koncern-, affärsenhets- och individuell nivå. Hur resultatet påverkas på lång sikt skall beaktas när målen beslutas. Rörlig lönedel skall generellt inte överstiga 35 procent av fast lön. I enlighet med internationella principer skall garanterad rörlig lönedel utgöra undantag och vara tillåten endast i samband med anställning av ny ledande befattningshavare och då begränsas till det första året. Rörlig lönedel skall betalas i form av kontant ersättning och aktier/aktiekursrelaterad ersättning och vara föremål för förfoganderestriktioner, uppskjutandeperiod och justering av uppskjuten ersättning baserade på FI:s föreskrifter om ersättningssystem, med beaktande av lokala regler och förhållanden när detta är relevant. Ett långsiktigt incitamentsprogram föreslås. Programmet som är aktie- och prestationsbaserat, har resultatmätning under tre år, ett tak och förutsätter en initial investering av deltagarna. Ersättning enligt programmet föreslås utgå i form av vederlagsfria matchnings- och prestationsaktier. Till skillnad från förra årets program föreslås prestationskraven baseras på riskjusterat resultat i förhållande till economic capital och börsvärdet dividerat med bokfört värde på eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar. De ledande befattningshavarna kommer att erbjudas att delta i det långsiktiga incitamentsprogrammet och på grund av deras inflytande över Nordeas långsiktiga utveckling skiljer sig villkoren för deltagande och utfall jämfört med övriga deltagare. Om årsstämman inte godkänner ett långsiktigt incitamentsprogram skall rörlig lönedel till ledande befattningshavare kunna ökas och skall generellt inte överstiga 50 procent av fast lön. Icke-monetära förmåner skall underlätta de ledande befattningshavarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Ledande befattningshavare skall erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där befattningshavarna är stadigvarande bosatta. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner.

Eventuellt åtagande eller annan lämnad förbindelse av Nordea gentemot stat eller myndighet i garantiavtal eller liknande avtal som påverkar ersättningen till ledande befattningshavare kommer att beaktas.

Ovanstående riktlinjer skall omfatta VD och de till denne rapporterande chefer som också ingår i Group Executive Management. Styrelsen får frångå ovanstående riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

18.     Långsiktigt incitamentsprogram

a)       Långsiktigt incitamentsprogram

Långsiktigt incitamentsprogram 2012
Styrelsens huvudsakliga mål med förslaget om ett långsiktigt incitamentsprogram 2012 (Long Term Incentive Programme) (”LTIP 2012”) är, i likhet med de fem tidigare programmen som införts för åren 2007 - 2011, att stärka Nordeas förmåga att behålla och rekrytera de bästa talangerna för centrala chefsbefattningar. Målet är vidare att de ledande befattningshavare och nyckelpersoner vilkas insatser har en direkt inverkan på Nordeas resultat, lönsamhet och långsiktiga värdetillväxt, skall stimuleras till ökade insatser genom att sammanlänka deras intressen och perspektiv med aktieägarnas.

För att få delta i LTIP 2012 erfordras att de anställda innehar Nordea-aktier. Aktierna kan vara innehavda sedan tidigare eller förvärvas på marknaden innan avtalet om LTIP 2012 ingås (”Sparaktier”). För varje innehavd Sparaktie, kommer Nordea, vederlagsfritt, tilldela ett visst antal matchningsaktier och prestationsaktier (prestationsaktie I och prestationsaktie II) baserat på särskilda villkor. Tilldelning kommer att ske efter perioden som inleds den 25 april 2012 och avlutas i anslutning till offentliggörandet av delårsrapporten för januari-mars 2015 (”Intjänandeperioden”). För Nordeas koncernledning (”GEM”) och vissa andra anställda inom gruppen anställda definierade som särskilt reglerad personal krävs en uppskjutandeperiod om 3-5 år enligt tillämpliga lagar och föreskrifter och en del av tilldelning under LTIP 2012 kan därför bli uppskjuten under motsvarande period (”Uppskjutandeperioden”). Varje deltagare får inom ramen för LTIP 2012 högst inneha Sparaktier motsvarande 10 procent av deltagarens grundlön (för GEM är siffran 15 procent) per årsslutet 2011, dividerad med den genomsnittliga aktiekursen för Nordea-aktien under december 2011.

Villkor
För tilldelning av matchningsaktier, prestationsaktier I och prestationsaktier II gäller följande villkor:

 • deltagaren skall, med vissa undantag, fortsatt vara anställd inom Nordeakoncernen under hela Intjänandeperioden samt ha behållit Sparaktierna under denna period,
 • deltagaren har ej rätt att pantsätta, avyttra eller överlåta rättigheten att tilldelas Nordea-aktier eller att utöva några aktieägarerättigheter under Intjänandeperioden, inklusive, om tillämpligt, Uppskjutandeperioden,
 • uppfyllelse av nedan beskrivna prestationskrav för att ha rätt till tilldelning av prestationsaktier I och II,
 • vederlagsfri tilldelning kommer att ske efter Intjänandeperioden, dock senast fjorton kalenderdagar efter dagen för offentliggörande av Nordeas delårsrapport för januari-mars 2015 och, om tillämpligt, pro-rata under Uppskjutandeperioden;
 • utdelningar på den underliggande Nordea-aktien kommer att öka antalet aktier som varje deltagare kan tilldelas efter Intjänandeperioden och, om tillämpligt, pro-rata under Uppskjutandeperioden,
 • deltagarnas maximala vinst från LTIP 2012 beräknas vid slutet av Intjänandeperioden och får inte överstiga den årliga grundlönen per årsslutet 2011,
 • förbud att ingå privata risksäkringsstrategier eller försäkringar för vissa finansiella effekter under Intjänandeperioden och, om tillämpligt, Uppskjutandeperioden, och
 • förfogandeinskränkning under upp till tolv månader för tilldelningar från LTIP 2012 för viss särskilt reglerad personal i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter.

Styrelsen skall vara ansvarig för att förbereda och besluta de detaljerade villkoren för LTIP 2012 i enlighet med detta förslag. I samband därmed skall styrelsen äga rätt att göra anpassningar av villkoren för LTIP 2012 för att uppfylla legala krav. Styrelsen ska även äga rätt att göra andra justeringar om det sker betydande förändringar i Nordeakoncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för LTIP 2012 inte längre är ändamålsenliga. Alla anpassningar av LTIP 2012 måste dock förbli inom ramen för det maximala antalet aktier och de beräknade kostnaderna för LTIP 2012. Styrelsen får även reducera det antal aktier som tilldelas (även reducera till noll) om tilldelningen skulle bedömas oförsvarbar med hänsyn till Nordeakoncernens, relevant affärsenhets, om tillämpligt, eller deltagarens prestationer (justering av uppskjuten ersättning).

Styrelsen skall också vara berättigad att omräkna RAROCAR på grund av a) nya externa regler och krav, inklusive kapitalkrav utöver vad som redan aviserats, b) avvikelser i jämförelse med prognostiserade effekter i anledning av implementering av redan kända myndighetstillstånd och c) modelländringar. Utfallet av sådan omräkning måste bekräftas av Nordeas externa revisorer.

Styrelsen kan delegera sin rätt att förbereda, besluta om, ändra eller justera LTIP 2012 i enlighet med ovanstående till styrelsens kompensationsutskott.

Prestationskrav
Rätt till tilldelning av prestationsaktie I och prestationsaktie II är, utöver de villkor som nämns ovan, avhängigt uppfyllandet av särskilda prestationskrav. Dessa prestationskrav är relaterade till Nordeas genomsnittliga riskjusterat resultat i förhållande till economic capital (”RAROCAR”) och börsvärdet dividerat med bokfört värde på eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar (”P/B”) i relation till P/B för de för närvarande 19 nordiska och europeiska banker som styrelsen definierat som Nordeas jämförelsegrupp.

Tilldelning och fördelning
Varje Sparaktie berättigar deltagaren till tilldelning av en matchningsaktie, högst två prestationsaktier I och högst en prestationsaktie II. För särskilt reglerad personal vilka måste ta hänsyn till Uppskjutandeperioden och förfogandeinskränkning i enlighet med gällande lagar och föreskrifter gäller dock att varje Sparaktie berättigar deltagaren till tilldelning av en matchningsaktie, högst tre prestationsaktier I och högst en prestationsaktie II.

Totalt omfattar LTIP 2012 högst 9 360 000 Nordea-aktier, av vilka 1 800 000 utgör matchningsaktier och 6 000 000 utgör prestationsaktier I och prestationsaktier II. De resterande 1 560 000 aktierna hänför sig till sådana aktier som kan överlåtas av Nordea i syfte att täcka vissa kostnader, huvudsakligen sociala avgifter. Det maximala antalet stamaktier som omfattas av LTIP 2012 uppgår till cirka 0,23 procent av antalet utestående stamaktier.

Styrelsens förslag

Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om antagande av LTIP 2012.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut om LTIP 2012 erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

b)       Överlåtelse av aktier under det långsiktiga incitamentsprogrammet

Bakgrund

Styrelsen avser att säkra den finansiella risken av LTIP 2012 genom en kombination av omfördelning av säkringsåtgärder av LTIP 2007-2009 till LTIP 2012 då dessa aktier inte längre behövs för att säkra Nordeas åtaganden av LTIP 2007-2009 samt emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier. Styrelsen anser alternativet innefattande en omfördelning från LTIP 2007-2009 till LTIP 2012 och emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier vara det mest kostnadseffektiva och flexibla arrangemanget för leverans av aktier och för täckande av vissa kostnader, huvudsakligen sociala avgifter, för LTIP 2012.

Styrelsens förslag

Med hänvisning till ovanstående, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om (i) emission av C-aktier, (ii) förvärv av C-aktier, (iii) omfördelning av 6 680 832 aktier från säkringsåtgärd av LTIP 2007-2009 till LTIP 2012 och (iv) överlåtelse av aktier under LTIP 2008-2012 enligt de huvudsakliga villkor som anges nedan.

1.       Riktad kontantemission

Ökning av Nordeas aktiekapital med högst 2 679 168 euro genom emission av 2 679 168 C-aktier.

För emissionen skall i övrigt följande villkor gälla.

    a. De nya aktierna skall – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tecknas endast av en tredje part utsedd av Nordea.

    b. Det belopp som skall betalas för varje ny aktie skall motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckningen.

    c. De nya aktierna skall tecknas under tiden 27 april – 25 maj 2012, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Överteckning kan inte äga rum.

    d. Betalning för de tecknade aktierna skall erläggas vid tecknandet av aktierna.

    e. De nya aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

    f. De nya aktierna omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § (inlösenförbehåll) aktiebolagslagen (2005:551).

2.       Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktat förvärvserbjudande

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av C-aktier i Nordea på följande villkor.

    a. Förvärv får ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier i Nordea.

    b. Bemyndigandet får utnyttjas längst intill årsstämman 2013.

    c. Det antal C-aktier som får förvärvas skall uppgå till 2 679 168.

    d. Förvärv skall ske till ett pris per aktie om lägst 100 procent och högst 105 procent av det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för aktieteckning enligt punkt 1 b) ovan.

    e. Betalning för förvärvade aktier skall erläggas kontant.

    f. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärvet.

    g. Förvärv skall också kunna ske av så kallad interimsaktie, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie.

3.       Omfördelning av aktier

Omfördelning av 856 549 stamaktier från LTIP 2007, 1 000 897 stamaktier från LTIP 2008 och 4 823 386 stamaktier från LTIP 2009 till LTIP 2012.

4.       Överlåtelse av förvärvade egna aktier

Styrelsen avser, med stöd av bestämmelse i bolagsordningen, att besluta om omvandling av samtliga C-aktier till stamaktier.

Beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier får ske på följande villkor.

    a. Överlåtelse får ske endast av stamaktier i Nordea, varvid högst 7 800 000 aktier får överlåtas till deltagarna i LTIP 2012.

    b. Överlåtelse av aktier skall ske utan betalning vid tidpunkten och enligt de villkor deltagarna i LTIP 2012 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier.

    c. Nordea skall äga rätt att före årsstämman 2013 i syfte att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter:

 • överlåta högst 125 000 stamaktier av de stamaktier som säkerställer Nordeas förpliktelser enligt LTIP 2008;
 • överlåta högst 125 000 stamaktier av de stamaktier som säkerställer Nordeas förpliktelser enligt LTIP 2009;
 • överlåta högst 1 025 000 stamaktier av de stamaktier som säkerställer Nordeas förpliktelser enligt LTIP 2010;
 • överlåta högst 1 050 000 stamaktier av de stamaktier som säkerställer Nordeas förpliktelser enligt LTIP 2011; samt
 • överlåta högst 1 560 000 stamaktier av de 9 360 000 stamaktier som efter omvandling från C-aktier och omfördelning av 6 680 832 aktier från säkringsåtgärderna av LTIP 2007-2009 till LTIP 2012, föreslås säkerställa Nordeas förpliktelser enligt LTIP 2012.

         Överlåtelse av aktier enligt denna punkt 4 c) skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien.

__________________

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Emissionen, förvärvet och överlåtelsen av aktier utgör ett led för att åstadkomma de tidigare beslutade LTIP 2008 - LTIP 2011 samt det nu föreslagna LTIP 2012. Därför, och mot bakgrund av vad ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för Nordea och aktieägarna att deltagarna i LTIP 2012 erbjuds att bli aktieägare i Nordea. I syfte att minimera Nordeas kostnader för LTIP 2012 har teckningskursen fastställts till aktiens kvotvärde.

__________________

Majoritetskrav
Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 18 b) 1-4 ovan skall fattas som ett beslut och erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst 90 procent av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. Styrelsens förslag enligt denna punkt 18 b) är villkorat av att styrelsens förslag om det långsiktiga incitamentsprogrammet godkänts av årsstämman ((punkt 18 a) ovan).

__________________

Valberedningen består av Torbjörn Magnusson, valberedningens ordförande, utsedd av Sampo Abp som aktieägare, Kristina Ekengren, utsedd av svenska staten som aktieägare, Mogens Hugo, utsedd av Nordea-fonden som aktieägare, Peder Hasslev, utsedd av AMF som aktieägare, och Björn Wahlroos, styrelsens ordförande. Valberedningen har lämnat förslag enligt punkterna 1 och 10-15 på den föreslagna dagordningen. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns från och med idag tillgängligt på Bolagets webbplats www.nordea.com och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

__________________

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8 och 15-18 samt handlingar enligt 8 kap. 54 §, 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress Smålandsgatan 17, Stockholm från och med den 1 mars 2012 och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgängliga på Bolagets webbplats www.nordea.com från samma tidpunkt.


Stockholm i februari 2012
Nordea Bank AB (publ)
Styrelsen

Documents