Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Konjunkturrapport: Utdragen svacka i svensk ekonomi

Pressmeddelande | 2012-06-07 09:00

De globala riskerna och utmaningarna förblir mycket stora under prognosperioden, med särskild tonvikt på Europa. Huvudscenariot är dock att eurosamarbetet håller och att ekonomierna hankar sig fram. Grekland är i fokus sedan länge, medan Spanien just nu är det största orosmomentet för finansmarknaderna.

”Spanien får allt svårare att klara sina åtaganden. Bankerna är under hård press. Sannolikheten är stor att Europeiska centralbanken tvingas gå in och agera mer aktivt. Priset för att eurosamarbetet havererar är för högt för Europa”, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Den försvagade världsekonomin återspeglas i en fortsatt kräftgång för svensk export. Först i slutet av året sker en mer markerad uppgång. Dessutom växlar den inhemska tillväxten ned. Konsumtionen fortsätter att växa men i långsammare takt än under de senaste kvartalen.

”Stigande arbetslöshet bidrar till att dämpa köplusten hos hushållen. En sämre arbetsmarknad, tillsammans med krisen i euroområdet, gör att Riksbanken sänker reporäntan vid två tillfällen under andra halvåret i år”, säger Annika Winsth.

Kronan har stått emot bra i en orolig ekonomisk omvärld. Sverige har framstått som en relativt säker hamn i kontrast till det riskfyllda euroområdet.

”Lägre ränta bidrar till att försvaga kronan framöver. Särskilt mot dollarn ser vi en svagare utveckling, medan kronan blir relativt stabil mot euron”, säger Annika Winsth.

Sverige nyckeltal 2010 2011 p2012 p2013
BNP, % 6,2 3,9 0,4 1,8
Kalenderkorrigerad, % 5,9 3,9 0,7 1,8
Arbetslöshet, % 8,4 7,5  7,7 8,0
Inflation, % årssnitt 1,2 3,0 1,3 1,6
Offentligt finansiellt sparande -0,1 0,1 -0,6 -0,4

För ytterligare information:

Annika Winsth, chefekonom, 08-6148608
Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker, 08-6148859
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 7876984

Rapporten finns att ladda ned här.

Documents