Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Valberedningens förslag till Nordeas årsstämma 2013

| 2013-02-01 09:00

Valberedningen för Nordea Bank AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman 2012 och består av Torbjörn Magnusson, valberedningens ordförande, utsedd av Sampo Abp, Michael Thorén, utsedd av svenska staten, Mogens Hugo, utsedd av Nordea-fonden, Peder Hasslev, utsedd av AMF, och Björn Wahlroos, styrelsens ordförande. Valberedningen offentliggör idag sina förslag till Nordeas årsstämma den 14 mars 2013. Förslagen kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, förutom Stine Bosse som har undanbett sig omval, och nyval av Elisabeth Grieg. Valberedningen föreslår omval av Björn Wahlroos som styrelseordförande.

Förslaget är därmed att Björn Wahlroos, Peter F Braunwalder, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell och Kari Stadigh omväljs till styrelseledamöter till slutet av nästa årsstämma samt att Elisabeth Grieg väljs till ny styrelseledamot för samma tid. Förslaget är vidare att Björn Wahlroos omväljs till styrelseordförande till slutet av nästa årsstämma.

Elisabeth Grieg föreslås som ny styrelseledamot
Elisabeth Grieg är född 1959. Hon har en bachelor i ekonomi från Handelshöyskolen BI i Oslo och en magisterexamen i human resources och management från University of San Francisco. Elisabeth Grieg är delägare av Griegkoncernen och har arbetat i olika positioner inom koncernen sedan 1982, förutom under åren 1985-1987 då hon var analytiker inom shipping i Bergen Bank. Hon är styrelseledamot i Grieg Star Group AS och flera koncernbolag. Hon är vidare styrelseordförande i Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK), styrelseledamot i SOS Barnbyar Norge och medlem av rådet i Det Norske Veritas (DNV). Elisabeth Grieg äger inga aktier i Nordea.

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning
Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter förutom Björn Wahlroos och Kari Stadigh att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst två av de föreslagna styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är således även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Grunden för valberedningens bedömning av oberoendet är följande. Björn Wahlroos är styrelseordförande och Kari Stadigh är verkställande direktör och koncernchef i Sampo Abp som äger mer än tio procent av samtliga aktier och röster i Nordea Bank AB (publ).

Val av revisor
Valberedningen föreslår omval av KPMG AB som revisor till slutet av nästa årsstämma.

Arvode åt styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer arvode åt styrelseledamöterna med 252 000 euro åt ordföranden (oförändrat), 108 100 euro åt vice ordföranden och 77 900 euro per ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver skall arvode utgå för utskottsarbete i kompensationsutskottet, revisionsutskottet och riskutskottet med 20 750 euro åt utskottsordföranden och 14 700 euro åt övriga ledamöter. Ersättning åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen skall inte utgå.

Den föreslagna höjningen av styrelsearvodet uppgår i genomsnitt till 3 %. Med arvodet för utskottsarbetet blir den sammanlagda föreslagna höjningen av arvodet 5 %. De senaste fem åren har styrelsearvodet varit oförändrat.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning
Det föreslås att en ny valberedning inrättas med uppgift att till årsstämman 2014 framlägga förslag om val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt arvode åt styrelseledamöter och revisorer.

     

För ytterligare information:
Torbjörn Magnusson, 08-792 81 12

Documents