Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea säljer sin polska bank-, finans- och livförsäkringsverksamhet till PKO Bank Polski

Regulatoriskt pressmeddelande | 2013-06-12 19:30

- Vi har byggt upp en stark verksamhet i Polen under de senaste tio åren. Försäljningen är en rationell strukturförändring för alla berörda parter. Den bidrar positivt till Nordeas långsiktiga finansiella mål och gör att vi kan fortsätta att utveckla våra affärer och tjänster. Samtidigt blir våra kunder och medarbetare i Polen del av en ledande polsk bank, säger Nordeas vd och koncernchef Christian Clausen.

Affären väntas resultera i en smärre kapitalvinst och resultateffekt. Affären stärker koncernens kärnprimärkapitalrelation med cirka 50 punkter, varav ungefär hälften realiseras omedelbart när affären slutförs[2].

Under de senaste åren har villkoren skärpts för polska banker. Bland annat krävs att minst 25 procent av aktierna ska vara noterade på Warszawabörsen. Idag är 0,8 procent av aktierna i Nordea Bank Polska tillgängliga för daglig handel, så kallad free float. Dessa villkor gör det allt svårare för Nordea att tillämpa sin enhetliga verksamhetsmodell som används i alla andra länder. Samtidigt skulle det behövas omfattande investeringar för att uppnå den storlek som krävs på framtidens konsoliderade polska bankmarknad.

- Transaktionen är en del i verkställandet av Nordeas strategi. Vi fortsätter att forma framtidens relationsbank, med hjälp av den stabilitet som endast kan uppnås genom en avkastning på eget kapital i toppklass, en solid kapitalbas och låg volatilitet. Försäljningen rimmar väl med genomförandet av den plan som ska ge hög lönsamhet inom bankens samtliga områden, enheter och segment, säger Christian Clausen.

Affären väntas slutföras under 2013 och förutsätter godkännande från myndigheterna. Till dess får kunderna fortsatt betjäning av Nordea Bank Polska, som en del av Nordeakoncernen.

PKO Bank Polski kommer att gå ut med ett offentligt uppköpserbjudande för aktierna i Nordea Bank Polska S.A., i överensstämmelse med de polska börsreglerna.

Som en följd av affären förväntar sig Nordea att redovisa sin polska verksamhet som avvecklad verksamhet från och med rapporten för andra kvartalet.

Nordeas processcenter i Lodz och det polska pensionsbolaget påverkas inte av affären.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 08 614 78 80
Erik Durhan, presschef, 08 534 914 36
   


[1] Av detta är cirka 5 mn euro hänförligt till minoritetsägarna i Nordea Bank Polska S.A., baserat på dagens PLN/EUR-kurs på 4,08.
[2] Nordea kommer att tillhandahålla riskdelning och finansiering under en övergångsperiod, vilket får en obetydlig inverkan på koncernens resultaträkning. Den återstående delen av förstärkningen av kärnprimärkapitalrelationen realiseras när övergångsperioden löper ut. Huvuddelen av den positiva kapitaleffekten kommer från minskade riskvägda tillgångar på affärsdagen och det senare frigörandet av kapital som allokerats till riskdelning och finansiering under övergångsperioden.

Documents