Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Delårsrapport för andra kvartalet 2013

Regulatoriskt pressmeddelande | 2013-07-17 07:00

Vd Christian Clausens kommentar till resultatet:
”Trots det osäkra ekonomiska läget fortsätter vi att höja intäkterna, öka kostnadseffektiviteten och stärka vår kapitalposition, allt enligt plan. Under andra kvartalet välkomnade vi 23 000 nya relationskunder till Nordea och vi har befäst vår ställning som den ledande företagsbanken i Norden och Baltikum.

Den nyligen publicerade Prospera-mätningen visar att Nordens storföretag rankar oss som Nordens bästa bank, och Euromoney har utnämnt oss till bästa bank och bästa investmentbank i Norden och Baltikum.

Våra kostnader har varit oförändrade 11 kvartal i följd. Kärnprimärkapitalrelationen har förbättrats och uppgår till 14,0 procent. Enligt Basel III-reglerna uppgår vår kärnprimärkapitalrelation, proforma, till minst 14,0 procent.

Vår kreditkvalitet stabiliseras alltjämt. Kreditförlusterna minskade till 22 punkter under andra kvartalet. I Danmark och inom sjöfarten minskar kreditförlusterna.”

(För en utförligare kommentar, se sidan 2).

Första halvåret 2013 jämfört med första halvåret 2012 (kv2 2013 jämfört med kv1 2013)¹:

  • Rörelseintäkterna var oförändrade (ned 1 %)
  • Rörelseresultatet var oförändrat (upp 1 %)
  • Kärnprimärkapitalrelationen steg till 14,0 % från 11,8 % (upp från 13,2 %)
  • K/I-talet ökade till 51 % (ned till 50 %)
  • Kreditförlustrelationen minskade till 23 punkter från 24 punkter (ned till 22 punkter)
  • Avkastning på eget kapital minskade till 11,3 % från 12,1 %, (11,5 % från 11,1 %)
Nyckeltal för den löpande verksamheten¹, mn euro kv2
2013
kv1 2013 Föränd-
ring, %
kv2
2012
Föränd-
ring, %
H1
2013
H1
2012
Föränd-
ring, %
Räntenetto 1 391 1 358 2 1 415 -2 2 749 2 788 -1
Summa rörelseintäkter 2 490 2 506 -1 2 546 -2 4 996 5 016 0
Resultat före kreditförluster 1 234 1 239 0 1 287 -4 2 473 2 513 -2
Kreditförluster -186 -198 -6 -203 -8 -384 -418 -8
Kreditförlustrelation på årsbasis, punkter 22 23 24 23 24
Rörelseresultat 1 048 1 041 1 1 084 -3 2 089 2 095 0
Riskjusterat resultat 853 854 0 867 -2 1 707 1 678 2
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,20 0,19 0,20 0,39 0,39
Resultat per aktie efter utspädning (inkl. Polen), euro 0,19 0,20 0,21 0,39 0,40
Avkastning på eget kapital, % 11,5 11,1 12,5 11,3 12,1

Valutakurser som använts för andra kvartalet 2013 för DKK, NOK och SEK avseende poster i resultaträkningen: 7,46; 7,48 och 8,50.
¹) Nyckeltal för den löpande verksamheten efter avtalet om försäljning av den polska bank-, finans- och livförsäkringsrörelsen.

För ytterligare information:
Christian Clausen, vd och koncernchef, +46 8 614 78 04
Torsten Hagen Jørgensen, finansdirektör, +46 8 614 78 14
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 80 (eller +46 72 235 05 15)
Erik Durhan, presschef, +46 8 534 914 36

Till rapportsidorna

Documents