Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Bokslutskommuniké 2013

Regulatoriskt pressmeddelande | 2014-01-29 07:00

Vd Christian Clausens kommentar till resultatet:
”2013 blev ytterligare ett år med låg tillväxt och räntor som sjönk till rekordlåga nivåer. Vi hade emellertid en stabil intäktsnivå (i lokala valutor) och vi fortsatte att välkomna nya relationskunder. Kostnaderna har hållits oförändrade tretton kvartal i rad. Kreditförlusterna minskade med 17 procent och rörelseresultatet steg med 3 procent (båda i lokala valutor). Kärnprimärkapital-relationen förbättrades med 180 punkter till 14,9 procent till följd av måttlig efterfrågan på lån, stark kapitaltillväxt och fortsatta effektivitetsåtgärder. Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 0,43 euro per aktie (0,34 euro).

Vi bedömer att vi står inför en långvarig period med svag ekonomisk tillväxt och låga räntor. Vi räknar med lägre efterfrågan på lån och lägre kundaktivitet än för ett år sedan när vi presenterade vår plan för framtidens relationsbank. Vi påskyndar och utökar därför vår plan för att höja kostnadseffektiviteten, dels för att anpassa oss till den lägre efterfrågan, dels för att slå vakt om vår ställning som en stark bank.”

(För en utförligare kommentar, se sidan 2).

Helåret 2013 jämfört med helåret 2012 (kv4 2013 jämfört med kv3 2013)¹:

  • Intäkter -1 %, i lokala valutor 0 % (+2 %)
  • Rörelseresultat +2 %, i lokala valutor 3 % (-1 %)
  • Kärnprimärkapitalrelationen steg till 14,9 % från 13,1% (upp från 14,4%)
  • K/I-talet var oförändrat och uppgick till 51 % (upp till 52 % från 51 %)
  • Kreditförlustrelationen minskade till 21 punkter från 26 punkter (21 från 20 punkter)
  • Avkastning på eget kapital var 11,0 %, ned från 11,6 % (från 10,8 % till 10,5 %)
  • Föreslagen utdelning på 0,43 euro per aktie (0,34 euro i fjol)
Nyckeltal, kvarvarande verksamhet¹, mn euro kv4
2013
kv3
2013
För-
ändr. %
kv4
2012
För-
ändr. %
2013 2012 För-
ändr. %
Räntenetto 1 390 1 386 0 1 382 1 5 525 5 563 -1
Summa rörelseintäkter 2 469 2 426 2 2 570 -4 9 891 9 998 -1
Resultat före kreditförluster 1 186 1 192 -1 1 275 -7 4 851 4 934 -2
Kreditförluster -180 -171 5 -241 -25 -735 -895 -18
Kreditförlustrelation på årsbasis, punkter 21 20 28 21 26
Rörelseresultat 1 006 1 021 -1 1 034 -3 4 116 4 039 2
Riskjusterat resultat 821 823 0 867 -5 3 351 3 313 1
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,19 0,19 0,21 0,77 0,77
Resultat per aktie efter utspädning (inkl. Polen), euro 0,19 0,19 0,21 0,77 0,78
Avkastning på eget kapital, % 10,5 10,8 11,9 11,0 11,6

Valutakurser som använts för fjärde kvartalet 2013 för DKK, NOK och SEK avseende poster i resultaträkningen: 7,46; 7,81 och 8,65.
¹) Nyckeltal för den kvarvarande verksamheten efter avtalet om försäljning av den polska bank-, finans- och livförsäkringsrörelsen.

För ytterligare information:
Christian Clausen, vd och koncernchef, +46 8 614 78 04
Torsten Hagen Jørgensen, finansdirektör, +46 8 614 78 14
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 80 (eller +46 72 235 05 15)
Erik Durhan, presschef, +46 8 534 914 36

Till rapportsidorna

Documents