Delårsrapport för tredje kvartalet 2014

Regulatoriskt pressmeddelande | 2014-10-22 07:00

Vd Christian Clausens kommentar till resultatet:
”Vi fortsätter att välkomna fler nya kunder. Spararna visar också ökat förtroende för oss och under tredje kvartalet passerade vårt förvaltade kapital 250 md euro. Intäkterna står sig bra trots fortsatt ekonomisk motvind och det är tydligt att vi är på väg att uppnå vårt kostnadsmål. Kreditkvaliteten fortsätter att förbättras och kreditförlusterna ligger nu under det 10-åriga genomsnittet.

Att Nordeas anses som en av världens säkraste banker bekräftades återigen när vi emitterade ett primärkapitaltillskott till ett värde av 1,5 miljarder dollar med rekordlåg kupongränta jämfört med motsvarande instrument som emitterats i dollar. Emissionen stärkte Nordeas primärkapitalrelation med 75 punkter och den totala kapitalrelationen uppgår nu till över 20 procent.

Kundernas beteende ändras och vi möter detta genom att fortlöpande utveckla och anpassa våra tjänster. För att kunna erbjuda ännu mer personliga och bekväma tjänster förenklar vi just nu våra processer. Nästa steg är att bygga nya kärnbanksystem och betalplattformar, vilket medför en genomsnittlig årlig ökning av våra sammantagna IT-investeringar på cirka 30-35 procent under de kommande 4-5 åren. Vi byter samtidigt ut vissa delar av vårt befintliga IT-system, vilket medför en nedskrivning på 344 mn euro.”

(För en utförligare kommentar, se sidan 2).

Januari-september 2014 jämfört med samma period 2013 (kv3 jämfört med kv2 2014)¹:

  • Intäkter -1 %¹, i lokala valutor +2 %¹ (-3 %¹)
  • Kostnader -4 %¹, i lokala valutor -1 %¹ (-2 %¹, i lokala valutor -1%¹)
  • Rörelseresultat +7 %¹, i lokala valutor +9 %¹ (-3 %¹)
  • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 15,6 % från 13,4 %² (ökning till 15,6 % från 15,2 %)
  • K/I-talet minskade till 49 %¹ från 51 % (oförändrat 49 %¹)
  • Kreditförlustrelationen minskade till 15 punkter från 21 punkter (12 från 16 punkter)
  • Avkastning på eget kapital ökade till 11,5 %¹ från 11,2 %, (11,2 %¹ från 12,0 %)
Nyckeltal, kvarvarande
verksamhet³, mn euro
kv3
2014
kv2
2014
för-
ändr.
%
kv3
2013
för-
ändr.
%
lokal
valuta
jan-
sept
2014
jan-
sept
2013
för-
ändr.
%
lokal
valuta
Räntenetto 1 396 1 368 2 1 386 1 2 4 126 4 135 0 3
Rörelseintäkter¹ 2 377 2 456 -3 2 426 -2 0 7 334 7 422 -1 2
Rörelseintäkter 2 754 2 456 12 2 426 14 16 7 711 7 422 4 7
Resultat före kreditförluster 1 238 1 070 16 1 192 4 5 3 572 3 665 -3 0
Kreditförluster -112 -135 -17 -171 -35 -32 -405 -555 -27 -24
Kreditförlustrelation på årsbasis, punkter 12 16   20     15 21    
Rörelseresultat¹ 1 093 1 125 -3 1 021 7 8 3 324 3 110 7 9
Rörelseresultat 1 126 935 20 1 021 10 12 3 167 3 110 2 4
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,23 0,17   0,19     0,61 0,58    
Resultat per aktie efter utspädning
(bas för utdelning[4]), euro
0,30 0,17   0,19     0,68 0,58    
Avkastning på eget kapital¹, % 11,2 12,0   10,8     11,5 11,2    
Avkastning på eget kapital, % 12,8 10,0   10,8     11,4 11,2    

Valutakurser som använts för tredje kvartalet 2014 för DKK, NOK och SEK avseende poster i resultaträkningen: 7,46; 8,28 och 9,04. Se även not 1.
Nettoeffekten av valutarörelser mellan kv3 2014 och kv2 2014 var obetydlig.
¹) Exkl. engångsintäkter och -kostnader under kv3 2014 på +34 mn euro (netto före skatt) och omstruktureringskostnader under kv2 2014 på 190 mn euro.
²) Tidigare uppskattningar enligt Basel III.
³) Nyckeltal för den kvarvarande verksamheten efter försäljningen av den polska bank-, finans- och livförsäkringsrörelsen.
4) Resultat per aktie efter utspädning, bas för utdelning, är exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar under kv3 2014.

För ytterligare information:
Christian Clausen, vd och koncernchef, +46 8 614 78 04
Torsten Hagen Jørgensen, finansdirektör, +46 8 614 78 14
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 72 235 05 15
Petter Brunnberg, pressekreterare, +45 738 66 10 87

Till rapportsidorna

Detta pressmeddelande innehåller information som Nordea är skyldigt att delge enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen (2007:528).

Documents