Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Bokslutskommuniké 2014

Regulatoriskt pressmeddelande | 2015-01-28 07:00

Vd Christian Clausens kommentar till resultatet:
”Resultatet 2014 var robust med stabila intäkter, lägre kostnader och höjd kreditkvalitet. Rörelseresultatet steg med 9 procent[1], trots en utmanande miljö med låg tillväxt, låga räntor och ökade geopolitiska spänningar.

Vi redovisar ett rekordhögt kapitalflöde på 18,6 md euro och ökade marknadsandelar på sparområdet. På företagssidan har vi ytterligare befäst vår position. Kundundersökningsföretagen Greenwich och Prospera har rankat oss som ledande storföretagsbank i Norden respektive nummer ett inom Nordic Equities.

Vår kapitalposition har fortsatt att förbättras under 2014, främst tack vare en stark kapitaltillväxt motsvarande 2,1 procent av riskexponeringsbeloppet före utdelning. Styrelsen föreslår en utdelning på 0,62 euro per aktie (0,43 euro). Kärnprimärkapitalrelationen förbättrades med 1,8 procentenheter till 15,7 procent.

Inför 2015 är vi rustade för ännu ett år med låg tillväxt och låga räntor, och förändringar i kundbeteendet. Vi avser att genomföra våra kostnads- och kapitaleffektivitetsplaner för att säkra vår starka finansiella grund. Vi ska vidareutveckla våra tjänster för att möta de förändrade kundbehoven och investera i vår IT-plattform så att vi också på lång sikt kan erbjuda ännu mer personanpassade och bekväma lösningar.”
(För en utförligare kommentar, se sidan 2).

Helåret 2014 jämfört med helåret 2013 (kv4 2014 jämfört med kv3 2014)[2]:

  • Rörelseintäkter oförändrade exklusive engångsposter[2], i lokala valutor +2 %[2] (+6 %[2], i lokala valutor +7 %[2])
  • Kostnader ‑4 %[2], i lokala valutor ‑1 %[2] (+5 %[2], i lokala valutor +6 %[2])
  • Rörelseresultat +9 %[2], i lokala valutor +12 %[2] (+6 %[2], i lokala valutor +7 %[2])
  • Kärnprimärkapitalrelation 15,7 %, upp från 13,9 %[3] (ökning till 15,7 % från 15,6 %)
  • K/I-tal ner till 49,1 %[2] från 51 % (ner 0,5 % till 48,8 %[2])
  • Kreditförlustrelation 15 punkter, ner från 21 punkter (upp 3 punkter till 15 punkter)
  • Avkastning på eget kapital 11,6 %[2], upp från 11,0 %, (upp till 11,8 %[2] från 11,2 %[2])
  • Föreslagen utdelning på 0,62 euro per aktie, upp från 0,43 euro per aktie
Nyckeltal, kvarvarande verksamhet4, mn euro kv4
2014
kv3
2014
För-
ändr.
%
Lok.
val-
uta
kv4
2013
För-
ändr.%
Lok.
val-
uta
2014 2013 För-
ändr.
%
Lok.
val-
uta
Räntenetto 1 356 1 396 -3 -1 1 390 -2 1 5 482 5 525 -1 2
Rörelseintäkter[2] 2 513 2 377 6 7 2 469 2 4 9 847 9 891 0 2
Rörelseintäkter 2 513 2 754 -9 -8 2 469 2 4 10 224 9 891 3 6
Resultat före kreditförluster[2] 1 286 1 205 7 8 1 186 8 11 5 015 4 851 3 6
Kreditförluster -129 -112 15   -180 -28 -27 -534 -735 -27 -26
Rörelseresultat[2] 1 157 1 093 6 7 1 006 15 18 4 481 4 116 9 12
Rörelseresultat 1 157 1 126 3 4 1 006 15 18 4 324 4 116 5 8
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,22 0,23     0,19     0,83 0,77    
Resultat per aktie efter utspäd-ning (bas för utdelning[5]), euro 0,22 0,30     0,19     0,89 0,77    
Avkastning på eget kapital[2], % 11,8 11,2     10,5     11,6 11,0    
Avkastning på eget kapital, % 11,8 12,8     10,5       11,5 11,0    

Valutakurser som använts för kv4 2014 avseende poster i resultaträkningen är 7,45 för DKK; 8,36 för NOK och 9,10 för SEK. Se även not 1.
[1] I redovisad valuta och exklusive engångsposter – kapitalvinst på 378 mn euro och nedskrivning av immateriella tillgångar på 344 mn euro under kv3 2014, samt omstruktureringskostnader på 190 mn euro under kv2 2014.
[2] Exklusive engångsintäkter och -kostnader under kv2 och kv3 2014, se fotnot [1]).
[3] Tidigare uppskattningar enligt Basel III.
[4] Nyckeltal för den kvarvarande verksamheten efter försäljningen av den polska bank-, finans- och livförsäkringsrörelsen.
[5] Resultat per aktie efter utspädning, bas för utdelning, är exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar under kv3 2014.

För ytterligare information:
Christian Clausen, vd och koncernchef, 08 614 78 04
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 072 235 05 15
Torsten Hagen Jørgensen, finansdirektör, +45 5547 2200
Petter Brunnberg, pressekreterare, 045 738 66 10 87
   
Detta pressmeddelande innehåller information som Nordea är skyldigt att delge enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen (2007:528).

Till rapportsidorna

Documents