Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordeas årsredovisning publicerad

Regulatoriskt pressmeddelande | 2015-02-12 09:00

Årsredovisningen beskriver Nordeas fortsatta steg på vägen mot att bli framtidens relationsbank. 2014 välkomnade Nordea 90 000 nya förmåns-, premium- och private banking-kunder, och antalet relationskunder uppgår nu till 3,2 miljoner. Nordea rankades också av Greenwich som Nordens ledande storföretagsbank, och befäste även sin ställning som störst i Norden inom kapitalförvaltning. Det förvaltade kapitalet steg till 262 md euro, det högsta någonsin.

Den snabba förändringen av kundernas beteende fortsatte under året, med digitaliseringen som den huvudsakliga drivkraften. I höstas lanserade Nordea ett program som ska göra det möjligt för banken att ta fram ännu mer personanpassade och bekväma kundlösningar. Som en del av programmet, som presenteras i årsredovisningen, höjs IT-investeringarna med 30-35 procent under de kommande åren för att bygga nya kärnbanksystem och betalplattformar.

I årsredovisningen presenteras också ersättningen till koncernledningen för 2014. Koncernchefens totala ersättning 2014 uppgick till 2,4 miljoner euro, att jämföra med 2,2 miljoner euro 2013. Ökningen beror på en förbättrad uppfyllelse av de fastställda målen för den rörliga ersättningen, däribland kundnöjdhet och finansiellt resultat.

- Nordea strävar efter att ha ersättningar som är konkurrenskraftiga utan att vara marknadsledande till alla sina medarbetare, inklusive koncernchefen och koncernledningen. Liksom under tidigare år speglar ersättningsnivåerna det faktum att Nordea är en av de största bankerna i Europa och ett av Nordens största företag, säger Marie Ehrling, ordförande i kompensationsutskottet och vice styrelseordförande.

Årsredovisningen på engelska kan hämtas på www.nordea.com/ir. Den svenska årsredovisningen publiceras vecka 8. Corporate Social Responsibility (CSR) Report 2014 och Capital and Risk Management (Pillar III) Report 2014 finns också tillgängliga på hemsidan från och med idag.

För ytterligare information:
Emma Rheborg, kommunikationschef Sverige, tel 0733-802263

 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents