Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Delårsredogörelse för första kvartalet 2015

Regulatoriskt pressmeddelande | 2015-04-29 07:00

Vd Christian Clausens kommentar till resultatet:
"Första kvartalet präglades av en ökad kundaktivitet och stark intäktstillväxt. De extremt låga räntorna medför press på våra nettoräntemarginaler, men skapar också ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster i andra delar av banken. Den ökade volatiliteten leder till större efterfrågan på våra riskhanteringslösningar bland våra företagskunder och institutionella kunder, och intresset fortsätter att vara mycket stort för våra spar- och placeringserbjudanden i hela Europa. Det förvaltade kapitalet steg till en ny rekordnivå: 290 md euro. Kostnaderna minskade som väntat och kreditkvaliteten förblir solid.

Våra kunder uppskattar våra digitala lösningar och användandet av dessa fortsätter att öka. I mars hölls ett av tio rådgivningsmöten online – nästan en tredubbling sedan december. Vi investerar kontinuerligt i nya digitala lösningar, och vi involverar i allt högre grad kunderna i att hjälpa oss utvärdera nya tjänster. För att möta det förändrade kundbeteendet gör vi också om banken i grunden genom att förenkla verksamheten och förändra kärnbanksystemen under kommande år."
(För en utförligare kommentar, se sidan 2).

Första kvartalet 2015 jämfört med första kvartalet 2014 (första kvartalet 2015 jämfört med fjärde kvartalet 2014):

  • Intäkter +9 %, i lokala valutor +11 % (+8 %)
  • Kostnader -4 %, i lokala valutor -2 % (-4 %)
  • Rörelseresultat +27 %, i lokala valutor +29 % (+22 %)
  • Kärnprimärkapitalrelation 15,6 %, upp från 14,6 % (ned 10 punkter från 15,7 %)
  • K/I-talet minskade till 43,6 % från 49,5 % (ned 5,2 %-enheter från 48,8 %)
  • Kreditförlustrelationen 14 punkter, ned från 18 punkter (ned 1 punkt från 15 punkter)
  • Avkastning på eget kapital 14,3 %, upp från 11,4 % (upp från 11,8 %)
Nyckeltal, kvarvarande verksamhet[1], mn euro kv1 2015 kv4 2014 förändr. % kv1 2014 förändr. % lokal valuta
Räntenetto 1 288 1 356 -5 1 362 -5 -3
Summa rörelseintäkter 2 714 2 513 8 2 501 9 11
Resultat före  kreditförluster 1 530 1 286 19 1 264 21 23
Kreditförluster -122 -129 -5 -158 -23 -21
Rörelseresultat 1 408 1 157 22 1 106 27 29
Resultat per aktie efter utspäd-ning (hela verksamheten), euro 0,27 0,22 23 0,21 29 31
Avkastning på eget kapital, % 14,3 11,8 11,4

Valutakurser som använts för första kvartalet 2015 för DKK, NOK och SEK avseende poster i resultaträkningen: 7,45; 8,73 och 9,38. Se även sid 20.
[1] Nyckeltal för den kvarvarande verksamheten efter försäljningen av den polska bank-, finans- och livförsäkringsrörelsen.

För ytterligare information:
Christian Clausen, vd och koncernchef, 08 614 7804
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 072 235 05 15
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +45 5547 2200
Emma Rheborg, kommunikationschef Sverige, 073 3802 263

   
Till rapportsidorna

Detta pressmeddelande innehåller information som Nordea är skyldigt att delge enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen (2007:528).

Documents