Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Kommentar till Finansinspektionens beslut den 18 maj 2015

Regulatoriskt pressmeddelande | 2015-05-19 08:57

Finansinspektionen har beslutat att ge en varning och en straffavgift om 50 miljoner kronor (5,4 miljoner euro) till den svenska delen av Nordea, Nordea Bank AB (publ), för brister i att uppfylla kraven gällande regelverket mot penningtvätt.

Finansinspektionen har sedan februari 2013 genomfört en översyn av hur Nordea i Sverige uppfyller kraven i penningtvättsregelverket och funnit att banken har haft stora brister inom området.

Nordea respekterar Finansinspektionens beslut och inser att det har funnits brister i bankens efterlevnad av penningtvättsregelverket. Nordea har sedan undersökningen inleddes för två år sedan agerat kraftfullt och implementerat en ambitiös åtgärdsplan för att säkerställa en tillfredsställande nivå på styrning, riskhantering och kontroll.

- Vi tar mycket allvarligt på kritiken. Vi medger att vi inledningsvis underskattade komplexiteten i regelverket och resursbehovet för att fullt ut uppfylla kraven på området. Vi har emellertid vidtagit betydande åtgärder sedan 2013. Nyligen underströk vi dessa frågors strategiska vikt genom att utse chefen för Group Compliance till medlem av koncernledningen. Vi kommer fortsätta att öka resurserna och vidta åtgärder för att säkerställa att vi uppfyller dessa viktiga krav, säger koncernchef Christian Clausen.

Åtgärdsplanen som har implementerats sedan 2013 för att stärka regelefterlevnaden inom penningtvättsområdet omfattar över 500 punkter. Bland dessa finns exempelvis utökade utbildningsinsatser för medarbetarna, förbättrad riskbedömning och investeringar i förbättrade system för övervakning av transaktioner.

Därutöver har Nordea vidtagit betydande åtgärder för att stärka de centrala compliance-funktionerna som stödjer och kontrollerar de insatser som görs i verksamheten för att leva upp till penningtvättsregelverket.

För ytterligare information:
Emma Rheborg, kommunikationschef Sverige, tel 0733 80 22 63

    
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents