Delårsrapport för andra kvartalet 2015

Regulatoriskt pressmeddelande | 2015-07-16 08:00

Vd Christian Clausens kommentar till resultatet:
"Efter en exceptionell början på året såg vi under andra kvartalet en stabilisering av räntenettot, en något lägre kundaktivitetsnivå på kapitalmarknaderna, medan den starka utvecklingen på sparande- och placeringssidan fortsatte, vilket visar kundernas höga efterfrågan på vår rådgivning och våra produkter. Under första halvåret steg rörelseintäkterna med 7 procent i lokala valutor, medan kostnaderna sjönk med över 1 procent i lokala valutor. Därmed förbättrades K/I-talet med mer än 4 procentenheter. Kreditkvaliteten förblev solid och kreditförlusterna är betydligt under det 10-åriga genomsnittet. Avkastning på eget kapital steg med 2,1 procentenheter till 13,7 procent och kärnprimärkapitalrelationen steg till 16,0 procent.

Förenklingsprogrammet och arbetet att bygga framtidens relationsbank fortskrider enligt plan och de första produkterna på vår nya betalningsplattform lanseras under kommande kvartal. Som ett led i förenklingen av banken har vi inlett en dialog med myndigheterna i de nordiska länderna om en förenkling av vår legala struktur."

(För ytterligare vd-kommentarer, se sidan 2 i delårsrapporten).

Första halvåret 2015 jämfört med första halvåret 2014 (kv2 2015 jämfört med kv2 2014)[1]:

  • Räntenetto 2 597 mn euro, -5 %, i lokala valutor -3 % (-3 % i lokala valutor)
  • Rörelseintäkter 5 242 mn euro, +6 %, i lokala valutor +7 % (+4 % i lokala valutor)
  • Kostnader[2]  2 373 mn euro, -3 %, i lokala valutor -1 % (-1% i lokala valutor)
  • Rörelseresultat[2] 2 644 mn euro, +19 %, i lokala valutor +21 % (+12 % i lokala valutor)
  • Kärnprimärkapitalrelation 16,0 %, upp från 15,2 % (upp 80 punkter från 15,2 %)
  • K/I-tal[2] ner till 45 % från 49 % (ned 2 %-enheter från 49 %)
  • Kreditförluster 225 mn euro, -23 %, i lokala valutor -22 % (-23 % i lokala valutor)
  • Kreditförlustrelation 13 punkter, ned från 17 punkter (ned 4 punkter till 12 punkter)
  • Avkastning på eget kapital[2] 13,7 %, upp från 11,6 % (upp 1,2 %-enheter till 13,1 %)
  • Resultat per aktie efter utspädning (total verksamhet) 0,51 euro, vs 0,38 euro (0,24 euro vs 0,17 euro)

Valutakurser som använts för första halvåret 2015 avseende poster i resultaträkningen: 7,46 DKK; 8,65 NOK och 9,34 SEK.
[1] Nyckeltal för den kvarvarande verksamheten efter försäljningen av den polska bank-, finans- och livförsäkringsrörelsen.
[2] Exklusive omstruktureringskostnader under kv2 2014 på 190 mn euro.

Press- och investerarinformation:
-  Presskonferens med ledningen: 16 juli kl 10.30 CET, Smålandsgatan 17, Stockholm. Presentationen hålls på engelska och kan ses i realtid på www.nordea.com.
-  Internationell telefonkonferens för analytiker med ledningen: 16 juli kl 14.30 CET.
Ring +44(0) 20 3427 1904, kod 6812385#, senast tio minuter innan konferensen börjar. Telefonkonferensen kan följas i realtid på www.nordea.com. En indexerad version kommer även att finnas tillgänglig på www.nordea.com. En uppspelning finns tillgänglig fram till den 23 juli, på telefon +44(0)20 3427 0598, kod 6812385#.

För ytterligare information:
Christian Clausen, vd och koncernchef, 08 614 7804   
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 072 235 0515    
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +45 5547 2200
Emma Rheborg, kommunikationschef Sverige, 073 380 2263

Senaste kvartalsresultat

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.


Documents