Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Konjunkturrapport: Boom i tillväxt och befolkning

Pressmeddelande | 2015-12-09 09:00

Den svenska ekonomin befinner sig i en stark tillväxtfas. Kommande år får ekonomin dessutom en extra skjuts av flyktinginvandringen. Samtidigt växer budgetunderskotten och arbetslösheten fastnar på en hög nivå. Inflationen stiger men når inte 2-procentsmålet, enligt Nordeas konjunkturrapport.

”Enligt vår prognos ökar BNP med 3,5 procent både i år och nästa år. Svensk ekonomi är nu så stark att flaskhalsarna blir allt mer påtagliga. Bristen på kompetens gör att svensk ekonomi riskerar att slå i taket och att tillväxten därmed begränsas” säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

Tillväxten sker genom att produktiviteten stiger efter flera års kräftgång samt på grund av att ekonomin växer på bred front. Investeringarna ökar snabbare och läget i exportsektorn förbättras tack vare en högre efterfrågan på svenska exportmarknader.

Den kraftiga ökningen av antalet asylsökande lyfter BNP-tillväxten både 2016 och 2017. Det innebär bland annat högre offentlig konsumtion.

”De ökade flyktingströmmarna lär ha stora effekter på arbetsmarknaden kommande år. Både arbetsutbud och arbetslöshet väntas stiga till följd av flyktinginvandringen. Effekten kommer dock i huvudsak bortom prognoshorisonten eftersom det dröjer innan höstens flyktingvåg når statistiken”, säger Annika Winsth.

Två skilda trender dominerar inflationen framöver. Å ena sidan stiger den inhemska inflationen, som en följd av ett högt resursutnyttjande och den allt stramare arbetsmarknaden. Å andra sidan stärks kronan något och den importerande inflationen faller tillbaka. Sammantaget stiger KPIF-inflationen men inte tillräckligt för att uppnå 2-procentsmålet kommande år.

”Trots den starka ekonomin står alltså Riksbanken inför fortsatta utmaningar att nå inflationsmålet. Riksbanken antas ändå ha stimulerat klart. ECB presenterar inga ytterligare åtgärder samtidigt som Fed höjer räntan, vilket lättar appreciseringstrycket på kronan”, säger Annika Winsth.

Sverige nyckeltal 2014 2015P 2016P 2017P
BNP, kalenderkorrigerad, % 2,4 3,5 3,5 2,6
Arbetslöshet, % 7,9 7,4 6,8 6,9
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt % 0,5 0,9 1,6 1,7
Offentligt finansiellt sparande,% av BNP -1,7 -1,0 -1,3 -1,6

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 08 614 86 08
Petter Larsson, pressekreterare, 0722 31 52 50

Läs hela rapporten här.
Se en video-intervju med Annika Winsth.

Documents