Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Förväntad reavinst för Nordea när Visa Inc. förvärvar Visa Europe Ltd.

Pressmeddelande | 2016-02-16 12:45

Visa Inc. och Visa Europe Ltd. tecknade i november 2015 avtal om att Visa Inc. ska förvärva Visa Europe. Nordea är aktieägare och medlem i Visa Europe och räknar med att redovisa en vinst när transaktionen är slutförd. Nordeas vinst förväntas uppgå till mellan 90 mn och 130 mn euro före skatt för kontantdelen, med möjlighet till en ytterligare vinst från preferensaktier motsvarande cirka 25 procent av kontantlikviden. Vidare kommer Nordea att erhålla intäkter hänförliga till avyttrade verksamheter, i vilka Nordea har fordringar som än så länge inte kan kvantifieras.


Köpeskillingen för hela Visa Europe-transaktionen uppgår till 16,5 md euro, varav 11,5 md euro kontant och 5 md euro i preferensaktier som kan omvandlas till A-aktier i Visa Inc., samt en eventuell tilläggsköpeskilling på upp till 4,7 md euro som ska betalas tidigast på fyraårsdagen av transaktionens slutförande.

Transaktionen förutsätter sedvanligt godkännande från berörda myndigheter och väntas vara slutförd i slutet av andra kvartalet 2016.

För ytterligare information:

Rodney Alfven, chef för Investor Relations, 072 235 05 15


   
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents

Pressmeddelanden