Delårsredogörelse för första kvartalet 2016

Pressmeddelande | 2016-04-27 08:00

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet:

"Affärsklimatet var relativt stabilt i början av 2016, även om oron på finansmarknaden och de allt lägre räntorna medförde press på intäkterna. Kostnaderna är under strikt kontroll och utvecklas enligt plan. Kreditförlusterna understeg det tioåriga genomsnittet på 16 punkter. Med tanke på förutsättningarna är det ett acceptabelt resultat. Kärnprimärkapitalrelationen steg till 16,7 procent.

Under det gångna året har vi stärkt de funktioner och processer som hänför sig till regelefterlevnad väsentligt. Eftersom de krav vi har att leva upp till och de risker vi är exponerade mot förändras hela tiden, måste också vårt arbete för att följa reglerna och förbättra riskhanteringen utvecklas hela tiden. För att lyckas med dessa ansträngningar måste vi även fortsatt ha en stark risk- och regelefterlevnadskultur, där värderingar och etiska hänsyn är och förblir en integrerad del av affärsmodellen. Som vd tänker jag vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att vi förblir en trygg och tillförlitlig partner."

Första kvartalet 2016 jämfört med första kvartalet 2015 (första kvartalet 2016 jämfört med fjärde kvartalet 2015)[1]:

 • Räntenetto 1 168 mn euro,  -7 %, -4 % i lokala valutor (-3 %, -2 % i lokala valutor)
 • Intäkter[1] 2 295 mn euro, -16 %, -14 % i lokala valutor (-7 %, -7 % i lokala valutor)
 • Kostnader[1] 1 178 mn euro, -1 %, oförändrade i lokala valutor (-3 % , -2 % i lokala valutor)
 • Resultat före kreditförluster[1] 1 117 mn euro, -27 %, -26 % i lokala valutor, (-11%, -11% i lokala valutor)
 • Kreditförluster 111 mn eur, -9 %, -5 % i lokala valutor (-22 %, -20 % i lokala valutor)
 • Rörelseresultat[1] 1 006 mn euro, -29 %, i lokala valutor -27 % (-10 %, -9 % i lokala valutor)
 • Kärnprimärkapitalrelation 16,7 %, upp från 15,6 % (upp 20 punkter från 16,5 %)  
 • K/I-tal[1] 51,3 %, upp från 43,7 % (upp 2,2 %-enheter från 49,1 %)
 • Kreditförlustrelation 13 punkter, ned från 14 punkter (ned 4 punkter från 17 punkter)
 • Avkastning på eget kapital[1] 10,3 %, ner från 14,3 % (ner 1,2 %-enheter från 11,5 %)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,19 euro, jämfört med 0,27 euro (0,19 euro jämfört med 0,21 euro)

 

Valutakurser som användts för kv1 2016 avseende poster i resultaträkningen: DKK 7,46, NOK 9,53 och SEK 9,32.
[1] Exkl omstruktureringskostnader under kv4 2015: kapitalvinst från försäljningen av Nordeas kortinlösenverksamhet till Nets på 176 mn euro före skatt och omstruktureringskostnader på 263 mn euro).

   

För ytterligare information:  
Casper von Koskull, vd och koncernchef, 010 157 1020              Torsten Hagen Jørgensen, Group COO, +45 5547 2200
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 072 235 05 15              Emma Rheborg, Kommunikationschef Sverige, 073 380 22 63

Senaste kvartalsresultat


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents

Pressmeddelanden